Tuesday, December 31, 2013

ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထုတ္ျပန္

Leave a Comment

 ျပစ္ဒဏ္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ထုတ္ျပန္

                သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ေပးထားတဲ့ ကတိတည္စြာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ျပဒ္ဒဏ္ လြတ္
ၿငိမ္းခြင့္ ေပးလိုက္ပါတယ္။ အခု ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္အမိန္႔ဟာ စစ္အစုိးရမ်ား
သက္တမ္း တေလွ်ာက္ တႀကိမ္တခါမွ် ထုတ္ျပန္ဖူးျခင္း မရွိတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။


ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလုံးနဲ႔ တရား ရင္ဆုိင္ေန ရဆဲ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြ
လႈပ္ရွားသူ အားလံုးကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရက အမိန္႔ အမွတ္ (၅၁/၂၀၁၃) နဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ လြတ္
ၿငိမ္းခြင့္ကုိ ဒီဇင္ဘာ လ ၃ဝ ရက္ေန႔ ညပုိင္းက ထုတ္ျပန္လိုက္လို႔ပါ။

ထုတ္ျပန္လုိက္တဲ့ အမိန္႔အျပည့္အစံုကေတာ့ ျမန္မာ့အသံက အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသား
ျပန္ လည္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ အားလံုးပါ
၀င္ႏုိင္ေစေရး အတြက္ လည္းေကာင္း၊ လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ထား မႈကုိ အေလးေပးေသာ အား
ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ၏ ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာ ကုိ နား လည္ ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ တည္
ေဆာက္ေရးတြင္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အေထာက္ အပ့ံျဖစ္ေစသည့္ ႏုိင္ငံသား မ်ားအျဖစ္သုိ႔ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၄၊
ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ဤအမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

၂။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔ နဲ႔ ထိုေန႔ မတုိင္မီ အပုိဒ္ (၃) ပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စဥ္
လ်ဥ္း၍

(က) ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံေနရသူအားလံုးကုိ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ျပဳလုိက္သည္။

(ခ) သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားရွိ ၾကားနာ စစ္ေဆးဆဲ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ အမႈမ်ားကုိ ပိတ္သိမ္းၿပီး တရားခံမ်ား
အား အမႈမွ ခ်က္ ခ်င္း လႊတ္ရမည္။

(ဂ) စံုစမ္း အေရးယူဆဲျဖစ္ေသာ အမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္အေရးယူျခင္းမျပဳဘဲ ပိတ္သိမ္းရမည္။

၃။ ဤအမိန္႔အရ ေအာက္ပါ ျပစ္မႈမ်ား၌သာ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရသူမ်ား၊ ၾကားနာစစ္ေဆးဆဲ ခံေနသူမ်ားႏွင့္ စံု
စမ္းအေရးယူဆဲ ခံေနရသူမ်ား ပါ၀င္သည္ -

(က) မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား၊

(ခ) ႏုိင္ငံ ေတာ္သစၥာေဖာက္ဖ်က္ပုန္ကန္မႈ ( ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂၂)၊

(ဂ) အၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈ ( ျပစ္မႈ ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄-က)၊

(ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥ
ပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား၊

(င) ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား၊

(စ) အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးပ်က္စီးေစမႈ ( ျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅)၊

(ဆ) ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ အေရးေပၚ စီမံမႈ အက္ဥပေဒပါ ျပစ္မႈမ်ား နဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရသူမ်ား

ဤအမိန္႔အရ ေပးအပ္ေသာ အခြင့္အေရးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ပုိင္း
တြင္ က်ဴးလြန္ေသာ အပုိဒ္ (၃) ပါ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း မရွိေစရ။

(ပံု) သိန္းစိန္

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

Read More...

(၈၄)ၾကိမ္ေျမာက္သစၥာဓိဌာန္စတုဒိသာအလွဴေတာ္မဂၤလာဖိတ္ၾကားလႊာ

Leave a Comment


(၈၄)ၾကိမ္ေျမာက္သစၥာဓိဌာန္စတုဒိသာအလွဴေတာ္မဂၤလာဖိတ္ၾကားလႊာ
***************************************************

ကမၻာသူကမၻာသား၊ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ရာသီဥတုေဘးဒဏ္ ကပ္ၾကီးသံုးပါး သဘာ၀
ေဘးအႏၱရယ္ႏွင့္ဥပေစၦဒယကံတို႔မွ ကင္းေ၀းေစရန္ရည္သန္လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး
သန္လ်င္ျမိဳ႕ ေဒ၀ဒဟသဗသိဒိြေလာကနတ္ပရဟိတ နတ္စင္တစ္ရာေက်ာင္း အထူး
သာသနာျပဳဆရာေတာ္(ဘဒၵႏၱပညာေတဇ)အမွဴးထားျပီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္
ဖြ႕ံျဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဟသၤာတျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သီ
ရိပ်ံခ်ီ ဦးေဌးဦး ႏွင့္ဇနီး ေဒၚနီနီ၀င္း မိသားစုတို႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အလွဴရ်င္းမ်ားတို႔မွ ပဲ
ခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ျမိဳ႕ ..ရတနာသီရိမဟာဘုရားၾကီးေစတီ...(ဘုရားၾကီးေစတီေတာ္)
တြင္ (၈၄)ၾကိမ္ေျမာက္သစၥာဓိဌာန္စတုဒိသာကို ထမင္းဟင္းႏွင့္ေက်ြးေမြးလွဴဒါန္းပါမည္။

၁.၁.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ မနက္(၇း၀၀)နာရီတြင္ သံဃာေတာ္အပါး(၃၀၀)အား ျမတ္သကၤန္း
၊ေထာပတ္ဆြမ္း ႏွင့္ ဒါတဗ၀တၳဳအစုစုတို႔ကို ေလာင္းလွဴျပီး နံနက္(၉း၃၀)အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္
ငံေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီးမွ ေရစက္ခ်အႏုေမာဒနာတရားေဟာၾကားျပီ
နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ႏို္င္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒါစရိယ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယ
ကဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအမႈးျပဳေသာ သံဃာေတာ္(၁၅)ပါးအား ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္း
ပါမည္။

၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ျပာသိုလဆန္း(၁)ရက္၊(၁.၁.၂၀၁၄)..ဗုဒြဟူးေန႔
နၤနက္(၉း၀၀)နာရီ မွ ေန႔လည္(၁း၀၀)နာရီအထိ
ရတနာသီရိမဟာဘုရားၾကီးေစတီ..(ဘုရားၾကီးေစတီေတာ္) မွာ
ထမင္းႏွင့္ဟင္းဧည့္ခံေကၽြးေမြးပါမည္။ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ စိန္ျမင့္ခိုင္
မဂၤလာဆိုင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယိုသရုပ္ေဆာင္ ေဟမာန္ႏွင္း၊
သင္းရနံ႔၊စိုးစံ၊ထက္ထက္ဆုလိႈင္၊ပန္သစၥာ၊ႏိုရင္း၊Black Diamond Dancer
အစရွိေသာ သရုပ္ေဆာင္မ်ား အကအလွမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေျဖေဖ်ာ္သြားမည္
ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ မည္သူမဆို လာေရာက္တရားေတာ္နာ ထမင္းဟင္းသံုး
ေဆာင္ပါရန္ေလးစားစြာအားလံုးကိုဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။....

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

Monday, December 30, 2013

လက္က်န္ႏုိင္/က်ဥ္းအားလုံး ျပန္လႊတ္ေပးမည့္ သမၼတေၾကညာခ်က္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ ႀကိဳဆို

Leave a Comment


 လက္က်န္ႏုိင္/က်ဥ္းအားလုံး ျပန္လႊတ္ေပးမည့္ သမၼတေၾကညာခ်က္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ ႀကိဳဆို

  


31.12.2013
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို ျပန္လႊတ္ဖို႔ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္တာကို ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္က ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေနတဲ့ တည္ဆဲဥပေဒေတြကို စီစစ္ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔လည္း အေရးႀကီးတယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကိုသားညြန္႔ဦးက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားစည္းလံုညီညြတ္ေရးကို ေရွ႕႐ႈၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို တဖက္တလမ္းက လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစဖို႔ဆိုၿပီး လႊတ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြထဲ ဘယ္လိုပုဒ္မမ်ိဳးေတြ အက်ံဳး၀င္တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ ဘယ္ႏွစ္ဦး လြတ္ေျမာက္မယ္ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက် သမၼတရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ မေတြ႔ရပါဘူး။ အက်ံဳး၀င္တဲ့ျပစ္မႈ ၇ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပထားရာမွာ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးေလ့ရိွတဲ့ ပုဒ္မမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပုဒ္မေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရသူေတြအျပင္ ဒီပုဒ္မေတြနဲ႔ စဲြခ်က္တင္ထားခံရသူေတြနဲ႔ ဒီပုဒ္မနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးဆဲ အမႈေတြ သံုးမ်ိဳးလံုး အက်ံဳး၀င္တယ္လို႔ဆိုထားတာေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၈ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ တရား႐ံုးစစ္ေဆးခံေနရသူ ႏွစ္ရာေက်ာ္လည္း အက်ံဳး၀င္သြားတယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အခုလို သမၼတရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ၀မ္းေျမာက္ႀကိဳဆိုတယ္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္အိုေဟးကင္တာနားက ေျပာပါတယ္။

“သမၼတရဲ႕ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ႀကိဳဆိုပါရေစ။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားဆိုတာ မရိွေစရေတာ့ဘူးဆိုၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ ကတိေပးေျပာ ခဲ့တာကို အမွတ္ရၾကမွာပါ။ ဒီ ကတိအတိုင္းပဲ အခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်လိုက္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတအေနနဲ႔ ကတိအတိုင္း အခု ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္မယ္ဆိုတာ ၀မ္းေျမာက္မိသလို ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း ႀကိဳဆိုရမွာပါ။”

ျမန္မာႏို္င္ငံမွာ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြျပန္လြတ္လာဖို႔အတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႔ သူ႔ကတိက၀တ္အတိုင္း ၂၀၁၃ အကုန္မွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို႔ Human Right Watch လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႔နဲ႔ Amnesty International စတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔ေတြက ျမန္မာအစိုးရသမၼတဦးသိန္းစိန္ကို မၾကာေသးခင္ကပဲ သတိေပး တိုက္တြန္းမႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Amnesty International လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔က ေျပာခြင့္ရသူ T ကူးမားကလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္လာမယ့္ အေျခအေနကို ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္လာမႈဟာ ႁခြင္းခ်က္မရိွ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ေတာ့ ေထာက္ျပထားပါတယ္။

“ အသံ”

မစၥတာကင္တာနားကေတာ့ အခုလို ႏိုင္ငံေရးမႈနဲ႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရသူေတြ တရား႐ံုးတင္စစ္ေဆးခံရသူေတြ လႊတ္လာတာအျပင္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြကို အေရးယူေနတဲ့ ဒီ ဥပေဒ ပုဒ္မမ်ိဳးေတြကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၿပီး ပယ္ဖ်က္ သင့္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အရင္တုန္းကလည္း သူ႕ရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္ထဲမွာ ဒီ ပုဒ္မေတြကို အာဏာပို္င္ေတြဖက္က ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္ ပါၿပီးသားပါ။

“အခု ႏွစ္ေတြအတြင္း အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲ တည္ဆဲဥပေဒေတြအရ ဖမ္းဆီးထိ္မ္းသိမ္းခံရတဲ့၊ တရားစဲြဆိုခံရတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ရိွပါတယ္။ သူတို႔လည္း အခု လြတ္လာမယ္ဆိုေတာ့ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အခုလို တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ဖမ္းဆီးအေရးယူဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးေတြကို လႊတ္ေတာ္ကေန ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒေတြက အခုအထိ အသက္၀င္ေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။“

သမၼတရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာေတာ့ ဒီပုဒ္မေတြနဲ႔ အေရးယူထားခံရသူေတြ တရားစဲြခံထားရသူေတြကို လႊတ္ေပးဖို႔  ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိပဲ အက်ံဳး၀င္ၿပီး အဲဒီေနာက္ပိုင္း ဒီပုဒ္မေတြနဲ႔ စဲြဆိုဖမ္းဆီးခံရသူေတြအတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ဘူးဆိုတာေၾကာင့္ ဒီပုဒ္မေတြဟာ ဆက္ၿပီးရိွေနသလို ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြျဖစ္ေနဦးမွာပါ။

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

ျမန္မာေတြညံ.သလား သရ၀ဏ္(ျပည္)

Leave a Comment


ျမန္မာေတြညံ.သလား

သရ၀ဏ္(ျပည္)

ခုတေလာ ျမန္မာေတြညံ.သလားဟူေသာ ေမးခြန္းကိုက်ြန္ေတာ္သည္ ကိုယ္.ဘာသာ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ ေမးေနမိပါသည္ ။ ျမန္မာ.သမိုင္းကိုျပန္ျကည္.လိုက္ေသာအခါ အဂၤလိပ္တို.အရိုင္းသာသာ သာ လူေနမွုအဆင္.သာ ရွိေသးေသာ ေအဒီ (၆) ရာစုေလာက္တြင္ က်ြန္ေတာ္တို. ျမန္မာမ်ားသည္ သေရေခတၱရာပ်ဴနိုင္ငံေတာ္ျကီးတည္ေထာင္လ်က္ တန္ခိုးရွိန္ေစာ္ ေက်ာ္ေစာခဲ.ေျကာင္းကို စာေတြ.သာမက လက္ေတြ.အျဖစ္ ဘုရားမာ ၊ ဘုရားျကီး ၊ေဘာေဘာျကီး ၊ဘဲဘဲျကီးစေသာ ဘုရားေစတီ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားကိုေတြ.နိုင္ေလသည္ ။ ျမန္မာတို. ဘုန္းမီေနလေတာက္ပခဲ.ေသာ ပုဂံေခတ္ကို ျပန္ျကည္.ေသာအခါတြင္လည္း သူ.ေခတ္ သူ.အတိုင္းအတာ ေဘာင္အတြင္းမွ လြန္ခဲ.ေသာ နွစ္ ကိုးရာ ၊ တစ္ေထာင္ေလာက္က ေရွးျမန္မာျကီးမ်ား တည္ေဆာက္သြားခဲ.ေသာ ဘုရား ပုထိုး ေစတီအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဗိသုကာလက္ရာ နွင္.ယဥ္ေက်းမွုအဆင္းအတန္းမွာ မည္သည္. လူမ်ိဳးကမွ ေအာက္တန္းေနာက္တန္းက်သည္ဟု က်ြန္ေတာ္တို.ကိုမေျပာနိုင္ရံုမက ကမၻာ ကပါ ယေန.တိုင္အံ.ျသေလးစားရေသာ အေနအထားမ်ားမျငင္းနိုင္ေအာင္ရွိခဲ.ပါသည္ ။

တစ္ဖန္က်ြန္ေတာ္တို.လူမ်ိဳးသည္ ဘုရားတည္ေက်ာင္းေဆာက္ရာတြင္ပင္ ထူးခ်ြန္၍ က်န္သည္.လူရည္လူေသြး မွာ ဥာဏ္ရည္နံုနဲ.ေသာ လူမ်ား ေလတကားဟု ေစာေျကာျကည္.ျပန္ပါလ်င္လည္း တစ္ကမၻာ လံုး၏အထြတ္အထိပ္ဟုေခါ ္ဆိုအပ္ေသာ ကုလသမဂၢ လိုေနရာမ်ိဳးမွာ ပင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးရာထူးကို ၂ ျကိမ္ဆက္တိုက္ တာ၀န္ေျကျပြန္စြာ ကမၻာ ကအံ.ျသခ်ီးက်ဴးျကရေသာ ဦးသန္.လိုပုဂၢိဳလ္ပင္ေပါ ္ေပါက္ခဲ.ဖူးသည္မဟုတ္ပါေလာ ။ ေလာကုတၱရာဘက္မွာျကည္.ျပန္ပါလ်င္လည္း ျမတ္ဗုဒၥ ေဟာျကားေတာ္မူခဲ.ေသာ ပိဋကတ္သံုးပံု ကို ေျခာက္ခ်ားေအာင္ေမြွေနွာက္ အာဂံုေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိေသာ ၁၉၈၃ ခုနွစ္၏ ဂင္းနစ္ ကမၻာ.စံခ်ိန္မွတ္တမ္းတြင္ ကမၻာ.ဥာဏ္အေကာင္းဆံုးလူသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ မွတ္တမ္းတင္ခံရေသာ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ျကီးလို ဧရာမ ပုဂၢိုလ္ျကီးမ်ား ထြန္းကားခဲ. ေသာနိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါသည္ ။ ေက်ာင္းသားမ်ားဆိုလ်င္လည္း ပညာေရးစနစ္ ညံ.ဖ်င္း၍ သာ ေနာက္က်က်န္ေနေကာင္းက်န္ရစ္မည္ ၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးအရာ၌ ကမၻာေပါ ္ရွိ ကုလား ၊တရုတ္ ၊ဂ်ပန္ ။အေမရိကန္ ၊ အဂၤလိပ္ မည္သည္. လူမ်ိဳးနွင္.မဆို ဥာဏ္ရည္တူ ပညာသင္ယူနိုင္စြမ္းရွိေသာ လူသားအရင္းအျမစ္လည္း ရွိေနခဲ.ေသးသည္ ။ ဤေရြ.ဤမ်ွ သမိုင္းေျကာင္းအရေရာ ၊ ယဥ္ေက်းမွုအရေရာ ၊ ဥာဏ္ေရးဥာဏ္ေသြးအရေရာ အဘက္ဘက္ မွ ကမၻာ.အဆင္.မီခဲ.ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးသည္ အဘယ္ေျကာင္. ယခုကာလတြင္ အဘက္ဘက္ မွ က်ရွံုးကာ Failure State ျဖစ္ေနဘိသနည္း ဆိုသည္ကို က်ြန္ေတာ္သည္ အခ်ိန္ရွိတိုင္း ေထာင္.ေပါင္းစံုမွ အေျဖရွာေနခဲ.ဘူးပါသည္ ။

အလြယ္သေဘာနွင္. စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းမွု ၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နွစ္ (၅၀ )ခန္.ရွည္ျကာခဲ.မွုတို.ကိုအျပစ္ဖို.လက္ညွိုးထိုး၍ ရေသာ္လည္း ထိုအခ်က္သည္ ျမန္မာ က်ဆံုးခဲ.ရသမ်ွ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ ရွင္းျပနိုင္ခဲ.ျပီး အဓိက အေျဖမဟုတ္ဟုလည္း (က်ြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း၏ ကိုယ္ပိုင္ အယူအဆအရ ) ထင္မွတ္မိပါသည္ ။ အဘယ္.ေျကာင္.ဆိုေသာ္ ျမန္မာ.နိုင္ငံေရး၌ စစ္တပ္သည္ ၁၉၅၈ ခုတြင္မွ အာဏာနိုင္ငံေရးတြင္ စတင္ပါ၀င္ ပါတ္သက္လာျခင္းျဖစ္ရာပ်က္စီးမွုသည္ ထိုနွစ္မတိုင္မီ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကအျမစ္တြယ္လာခဲ.ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ က်ြန္ေတာ္.အျမင္၌ ျမန္မာနိုင္ငံ ၏ အဆင္.အတန္း တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းခဲ.ရျခင္းမွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဧကရာဇ္မင္းမ်ားနွင္. အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူလူထု၏ စီမံခန္.ခြဲမွု ညံ.ဖ်င္းျခင္း မွာအဓိကအေျကာင္းျဖစ္သည္ ဟုဆိုခ်င္ပါသည္ ။ စီမံခန္.ခြဲမွု ( management ) က်ြမ္းက်င္လိမၼာေသာ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တို.လက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ စည္ပင္၀ေျပာေလ.ရွိျပီး ၊ ဤနိုင္ငံ ၊ဤလူေတြပင္ျဖစ္ပါလ်က္ စီမံခန္.ခြဲမွုညံ.ဖ်င္းေသာ ဘုရင္မ်ား ၊ အစိုးရ မ်ားလက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ ၀ါးအစည္းေျပသကဲ.သို.အဖက္ဖက္မွ ခ်ြတ္ျခံုက် တတ္စျမဲျဖစ္သည္ ။ စီမံခန္.ခြဲမွုဆိုသည္ မွာ ရွုပ္ေထြးေပြလီလွေသာ နည္းနာနိသယမ်ား ၊ က်မ္းျကီးက်မ္းငယ္မ်ာကိုဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပဲ အနွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင္. လုပ္သင္.သည္ကိုမလုပ္ျခင္း ၊ မလုပ္သင္.သည္ကိုလုပ္ျခင္း ဟူ၍ အမွားနွစ္ခုကိုပဲထပ္ကာထပ္ကာ ျပဳလုပ္မိျခင္း၊ မျကာခနျပုလုပ္မိျခင္းကိုဆိုလိုပါသည္ ။ ဥပမာအားျဖင္. စီမံခန္.ခြဲမွု က်ြမ္းက်င္လိမၼာေသာ အေလာင္းဘုရားလက္ထက္ ၊ ေနာင္ေတာ္ျကီးမင္းလက္ထက္ ၊ ဆင္ျဖဴရွင္မင္းလက္ထက္၊စဥ္.ကူးမင္းလက္ထက္ ၊ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တို.တြင္ အဂၤလိပ္သည္ ျမန္မာ.အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုထိပါး နိုင္ခဲ.ျခင္းမရွိပဲ ၊စီမံခန္.ခြဲမွု ညံ.ဖ်င္းေသာ စစ္ကိုင္းမင္းေခါ ္ ဘျကီးေတာ္ဘုရားလက္ထက္တြင္သာ ေသြးတိုးစမ္း တိုက္ခိုက္ျပီး ရခိုင္နွင္.တနသၤာရီ ကို ပထမက်ဴးေက်ာ္စစ္ျဖင္.သိမ္းပိုက္ခဲ.ပါသည္ ။ ပုဂံမင္း ၊ သီေပါမင္းတို.လက္ထက္မွာ နိုင္ငံေတာ္ကိုလုပ္ျကံခံရခဲ.ပါသည္ ။

ဘျကီးေတာ္ဘုရား၏ စီမံခန္.ခြဲမွု အလြဲမွာ မဘက္လိုက္၍ မိုက္ဘက္ပါရာမွစသည္ ။ သူသည္ ညီေတာ္ အိမ္ေရွ.ဥပရာဇာ သာယာ၀တီမင္းသား ထက္ မိဘုရားေခါင္ျကီး မယ္နုနွင္. ၊ မယ္နု၏ ေမာင္ေတာ္ ေမာင္အို ကို္ စလင္းျမို.ကို စားေစျပီး မင္းသားျကီးေနရာတြင္ထား သည္.အျပင္(ေယာက္ဖကို) ညီေတာ္ သာယာ၀တီမင္းသားထက္ ပိုမိုခ်ီးေျမွာက္ကာ သတိုးဓမၼရာဇာဘြဲ.ေပးျပီး အစီးအနင္း၊အေဆာင္အရြက္ ၊ေဗာင္း ၊နားေတာင္း၊ ၀တ္လံုနွင္.တကြ အိမ္ျဖဴျပတင္းေရြွခ် ၊ ေရွ.ေဆာင္ဦးမွီတိုင္နွစ္လံုးေရြွခ် ၊ ေနာက္ေဆာင္မွီတိုင္ ၂ တိုင္ ေရြွပိန္းခ်ခြင္.ေပးကာေျမွာက္စားထား၏ ( မွတ္ခ်က္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားေခတ္က မင္းညီမင္းသားမ်ားသည္ မိမိစံအိမ္ကို ဘုရင္. အခြင္.အမိန္.မရပဲ ေရြွပိန္းခ်ခြင္.မရွိေပ ) ။ ဆိုလိုရင္းမွာ ဘုရင္သည္ နန္းတြင္းဓေလ.မ်ားကို ဘာမွနားမလည္ေသာ ေယာက္ဖကို မိဖုရားျကီးမယ္နုမ်က္နွာနွင္. ရာထူး ဘြဲ.ထူူးအျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင္.မ်ားလြန္လြန္ကဲကဲ ေပးထားသည္ကိုေတြ.နိုင္၏ ။ ထိုသိုလြဲမွားစြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ရာထူးခန္.ထားမွူမ်ားျဖစ္ေနစဥ္ အဂၤလိပ္ျမန္မာပထမစစ္ပြဲစတင္ျဖစ္၏ ။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာတို.သည္ စစ္ေရးတြင္ တစ္ဖက္သတ္ အေရးနိမ္.မွုမရွိေသးေခ် ။စစ္သူျကီးမဟာဗႏၥဳလသည္ ရခိုင္၌ စခနး္ခ်ေန၏ ။ ျမ၀တီမင္းျကီးဦးစ က ပန္း၀ါ၌ အဂၤလိပ္မ်ားကိုအနိုင္ရရွိကာ စစ္တေကာင္း သို.ပါ လိုက္လံတိုက္ခိုက္ ခ်ီတက္ သိမ္းပိုက္လိုေနသျဖင္. အဂၤလိပ္တို. ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာကာလကတၱားျမို.ပင္က်ီးလန္.စာစားအေျခအေနမ်ိဳးနွင္.ေခ်ာက္ခ်ားေနေလသည္ ။ ရခိုင္ကို ထိမ္းထားနိုင္ျပီး ၊ပန္း၀ါတြင္အသာရေနေသာအခ်ိန္တြင္ ညီေတာ္သာယာ၀တီမင္းသားသည္ မိမိတြင္ စုစည္းထားေသာ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ အင္အားတစ္ေသာင္းကို အရင္းျပဳကာ သာယာ၀တီနွင္. ျပည္တစ္၀ိုက္တြင္ လူသူအင္အားထပ္မံျဖည္.ဆည္းကာ ေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံကိုကာကြယ္ခြင္.ေတာင္းသည္ ။ အေလာင္းဘုရား၏ မ်ိဳးဆက္ပီပီ စစ္ေရးစစ္ရာတြင္က်ြမ္းက်င္ေသာ ဟံသာ၀တီမင္းသား ၊ စစ္သူျကီး မဟာဗႏၥဳလ ၊ ျမ၀တီမင္းျကီးဦးစတို.သာ စစ္မ်က္နွာ သံုးခု ဖြင္.၍ တိုက္လ်င္ အဂၤလိပ္သည္ ျမန္မာကို မရွံုးေသာ္ မွ ယခုေလာက္လြယ္လြယ္ စစ္နိုင္လိမ္.မည္မဟုတ္ ။ ဤ အျဖစ္၌ တိုင္းျပည္၏ ကံျကမၼာထက္မိမိ၏ အတၱကိုေရွ.တန္းတင္လိုေသာ စီမံခန္.ခြဲမွု အမွားမ်ားသည္ ဆက္တိုက္ျဖစ္လာ၏ ။ ဘုရင္.ေယာက္ဖသာျဖစ္ေသာ မင္းသားျကီးဦးအိုသည္ နန္းဆီနန္းေသြးမဟုတ္သျဖင္. နန္းဆီနန္းေသြးျဖစ္ေသာ သာယာ၀တီမင္းသား စစ္တပ္ကို ဦးေဆာင္သြားလ်င္ မိမိထက္အစြမ္းအစပိုမိုေပါ ္လြင္ထင္ရွားသြားမည္.အေရးကိ အဓိကစဥ္းစားကာ ၊ မိမိနာမည္မရေတာ.မွာကိုေတြးပူ၍ အစ္မေတာ္ နန္းမေတာ္မယ္နုမွတစ္ဆင္. ေယာက္ဖေတာ္ဘုရင္ျကီးကို သာယာ၀တီမင္းသားအားမလြွတ္ဖို. ကတုန္းကတိုက္လုပ္၏ ။ မယားစကားေအာင္ေသာ ဘျကီးေတာ္ဘုရား သည္လည္း သာယာ၀တီမင္းကိုစစ္ထြက္ခြင္. တားဆီးထားရာ အခ်ိန္ကာလ ( ၅ )လတိတိျကာသြား၏ ။ေနာက္ဆံုးအေျခအေနမဟန္ေသာအခါမွ သာယာ၀တီမင္းသားကိုလြွတ္ေသာအခါ မဟာဗႏၥဳလလည္းက်ဆံုးခဲ.ျပီ ၊ ဦးစလည္းပန္း၀ါမွ ဆုတ္ခဲ.ရျပီျဖစ္၍ အနိုင္တိုက္ရန္မဆိုထားဘိ ၊ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ကို ေရွ.တက္မလာေအာင္ပင္ တားဆီးမထားနိုင္ခဲ.ျပီ ။ အင္း၀နန္းေတာ္အနားသို. အဂၤလိပ္သေဘၤာမ်ား ဧရာ၀တီကိုဆန္တက္လာကာမွ နန္းမေတာ္မယ္ နုနွင္. ဘျကီးေတာ္ မင္းသည္ေသြးပ်က္ကာ သာယာ၀တီမင္းကို ရႏ ၱပိုစာခ်ဳပ္ျဖင္.စစ္ေျပျငိမ္းေစသျဖင္. ျမန္မာ.ေျမမွာ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ပထမဆံုးအျကိမ္အျဖစ္ ျပည္ပနိုင္ငံတစ္ခုေအာက္သို.ေရာက္ေလသည္ ။ ဤေနရာတြင္ ဘျကီးေတာ္မင္းသည္ Mismanagement (စီမံခန္.ခြဲမွုအလြဲအျဖစ္ ) ရာထူးခန္.သင္.သူကိုမခန္.ျခင္း ၊ ဘယ္ကေရာက္လာမွန္းမသိေသာ မိုးက်ေရြွကိုယ္ ေမာင္အိုကို မတန္မရာ ရာထူးနွင္.လုပ္ပိုင္ခြင္.မ်ားေပးျခင္း ( ထိုအက်င္.မွာ ၂၁ ရာစုျဖစ္ေသာယေန.ေခတ္အထိ စြဲျမဲစြာက်င္.သံုးေနဆဲျဖစ္သည္ ) ၊ စစ္တိုက္သင္.သည္.အခ်ိန္တြင္ စစ္သူျကီးကိုတိုက္ခြင္.မေပးျခင္း ၊မတိုက္သင္.ေတာ.ေသာ အခ်ိန္မွ သြားေရာက္တိုက္ေစျခင္း စသည္.လြဲမွားမွုမ်ားအျကိမ္ျကိမ္ျဖစ္ကာ အဂၤလိပ္တို. ေျခကုပ္ရသြားျခင္းျဖစ္သည္ ။ စစ္ရွံုးရျခင္း၌ ျမန္မာတို.ညံ.ဖ်င္းမွုေျကာင္. ရွံုးရျခင္းမဟုတ္ပဲ ေခါင္းေဆာင္ (ဘုရင္ )၏ေပ်ာ.ညံ.မွု ၊ စီမံခန္.ခြဲမွုညံ.ဖ်င္းမွုတို.ေျကာင္.ရွံုးရျခင္းျဖစ္သည္ ။ ၁၈၂၄ -၂၆ တြင္ အဂၤလိပ္နွင္.ျမန္မာမွာ လက္နက္အင္အား ၊လူအင္အားခ်င္းသိပ္ျပီးကြာလွေသးသည္ မဟုတ္ေခ် ။ ဤေနရာ၌ ေဆာင္းပါးရွည္မည္စိုး၍ အဂၤလိပ္ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ ၊တတိယစစ္ပြဲမ်ား အေျကာင္းကိုဇာတ္ေျကာင္းမလွန္လိုေတာ.ပါ ။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၌ အရည္အခ်င္းရွိေသာလူမ်ား ေအာက္သို.ေရာက္၍ အရည္အခ်င္းမရွိေသာ ေမာင္အိုလို လူစားမ်ားအထက္သို.ေရာက္လာလ်င္ ထိုနိုင္ငံသည္ လံုး၀ဥသံု ပ်က္စီးျခင္းနွင္.ျကံုရမည္သာ ဓမၼတာျဖစ္သည္ ။

အတိတ္မွျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဖယ္ခြာကာ ပစၥဳပၹန္တည္.တည္.ရွုေသာအခါတြင္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံမတိုးတက္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင္.လြဲမွားေသာ စီမံခန္.ခြဲမွုမ်ားေျကာင္.ဆိုတာသိသာထင္ရွားလွသည္ ။ နုိင္ငံတြင္ လမ္းေဘးေစ်းသည္မွအစ ၊ဒံေပါက္ဆိုင္အဆံုး အခြန္ေဆာင္ရသည္ ၊ေစ်းေကာက္ေပးရသည္ ။သို.ေသာ္ နိုင္ငံ၏ ဒိတ္ဒိတ္ျကဲကုမၼဏီျကီးအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းမရွိပဲလြတ္ကင္းေနနိုင္သည္မွာ စီမံခန္.ခြဲမွုမွားယြင္းျခင္း၏ ျပယုတ္ျဖစ္သည္ ။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒလည္းရွိ ၊ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ.လည္း ဒုတိယ သမၼတဦးေဆာင္ကာရွိေနျပီးပါလ်က္ နိုင္ငံေတာ္တြင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွုမ်ားပံုမွန္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ စီမံခန္.ခြဲမွုညံ.ဖ်င္းျခင္းျဖစ္သည္ ။ နယ္ခ်ဲ.အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ပင္ ရွိသမ်ွသစ္မ်ားကို အားလံုးေျပာင္က်သြားေအာင္ (ခုတ္နိုင္ပါလ်က္ ) မခုတ္ပဲ ေရရွည္ အက်ိဳးကိုျကည္.ရကာ ၊ ွု ခုတ္သည္.သစ္နွင္.စိုက္သည္.သစ္ အျမဲမျပတ္လည္ပါတ္ေနေအာင္ နိုင္ငံ၏သစ္ေတာဖုံးလြွမ္းမွု ဧရိယာကိုထိ္မ္းသိမ္းနိုင္ခဲ.ေသာ္လည္း ၊ကိုယ္.မင္းကိုယ္.ခ်င္းကိုယ္.အစိုးရေခတ္တြင္ သူတစ္လူငါတစ္မင္း ခုတ္ခ်င္သူက ခုတ္ နိုင္သေလာက္ အကန္.အသတ္မရွိ အလြန္အက်ြံသစ္ထုတ္မွုေျကာင္. သစ္ေတာမ်ား ကုန္သေလာက္ျဖစ္သြားတာလည္း ညံ.ဖ်င္းေသာ စီမံခန္.ခြဲမွုပင္ျဖစ္သည္ ။ အစိုးရရံုးဌာနမ်ားတြင္ ဘာမွမတတ္ေသာသူမ်ား မိုးက်ေရြွကိုယ္အျဖစ္ေရာက္လာျကျခင္းသည္လည္း အလြန္ဆိုး၀ါးေသာ စီမံခန္.ခြဲမွုအလြဲမ်ားျဖစ္သည္ ။ ၀န္ျကီးဌာနမ်ားတြင္ က်ြမ္းက်င္မွုနွင္. ဌာနကို ေရြးခန္.ျခင္းမျပဳပဲ ၊ ခင္မင္မွုျဖင္.ခန္.အပ္ေသာေျကာင္. ၀န္ျကီးမ်ားလူမွန္ေနရာမွန္မျဖစ္ကာ ကေမာက္ကမျဖစ္ေနျကျခင္းသည္လည္းစီမံခန္.ခြဲမွုအလြဲမ်ားျဖစ္သည္ ။ တာတမံဆည္ေျမာင္းမ်ားကိုေဆာက္လုပ္ခဲ.ေသာ္လည္း ထိုအထဲတြင္တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာမွအသံုးမ၀င္ေသာ ဆည္ေျမာင္း တာတမံမ်ားပါ၀င္ေနျခင္းကလည္း ညံဖ်င္းေသာ စီမံကိန္း အလြဲမ်ားျဖစ္သည္ ။ ေျပာေသာ္ကုန္နိုင္ဖြယ္ရာမရွိ ။

လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္အနာေဟာင္းကိုျပန္ွဆြပါရေစ ။ အေရွ.ေတာင္အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေဘာလံုးအသင္းရွံုးေသာအခါ ပရိသတ္အခ်ိဳ.သည္ ခံုမ်ားကိုရိုက္ခ်ိဳးျကသည္ ။ ပိုစတာအခ်ိဳ.ကိုမီးရွို.ျကသည္ ။ ေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္ကလည္းထိုအခါမွ သြားေလသူနည္းျပဆရာ၏ အပုပ္မ်ားကိုေဖာ္ေကာင္လုပ္ျကသည္ ။ သို.ေသာ္ ေမးရမည္.ေမးခြန္းမ်ားမွာ ထိုနည္းျပဆရာကိုျမန္မာနိုင္ငံအတြက္မခန္.အပ္မီ ေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္သည္ ထိုနည္းျပဆရာ၏ ေနာက္ေျကာင္းရာဇ၀င္နွင္. စြမ္းေဆာင္ရည္အေသးစိတ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ တိတိက်က် ေလ.လာဆန္းစစ္ခဲ.ျကဖူးပါသလား ။ ကမၻာေပါ ္တြင္ ေဘာလံုးနည္းျပမ်ား ရိုက္သတ္၍ မကုန္ေအာင္ေပါမ်ားေနေသာေခတ္ျကီး၀ယ္ ကမၻာ.ေဘာလံုးေလာက၀ယ္ တတိယအဆင္.မွသာပါ၀င္ေနေသာ ကိုရီးယားလိုနိုင္ငံမွနည္းျပဆရာကို အဘယ္သို.ေသာ စံမ်ားနွင္. အျခား ေဘာလံုးအင္အားျကီးနိုင္ငံမ်ားမွ နည္းျပဆရာမ်ားကိုေက်ာ္ကာလြန္ခဲ.ေသာ နွစ္နွစ္ကေရြးခ်ယ္ခဲ.ပါသနည္း ။ ျမန္မာနွင္.အင္ဒိုနီးရွားအသင္း ယွဥ္ျပိဳင္မည္.ေန.က တစ္ဖက္အုပ္စုတြင္ပါ၀င္ေနေသာ ဗီယက္နမ္အသင္း ရွိပါလ်က္ ၊ကြင္းလည္ဒိုင္လူျကီးအျဖစ္ ဗီယက္နမ္ဒိုင္ကိုတာ၀န္ေပးခဲ.မွုကို ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အိမ္ရွင္အခြင္.အေရးရွိပါလ်က္ အဘယ္ေျကာင္. မကန္.ကြက္ပဲလက္ခံခဲ.ပါသနည္ း။ ျမန္မာနည္းျပဆရာ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးပါတ္ေဆာင္ဟြာသည္ ဘုရင္တစ္ဆူလို ေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္အေပါ ္ ျပဳမူရေလာက္ေအာင္ နည္းျပငွားရမ္းစဥ္က နိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္မ်ားထက္ပို၍ မည္သည္. အေျကာင္းအခ်က္မ်ားကိုထည္.သြင္းခ်ဳပ္ဆို ခဲ.သနည္း ။ ျမန္မာ.ေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္မွ နည္းစနစ္အျကံေပးအဖြဲ.သည္ ကစားကြက္နွင္.ပါတ္သက္၍ ေက်ာ္ကိုကိုမွ ေမးျမန္ေမးေဆြးေနြးသည္ကို ဘာေျကာင္. မေထာက္ခံပဲ ေက်ာ္ကိုကို အား နည္းျပဆရာကို ကန္ေတာ.ေတာင္းပန္ေစခဲ.သနည္း ။အဂၤလိပ္လိုမတတ္ေသာ နည္းျပဆရာအားအဘယ္ေျကာင္. ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္းအေျကာင္း အဂၤလိပ္လို ေပးဖတ္ေစခဲ.သနည္း ၊အဘယ္.ေျကာင္.ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို စနစ္တက် (Google Translate Machine ျဖင္.ပင္ျဖစ္ေစ)ကိုရီးယား ဘာသာျပန္ မေပးခဲ.သနည္းဟူေသာ ေနရာမက်ခဲ.သည္.စီမံခန္.ခြဲမွု အမွားမ်ားကိုတသီတတန္းျကီး ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။

မွားကာမွ အျပစ္မ်ားေျပာျက ၊ ေဒါသထြက္ကာေပါက္ကြဲျကသည္ထက္ ျမန္မာမ်ား၏အရိုးစြဲေနေသာ ျဖတ္ကတတ္ဆန္းလုပ္တတ္သည္.၀သီကိုသာအျပစ္တင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။ နည္းျပစငွားကတည္းက မိမိ ျကိုက္ေသာနည္းျပကို ေပးနိုင္မည္.ေစ်းေျပာ၍ ကမ္းလွမ္းသည္.စနစ္ကိုလုပ္ရမည္.အစား ၊ ဒရ၀မ္တစ္ဦးအလိုရွိသည္ဟု ေျကျငာသလို အလုပ္လိုခ်င္ေသာနည္းျပမ်ားကို တင္ဒါစနစ္ျဖင္.ေခါ ္ယူျခင္းကစ၍ လြဲေနေပသည္ ။အလုပ္အလိုရွိသည္ဟုေျကျငာလိုက္ပါက အလုပ္လက္မဲ. အရည္အေသြးနိမ္.နည္းျပဆရာမ်ားသာ က်ြန္ေတာ္တို.ဆီသို.ေရာက္လာပါလိမ္.မည္ ။ ေရြွ၀ယ္ခ်င္သူသည္ ေရြွဆိုင္သို.သြားကာ၀ယ္ယူရသလို နည္းျပလိုခ်င္သူသည္ ကိုယ္တိုင္ေလ.လာ၍ ၀ယ္ယူရပါသည္ ။ ထိုသို.မဟုတ္ပဲ သင္.ေတာ္ေသာနည္းျပ ၃ ေယာက္ေလာက္ စာရင္းပို.ေပးပါဟု စီမံခန္.ခြဲမွု အမွားျကီးအတိုင္း အာရွေဘာလံုးအဖြဲ.ခ်ဳပ္သို.ကုန္အမွာစာပို.သလိုလွမ္းမွာေနလ်င္ ခ်ိဳက်ိဳး နားရြက္ပဲ. အရည္အခ်င္းမမီေသာေရြးက် နည္းျပဆရာမ်ားသာျမန္မာ.ေဘာလံုးေလာကသို.ေရာက္လာေပလိမ္.မည္ ။
အရာရာကားစီမံခန္.ခြဲမွုညံ.ဖ်င္းျခင္း၏ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ၀န္ထမ္းမ်ားကိုေလာက္ငေအာင္မေပးေသာအခါ လာဘ္စားျခင္းမ်ားျဖစ္ေပါ ္လာေပမည္။ လာဘ္စားျခင္းကိုမနွိမ္နွင္းေသာအခါ အျကီးအက်ယ္ ျခစားမွု အပြျကံမွု ၊ သူေဌးျဖစ္သည္အထိ အဂတိလိုက္စားမွု မ်ားျဖစ္လာေပမည္ ။မတတ္သူကိုေနရာေပးေသာအခါ ဆံုးရွံးေလလြင္.မွုမ်ား၊ကိုယ္က်ိဳးရွာအလြဲသံုးစားမွုမ်ား ျဖစ္လာေပမည္ ။ စီမံခန္.ခြဲမွုညံ.ဖ်င္းေသာအခါ ရုပ္ရွင္ရံုလက္မွတ္ေရာင္းတာကအစ ၊ မီတာခေဆာင္တာအပါအ၀င္ အေသးအဖြဲကိစၥမ်ားမွာပင္အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေပမည္။

ျမန္မာသည္ မေတာ္သည္မဟုတ္ ။တစ္ဦးခ်င္းက်ြမ္းက်င္မွုမ်ားစြာရွိေသာလူမ်ိဳးျဖစ္သည္ ။ သို.ေသာ္ ေခတ္အဆက္ဆက္ က်ြန္ေတာ္တို.အားနည္းခဲ.သည္မွာ လူေတာ္မ်ားထံမွ တိုင္းျပည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္မည္ကဲ.သို. တြန္းအားေပးစီမံေဆာင္ရြက္ျကမလဲဆို တာေစတနာမရွိျကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို.မဟုတ္ပဲ ကိုယ္တိုင္လဲ စီမံခန္.ခြဲမွုကိုေနရာက်ေအာင္မလုပ္တတ္ ။ လုပ္တတ္သူတို.လုပ္ပါရေစဆိုလာျပန္ေတာ.လည္း မင္းသားျကီးမလုပ္ရလို.ပါတ္မျကီးကိုလာထိုးေနသလိုလို ၊ဆီသည္မလက္သုတ္ဖတ္လိုဖန္တရာေတေနေသာဆင္ေ၀ွ.ရန္ေရွာင္စကားေတြနဲ.ေတာ. ပညာေခတ္ ၊အိုင္တီေခတ္ျကီး၀ယ္ ဘယ္လိုမွ လူေတာတိုးျပီးရပ္တည္လို.ရေတာ.မွာမဟုတ္ေျကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္ ။ ေမာင္အိုလိုလူစားမ်ိဳးနဲ.ေတာ. ၂၀၁၅ တြင္ထပ္၍ မေတြ.လိုေတာ.ပါျပီ ။

သရ၀ဏ္ (ျပည္)
ေစာင္.ျကည္.ဂ်ာနယ္ ၃၁.၁၂.၂၀၁၃

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို့ ျပည္ခိုင္ျဖိုးပါတီ ဆံုးျဖတ္ျပီ

Leave a Comment


Tuesday, December 31, 2013

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို့ ျပည္ခိုင္ျဖိုးပါတီ ဆံုးျဖတ္ျပီ

ျပည္ေထာင္စု ျကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြံ့ျဖိုးေရး ပါတီရဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ျပီးဆံုးခဲ့ျပီ ျဖစ္ျပီး၊ အစည္းအေဝး ကေန ၂၀ဝ၈ အေျခခံ ဥပေဒထဲ မွာ ျပင္ဆင္ ဖို့နဲ့ ပယ္ဖ်က္ အခ်က္ ေပါင္း ၇၃ ခ်က္ ကို အျပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လွြတ္ေတာ္ ထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရ ၈၀ ရာခိုင္နႈန္း ေက်ာ္ ေနရာရ ထားတဲ့ အခုလို အာဏာရ ပါတီ ကိုယ္တိုင္က တနလၤာေန့ မွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ ျကတာပါ။

နိုင္ငံ တလွြား က ကိုယ္စားလွယ္ ေပါင္း ၂၀ဝ ေလာက္ တက္ေရာက္ ခဲ့တဲ့ ဒီ အစည္းအေဝးက သေဘာတူ လိုက္တဲ့ ၂၀ဝ၈ အေျခ ခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို့နဲ့ ပယ္ဖ်က္ဖို့ အခ်က္ေတြ အထဲ မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ သမၼတ ျဖစ္ေရး အဟန့္ အတား ျဖစ္ ေနတဲ့ အခ်က္ လည္း ပါဝင္ ပါတယ္ ။

ပါတီက အဆိုျပုတဲ့ အတိုင္း ျဖစ္လာရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ အေနနဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ဖို့ အခက္ အခဲ မရွိ နိုင္ဘူးလို့ ညီလာခံ တက္ေရာက္ ခဲ့တဲ့ ျကံ့ခိုင္ ဖြံ့ျဖိုးေရး ပါတီ ဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ မေကြးတိုင္း ေဒသျကီး ျပည္သူလွြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြက ေျပာပါတယ္။

အလားတူ တိုင္း ေဒသျကီး ဝန္ျကီးခ်ုပ္ ေတြကို အစိုးရက တိုက္ရိုက္ ေရြးတဲ့ စနစ္ အစား တိုင္း ေဒသျကီး လွြတ္ေတာ္ ကေန ေရြးေကာက္ ဖို့ကို အျကိတ္ အနယ္ မဲခြဲ ျပီး ျပင္ဆင္မယ့္ အခ်က္ေတြ ထဲမွာ ထည့္နိုင္ ခဲ့တယ္ လို့လည္း ဦးလွေဆြက ေျပာပါတယ္။

ဘီဘီစီ (ျမန္မာပိုင္း)
ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား ကိုင္စြဲ ထားသည့္ ဘံုသေဘာ တူညီခ်က္ (၁၁)ခ်က္

Leave a Comment


 လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား ကိုင္စြဲ ထားသည့္ ဘံုသေဘာ တူညီခ်က္ (၁၁)ခ်က္
**************************************************

(ျပည္တြင္းသတင္း)...
              


လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာ (၃၁)ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာ ၂
ရက္ ေန႔အထိ ကခ်င္လြတ္ လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIO) ဌာန ခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ သမိုင္း ၀င္ ေတြ႔
ဆံု ေဆြးေႏြးျပီး တႏိုင္ငံ လံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ဘံုသေဘာ တူညီ ခ်က္ကို ေရးဆြဲ ခဲ့ပါ
သည္။

ယင္းဘံု သေဘာ တူညီ ခ်က္ကို ႏို၀င္ဘာ (၄)ရက္ေန႔ တြင္ အစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား အား ကခ်င္
ျပည္နယ္ ျမစ္ ႀကီး နား ျမို႔တြင္ တင္ျပ ေဆြးေႏြး ခဲ့ ပါသည္။ အ လားတူ အစိုးရ၏ တႏိုင္ငံ လံုးအပစ္
အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူ ညီ ခ်က္ကိုလည္း အျပန္ အလွန္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

အစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္ မ်ား တင္ျပခ်က္ မ်ား သည္ ယခင္ လိုင္ဇာ အစည္း အေ၀းသို႔ တင္ျပခဲ့ေသာ
ရပ္တည္ခ်က္ မဟုတ္ ေတာ့ဘဲ ေျပာင္းလဲသြား ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းရင္း သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြး
ရန္ အခက္ႀကဳံ ခဲ့ပါသည္။ ဤသို ႔ေၾကာင့္ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းသည့္ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖါးအံျမို႔တြင္
ေနာက္ ထပ္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ထပ္မံ ခ်ိန္းဆို ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လက္နက္ ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ား၏ အစိုးရ ကိုယ္စား လွယ္ထံ တင္ျပခဲ့ေသာ ဘံုသေဘာ တူညီ
ခ်က္ မွာ (၁၁) ခ်က္ရွိသည္။ ၄င္းအခ်က္မ်ားကို မူရင္းအတိုင္း ျပန္လည္ ရိုက္ႏွိပ္ျပီး ေရႊဟသၤာ သတင္း
ဌာန မွ ျပန္လည္ တင္ျပ ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား၏တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာဘံုသ
ေဘာတူညီခ်က္မ်ား

နိဒါန္း

၁။အေျခခံမူမ်ား။
၁-၁။ျငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္သႏၷိဌာန္ခ်ျခင္း။
၁-၂။ပင္လံု သေဘာ တူညီခ်က္ကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း။
၁-၃။စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ ျပည္ ေထာင္စုစနစ္။
၁-၄။ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း။
၁-၅။တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ျခင္း။
၁-၆။တန္းတူ ညီမွ်မွဳ။
၁-၇။အားလံုး ပါ၀င္ေရး။
၁-၈။သေဘာ တူညီမွဳရယူျခင္း။
၁-၉။ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွဳ။
၁-၁၀။ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳႏွင့္တာ၀န္ခံမွဳ။

၂။ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား။

၂-၁။ အျပန္အ လွန္ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္။
၂-၂။ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ တိုက္ခိုက္ျခင္း မ်ားႏွင့္၊ ရန္လိုမွဳမ်ား ရပ္စဲရန္။
၂-၃။ အားလံုး သေဘာတူညီ ထားသည့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာစည္း ကမ္းမ်ား ကိုေလးစား လိုက္ နာရန္။
၂-၄။ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္း သား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ၾကားခ်ဳပ္ဆို ထားေသာ သေဘာတူ ညီခ်က္ႏွ င့္ဂတိ ဂ၀တ္မ်ားကို ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳ ထိမ္းသိမ္းျပီး တည္တံ့ခိုင္ျမဲ၍ တရားမွ်တ သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သို႔ဦး တည္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္း စဥ္ကို စတင္က်င္း ပသြားရန္။
၂-၅။ အဓိပါယ္ ျပည့္၀ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား မွသည္အ မ်ဳိးသား ျပည္နယ္ မ်ားကို အေျခခံေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္။

၃။ ႏွစ္ဖက္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံု ခ်မွတ္ျခင္း။
၃-၁။ အားလံုး ပါ၀င္ေသာ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (The framework for National Political Dialogue) သေဘာတူညီ မွဳရယူျခင္း။

၃-၂။ တႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီ ခ်က္လက္မွတ္ ေရးထိုးျခင္း။
၃-၃။ အမ်ဳိးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားက်င္းပျခင္း။
၃-၄။ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္၊ ပင္လံုမူကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု ညီလာ ခံက်င္းပျပီး၊ “ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာ တူညီခ်က္ (Pyidaungsu Accord) ကိုလက္ မွတ္ေရးထိုးျခင္း။
၃-၅။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာ တူညီခ်က္ (Pyidaungsu Accord) ကို အတည္ျပဳျခင္း ( Ratification)။
၃-၆။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာ တူညီခ်က္ (Pyidaungsu Accord) ပါ အခ်က္ မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း။

၄။ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး တြင္ အဓိက ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္မ်ား။
၄-၁။ တပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာကိစၥ။
၄-၂။ ဆက္ဆံေရး ရံုးမ်ား ဆိုင္ရာကိစၥ။
၄-၃။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ကတိျပဳျခင္း။
၄-၄။ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေ ဆြးေႏြး ပြဲ မူေဘာင္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳျခင္း။
၄-၅။ အရပ္သား မ်ားအား အကာအ ကြယ္ေပးျခင္း။
၄-၆။ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား သေဘာတူျခင္း။

၅။ အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း။

၅-၁။ ပူးတြဲေစာင့္ ၾကည့္ေရးစနစ္ လက္ေတြ႔ သတ္မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း။
၅-၂။ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ား၊ ဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖၚသြားမည့္ ပူးတြဲေကာ္ မီတီဖြဲ႔စည္းျခင္း။
၅-၃။ လြတ္လပ္ေသာ လူ႔အခြင့္ အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္ မီတီ။
၅-၄။ အခ်ိန္ ကာလသတ္မွတ္ အေကာင္ အထည္ေဖၚျခင္း။

၆။ ယံုၾကည္မွဳ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေဆာင္ရြက္ ရမည့္အခ်က္မ်ား။
၆-၁။ စိတ္ရင္း ေစတနာ မွန္ျဖင့္ႀကိဳး စားလုပ္ေဆာင္ ရမည္။
၆-၂။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္။၇။ မတရား အသင္းမ်ား အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ေပးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ အေၾကာင္းအရာမ်ား။

၈။ ေဆြးေႏြးေရး ကာလအစီစဥ္မ်ား။
၈-၁။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ အာဏာ ခြဲေ၀ျခင္း။ က်င့္သံုးျခင္း။
၈-၂။ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အာဏာ။ ခြဲေ၀ျခင္း။ က်င့္သံုးျခင္း။
၈-၃။ ဥပေဒျပဳျပင္ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား။
၈-၄။ ယဥ္ေက်းမွဳႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား။
၈-၅။ ေျမယာျပဳျပင္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား။
၈-၆။ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား။
၈-၇။ နယ္စပ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား။ (Border Terminal, Immigration, Trade Issue)
၈-၈။ အႀကီးစား စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား။ (Mega Economic Projects)
၈-၉။ မူးရစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ ပေပ်ာက္ေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား။

၉။ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း။

၁၀။အတည္ျပဳျခင္း။

၁၁။အေထြေထြ။

(ေရႊဟသာၤသတင္းဌာန)

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

ဘာသာျခားမိသားစုမွွဗုဒၶ ဘာသာသုိ့မိသားစု လုိက္ကူးေျပာင္းပြဲက်င္းပ

Leave a Comment


Sunday, December 29, 2013
ဘာသာျခားမိသားစုမွွဗုဒၶ ဘာသာသုိ့မိသားစု လုိက္ကူးေျပာင္းပြဲက်င္းပ
********************************************

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဒဂုံ ၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၁) ရပ္ကြက္အေနာ္ရထားလမ္း ရွိ မေကြးပရိယတ္ၱိအသင္တုိက္၌ ဘာသာျခားအျဖစ္မွဗုဒၶဘာသာ၀င္ အျဖစ္သို႔မိသားစု ၅ ဦးမွခံယူ      ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ရွင္သာမေဏ အျဖစ္ခံယူျခင္းကိုအခမ္းအနား အစီအစဥ္ ၁၁ ရပ္ျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ၿမိဳ႕ နယ္သံဃာ့နာယကဆရာေတာ္ ဦးဇာဂရိယ၊ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာ ေတာ္မ်ား၊ သံဃာေတာ္- ၇၅ ပါး ခန္႔ႏွင့္ပရိတ္သတ္ ၂၀၀ ခန္႔တက္ ေရာက္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဘာသာျခားမွဗုဒၶဘာသာ သုိ႔၀င္ေရာက္သူမ်ားမွာသာေကတ ၿမိဳ႕နယ္ ၁ အေနာ္မာရပ္ကြက္ ေရႊေမတၱာအတြင္းလမ္းအမွတ္ ၁၇၅၆ ေနဦးလွျမင့္ ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚစန္း၊ သမီးမျမသႏၱာ ၁၇ ႏွစ္ သမီးမသီရိျမင့္မုိရ္ ၁၃ ႏွစ္ ႏွင့္သားေမာင္စုိးမင္းရာဇာ ၁၀ ႏွစ္တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး ေမာင္စုိးမင္း ရာဇာဟာ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ တြင္ရွင္သာမေဏအျဖစ္ခံယူလုိက္ ေၾကာင္းေဒၚစန္းမွေျပာျပပါသည္။

ဦးလွျမင့္သည္က်ဴလီယာလူ မ်ိဳးဘာသာျခားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးေဒၚစန္းဗုဒၶဘာသာ၀င္ ႏွင့္အိမ္ေထာင္က်ၿပီးသားသမီး (၃) ဦးထြန္းကား၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ၎ တုိ႔ေနထုိင္ရာေဒါပုံၿမိဳ႕နယ္ ႏြယ္ ေဟးရပ္ကြက္ ရွင္ဥပဂုတ္ဓမၼာ႐ုံ တြင္က်င္းပေသာဆြမ္းသိမ္းေအာင္ ပြဲတြင္စစ္ကိုင္းခင္မကန္ေက်ာင္း တုိက္ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱေခမိႏၵ၏ တရားပြဲအၿပီးမဟာဒုက္ဘုရားမဲ ေဖာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္ အားေနအိမ္သုိ႔ပင့္ေဆာင္ခဲၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံကိုေလ့လာသည့္အခါ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကိုနားလည္ခဲ့ ေၾကာင္းဇနီးႏွင့္မိသားစုအား ဗုဒၶဘာသာကိုလြတ္လပ္စြာသက္ ၀င္ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ႏုိင္ရန္ခြင့္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း Hot News သုိ႔ ေျပာ ပါသည္။

၎ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ အဆုိပါရပ္ကြက္ေရႊြေမတၱာ လမ္းရွိေအာင္သိဒိ္ၶဓမၼာ႐ုံတြင္ ဆြမ္းသိမ္းေအာင္ပြဲတရားပဲြေ၀ယ်ာ ေ၀စၥမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ စစ္ကုိင္ခင္မကန္ေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏ ၱေခမိႏၵ၏တရား ပြဲအၿပီးမဟာဒုက္ဘုရားလက္မွတ္  ေ၀ရာတြင္မဲနံပါတ္(၃၇၀)ကိုဇနီး ျဖစ္သူမစန္းရရွိခဲ့ရာ၊အဆုိပါနံပါတ္ မွထူးျခားစြာဘုရားမဲေပါက္၍ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္အားေနအိမ္သို႔ပင့္ ေဆာင္ၿပီးအေနကဇာတင္ပူေဇာ္ ကုိးကြယ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိစိတ္ဆႏၵ ႏွလုံးသား၌ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္ရွိေန ၿပီး ယေန႔ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္း သည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းမႈ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲမိမိစိတ္ဆႏၵအရ ျပဳလုပ္ေၾကာင္းဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္  ခံယူၿပီးသားေလးအားရွင္သာမ ေဏအျဖစ္ခံယူျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။


အရိႏၵမာ(ဘုိကေလး)

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364


Read More...

မိုးေမတၱာနာေရးကူညီမႈအသင္း(ျပည္)အား ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ မီးသျဂိဳလ္စက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မတည္ေငြ သိန္း(၈၀)လွဴဒါန္း

Leave a Comment


မိုးေမတၱာနာေရးကူညီမႈအသင္း(ျပည္)အား ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ မီးသျဂိဳလ္စက္
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မတည္ေငြ သိန္း(၈၀)လွဴဒါန္း
************************************************************
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(ေနာက္)ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ မီးသျဂိဳလ္စက္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြ
က္(KBZ)ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ မိုးေမတၱာနာေရးကူညီမႈအသင္း(ျပည္)သို႔ မတည္
လွဴဒါန္းေငြ သိန္း(၈၀)အားေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲအခမ္းအနားကို ျပည္ျမိဳ႕ ရတနာမာန္ေအာင္
ေက်ာင္း၀န္းအနီးရွိ မိုးေမတၱာနာေရးကူညီမႈအသင္းရံုးအတြင္းက်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရ
ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို (KBZ)ကေမၻာဇဘဏ္လီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိလူၾကီး
မင္းမ်ားႏွင့္ မိုးေမတၱာနာေရးကူညီမႈအသင္း(ျပည္) မွ တာ၀န္ရွိလူၾကီးမင္းမ်ားတက္ေရာက္
ခဲ့ေၾကာင္းသိရရွိသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို ၂၉.၁၂.၂၀၁၃ ရက္ေန႔မနက္ပိုင္းအခ်ိန္မွာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္
ျပီး အခမ္းအနားကို အစီအစဥ္(၆)ခုျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ား
မွာ......
၁။အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ေၾကာင္းေၾကျငာျခင္း..
၂။KBZ ဘဏ္လီမိတက္မွ ယခုကဲ့သို႔လွဴဒါန္းရျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး KBZ ဘဏ္လီမိ
တက္ကိုယ္စား ဒုအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ကိုကိုမ်ဳိး မွရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း..
၃။KBZဘဏ္မွ အလွဴေငြေပးအပ္ျခင္း....
၄။KBZဘဏ္ လီမိတက္အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း...
၅။လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျပည္ျမိဳ႕သူ/သား မ်ားကိုယ္စား မီးသျဂိဳလ္စက္ျဖစ္ေျမာက္
ေရးေကာ္မတီ၊မိုးေမတၱာနာေရးကူညီမႈအသင္း(ျပည္)၏ အတြင္းေရးမႈး ဦးညီညီေအာင္
 မွေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားျခင္း..
၆။အခမ္းအနားျပီးဆံုးေၾကာင္းေၾကျငာျခင္းတို႔ျဖင့္ အဆိုပါအခမ္းအနားကိုက်င္းပျပဳလုပ္
ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။..

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

ပရဟိတကတံုး(သံဃာ့ကုဋီ..သန္႔ရွင္းေရးအသင္း)

Leave a Comment


ပရဟိတကတံုး(သံဃာ့ကုဋီ..သန္႔ရွင္းေရးအသင္း)
************************************

ျပည္ျမိဳ႕မွာ မၾကားဖူးေသးတဲ့အသင္းတစ္သင္းပါ လူအင္အားအနည္းငယ္သာရွိေပ
မဲ့ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေတြနဲ႕ သံဃာ့အညစ္အေၾကး ေတြကို အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔
တိုင္း သံဃာေတာ္ေတြ စြန္႔ပစ္သြားတဲ့ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေဆးေၾကာသုတ္သင္
သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့အသင္း တစ္သင္းပါပဲ အသင္းနာမည္ကိုေတာ့ ျပည္
ျမိဳ႕ ေဇာတိကာရံု ေက်ာင္းတိုက္မွ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ကိုယ္တိုင္ ခ်ီး
မြန္းေပးခဲ့တဲ့နာမည္ပါ (ကုဋီ....ဆိုတာပါဋိဘာသာပါ..အနက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့(အိမ္
သာ)လို႔ေခၚပါတယ္...

ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းက လူအင္အား(၁၅)ေယာက္ခန္႔ပဲရွိပါေသးတယ္ အပါတ္စဥ္ တ
နဂၤေႏြေန႔တိုင္း သံဃာ့ကုဋီ သန္႔ရွင္းမႈေတြျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္ ပထမဦးကေတာ့ ျပည္
ျမိဳ႕ ေဇာတိက ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ကုဋီ(သံဃာအိမ္သာ)ေတြကိုသန္႕ရွင္းေရး
ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္ အပတ္စဥ္တနဂၤေႏြေန႔ ညေန(၃း၀၀)နာရီကေန ည(၆း၀၀)နာရီ
အထိသန္႔ရွင္းေရးမ်ားျပဳလုပါေပးခဲ့တာၾကာပါျပီ အသင္းသား/သူ နည္းေတာ့ ေက်ာင္း
တိုက္တိုင္းကိုေတာ့သိပ္မသြားႏိုင္ေသးပါဘူး ေနာက္ပိုင္းေတြမွာေတာ့ သြားဖို႔အစီစဥ္
ေတြရွိပါတယ္ အခုလက္ရွိေတာ့ ေဇာတိကာရံုပါဋိတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္အတြင္းမွာ
ကုဋီ(သံဃာအိမ္သာ)အလံုးေပါင္း(၄၁)လံုးရွိပါတယ္ အပတ္စဥ္သန္႔ရွင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပး
ေနပါတယ္ ေဆးဖိုးေရာ သန္႔ရွင္းေရးပစၥည္းဖိုးေတြေရာအားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္ပဲလွဴပါ
တယ္ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အလွဴရွင္ေတြလိုအပ္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင္းမွာ အက်ီၤ
တီရွပ္မ်ားလိုအပ္ေနပါတယ္ လွဴခ်င္ရင္လည္းရပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးဖိုးပစၥည္းမ်ား
လည္းအလွဴေပးခ်င္လွ်င္လက္ခံပါတယ္ဟု ပရဟိတကတံုး(သံဃာ့ကုဋီ..သန္႔ရွင္းေရးအသင္း)
အသင္းေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဦးမွ ျပည္သတင္းသို႔ေျပာၾကားသည္..

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

1.1.2014 တြင္ အခမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

Leave a Comment

စာရင္းေပးၿပီးသူ သင္တန္းသားအားလံုး 1.1.2014 နံနက္ ၉ နာရီတြင္ မဟာေဇယ်ံဳေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူ သင္တန္းဆရာ၊ သင္တန္းသားမ်ားအားလံုးေတြ႕ဆံုၿပီး စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ သင္တန္းခ်ိန္မ်ားကို ညွိႏိႈင္းကာ ဆက္လက္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါသျဖင့္ သင္တန္းသားမ်ား မပ်က္မကြက္တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ေလးစားစြာဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

သင္တန္းတက္လုိသူမ်ား

ျပည္ျမိဳ႕၊ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ မဟာေဇယ်ံဳ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ Great White IT Training Center အမည္ျဖင့္ အခမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းကို 1.1.2014 တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ Basic ကို စတင္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းမွ က်င္းပေသာ စာေမးပြဲအား ေျဖဆိုေအာင္ျမင္လွ်င္ Certificate ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မဟာေဇယ်ံဳဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းႏွင့္ Future Life Computer Center တြင္ အခမဲ့ေတာင္းယူ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။

သင္တန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကိုသာ ၀တ္ဆင္တက္ေရာက္ရန္။
၂။ သင္တန္းႏွင့္ မပက္သက္ေသာ အျခား program မ်ား အသံုးမျပဳရန္။
၃။ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္းမျပဳရန္။ သင္တန္းပ်က္ကြက္လိုပါက သင္တန္းမႈးအား ႀကိဳတင္တိုင္ၾကားရန္။
၃။ သင္တန္းမွ က်င္းပေသာ စာေမးပြဲအား ေျဖဆိုေအာင္ျမင္မွသာ Certificate ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

မဟာေဇယ်ံဳဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၊ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္တကၠသိုလ္ေဘး၊ ျပည္ျမိဳ႕။
Future Life Computer Center ၊ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕။

09-5311132, 09-428003527, 09-423683863

Great White IT Training Center (မဟာေဇယ်ံဳေက်ာင္းတိုက္)

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

Sunday, December 29, 2013

Camping ျပဳလုပ္ျခင္း အင္တာဗ်ဴး

Leave a Comment

အ.ထ.က (၁) ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ား၏ Camping ကို 30.12.2013 နံနက္ ၆ နာရီ ၃၀ တြင္ ျပည္ျမိဳ႕ အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းမွစတင္ထြက္ခြာၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္း မိေခ်ာင္းရဲအဆင္း ေသာင္ျပင္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ camping တြင္ ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း (၁၀၀) ႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕လုိက္ ကင္းတဲမ်ားထိုးျခင္း၊ ေရကန္တူးျခင္း၊ အလံလႊင့္ထူျခင္းမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရင္ခင္ကတည္းက ကင္းေထာက္အဖြဲ႕မ်ားရွိခဲ့ၿပီး 1964 ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့အဖြဲ႕အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း ကမၻာႏွင့္ အဆက္အသြယ္မပ်က္ေအာင္ လူမ်ိဳးဘာသာမေရႊးပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။

ပြဲက်င္းပရျခင္းတြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိးတတ္လာေစျခင္း၊ ကင္းေထာက္က်င့္၀တ္ (၁၀) ပါးႏွင့္အညီက်င့္ႀကံအားထုတ္ေစလိုျခင္း စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364Read More...

အ.ထ.က (၁) ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ား Camping ျပဳလုပ္

Leave a Comment
အ.ထ.က (၁) ကင္းေထာက္လူငယ္မ်ား၏ Camping ကို 30.12.2013 နံနက္ ၆ နာရီ ၃၀ တြင္ ျပည္ျမိဳ႕ အ.ထ.က (၁) ေက်ာင္းမွစတင္ထြက္ခြာၿပီး ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္း မိေခ်ာင္းရဲအဆင္း ေသာင္ျပင္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အဆိုပါ camping တြင္ ေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း (၁၀၀) ႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားပါ၀င္ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႕လုိက္ ကင္းတဲမ်ားထိုးျခင္း၊ ေရကန္တူးျခင္း၊ အလံလႊင့္ထူျခင္းမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရင္ခင္ကတည္းက ကင္းေထာက္အဖြဲ႕မ်ားရွိခဲ့ၿပီး 1964 ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ကင္းေထာက္အဖြဲ႕ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့အဖြဲ႕အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း ကမၻာႏွင့္ အဆက္အသြယ္မပ်က္ေအာင္ လူမ်ိဳးဘာသာမေရႊးပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။

ပြဲက်င္းပရျခင္းတြင္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိးတတ္လာေစျခင္း၊ ကင္းေထာက္က်င့္၀တ္ (၁၀) ပါးႏွင့္အညီက်င့္ႀကံအားထုတ္ေစလိုျခင္း စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Read More...

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အကယ္ဒမီဆုရွင္မ်ား

Leave a Comment

 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အကယ္ဒမီဆုရွင္မ်ား
**********************************

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ဒါရိုက္တာဆုကို ဥ ဇာတ္ကားမွ ကိုေဇာ္ (အရုဏ္ဦး)

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေဆာင္ဆုကို လက္ပံ ဇာတ္ကားမွ ေဖြးေဖြး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ပို႕ဆုကို ဥ ဇာတ္ကားမွ ေခ်ာရတနာ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး အမ်ိဳးသားဇာတ္ေဆာင္ဆုကို လက္ပံဇာတ္ကားမွ ေျပတီဦး

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အထူးဆု (ကေလးသရုပ္ေဆာင္) ဆုကို တိမ္မင္းသမီးရဲ႔ဒ႑ာရီ မွ ယြန္းယြန္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္ဓာတ္ပုံဆုကို ကယန္းအလွဇာတ္ကားမွ ေအာင္ကိုလတ္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ရုပ္ရွင္တည္း ျဖတ္ဆုကုိ ဥ ဇာတ္ကား တည္းျဖတ္သူ ေဇာ္မင္းဟံသာေျမ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အေမြခံ ထိုက္သူ ျဖစ္ပါေစ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖင့္ အေကာင္းဆုံး ရုပ္ရွင္ေတးဂီတ ဆုကုိ ဂီတမွဴး ဦး၀င္းကို

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ရုပ္ရွင္ တည္းျဖတ္ဆုကို ကိုေဇာ္(အာရုဏ္ဦး) ရိုက္ကူးတဲ့ ဥ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားနဲ႔ ဟံသာေျမ ေဇာ္မင္း

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရုပ္ရွင္ အသံပုိင္းဆုိင္ရာဆုကုိ ကယန္းအလွ ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွ အသံပုိင္းဆုိင္ရာ ဖန္တီးသူ ဦးတုိနီလင္း  တို႔မွ  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ အကယ္ဒမီဆုမ်ားအားဆြတ္ခူးသြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ား..
ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364


Read More...

ျဖစ္ေစခ်င္ တာက ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေရာင္းတဲ႔ ဆိုင္ေတြကို ေက်ာင္းသား သူေတြကို ေဆးလိပ္ မ ေရာင္းဖို႔သတိေပးလို႔ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးကလည္း ေဆးလိပ္ ေသာက္တဲ႔ က ေလးကို သိတာနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အ ေရးယူမယ္လို႕ သတိေပးလုို႕ ဒီလိုေလး ျဖစ္ေစခ်င္ တာပါ။

Leave a Commentေက်ာင္းနား မွာ ေဆးလိပ္ ေဆးရြက္ၾကီး ကင္းစင္ နယ္ေျမ ဆိုတာ လူၾကီးေျပာင္းသြားလို႔ ေဆာင္ ပုဒ္ပါ တစ္ခါတည္း သူ႕ေနာက္ပါသြားေလရာ့သလား မ ေျပာတတ္ပါဘူး။

 ဒီအထဲက တစ္ပံုကို အိတ္ပိတ္ျပီး အဲ႔ဒီေက်ာင္းက အတန္း ေခါင္းေဆာင္ ဆရာလက္ထဲလည္း ထည့္ၿပီးပါၿပီ။ အ ေထာက္အထား ယူေပးတဲ႔ ကိုယ့္ကို ေတာင္ ျပန္ ရန္လုပ္ခ်င္ တဲ႔ပံုပဲ ေျပာပံုက ဒီပံု ဘယ္သူရိုက္တာလဲတဲ႔။

ဒါ ေက်ာင္း ကို သိကၡာခ်တာဆိုလားဘဲ ။ တလ ေက်ာ္သြားပါျပီ ဘာမွထူးမလာပါဘူး ။
ေက်ာင္းနားက ဆိုင္ေတြက ေတာ့ ေဆးလိပ္ကို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေတြကို ေရာင္းဆဲပါဘဲ။
အ ေၾကြအမ္း တာေတာင္ ငါးဆယ္ မရွိလို႔ ေဆးလိပ္ယူသြားတဲ႔ဗ်ာ နားနဲ႔ ဆက္ဆက္ ကိုၾကားတာပါ။ ပထမေတာ့ က ေလးက မယူပါဘူး။ ႏွစ္ခါေလာက္ေျပာေတာ့ သူလည္း ယူသြားရွာတယ။္
ဒီအခ်ိန္မွာ သြားေျပာရင္ ရန္ျဖစ္ဖို႔ပဲရွိတာေပါ့။

ျဖစ္ေစခ်င္ တာက ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေရာင္းတဲ႔ ဆိုင္ေတြကို ေက်ာင္းသား သူေတြကို
ေဆးလိပ္ မ ေရာင္းဖို႔သတိေပးလို႔ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးကလည္း ေဆးလိပ္ ေသာက္တဲ႔ က ေလးကို 
သိတာနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အ ေရးယူမယ္လို႕ သတိေပးလုို႕ ဒီလိုေလး ျဖစ္ေစခ်င္ တာပါ။

တစ္လ သာေက်ာ္သြားတယ္ မထူးလာဘူး ဒါ့ေၾကာင့္ ဖြဘုတ္မွာ တင္ျပီး ဖြတယ္ လို႔သာမွတ္ေပါ့ဗ်ာ။ ေခတ္မွီလာျပီေနာ္ ကိုရီးယားမ ေတြ လိုပဲ ေနာက္ဆို အရက္ဆိုင္ ပါထိုင္ေတာ့မွာ ရင္ေလးပါတယ္ဗ်ာ အဲဒီအခ်ိန္ ေရာက္မွာနဲ႔ က်ဳပ္သမီး အဲ႔ဒီ႔အရြယ္ ေရာက္မွာနဲ႔က ေတာ့ ကြက္တိပဲ အျမင္ မ ေတာ္သူမ်ား မ်ားမ်ားရွဲေပးၾကပါဗ်ာ အျမင္ေတာ္ရင္ေတာ့လည္းတတ္ႏိုင္ ဘူး ေက်ာင္းနာမည္ သိခ်င္ သူမ်ား ခ်က္ေဘာက္မွတဆင့္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 ေမးျမန္းဆံုစမ္းျခင္းကို ဒလ ေဟာ ခြင့္ျပဳပါတယ္။


https://www.facebook.com/zay.min.142  မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Read More...

ေရႊမင္းသမီး ကေလးသီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ကေလးဖက္ရွင္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ

Leave a Comment

28.12.2013 ႏွင့္ 29.12.2013 ေန႔လည္ (1) နာရီတြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရၿပီး Main Sponsor အျဖစ္ SVEE BROTHERS မွျဖစ္ၿပီး၊ CO Sponsors အျဖစ္ ျမင့္မိုရ္ဦး၊ Babi Mild ၊ ေရႊထြန္း၊ ဆန္းသစ္ေအာင္၊ ဦးတင္ဦး(မုန္႔မ်ိဳးစံု)၊ Dancer (အမ်ိဳးသမီး၀တ္အထည္ဆိုင္)၊ Eagle (သဘာ၀က်န္းမာေရးဖ်ာ)၊ TUN (Tun Toys World) တို႔မွ ပံပိုးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါပြဲတြင္ ျပည္ျမိဳ႕ရွိ မူၾကိဳေက်ာင္းမ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး မူၾကိဳကေလးမ်ားအား Game ကစားနည္းမ်ားကိုလည္း ပါ၀င္က်င္းပေပးခဲ့ပါသည္။ မူၾကိဳေက်ာင္းကေလးမ်ားအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူအား ဖန္ခြက္တစ္လံုး (ဘူးျဖင့္ထည့္ အဖံုးပါ)၊ ႏွစ္သိမ့္ဆု လက္ေဆာင္အတြက္ ဖန္ခြက္တစ္လံုးကို ေမတၱာျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၿပီး သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ကေလးဖက္ရွင္ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ပထမဆု (၇၀၀၀၀ိ/)၊ ဒုတိယဆု (၅၀၀၀၀ိ/)၊ တတိယဆု (၃၀၀၀၀ိ/) ကုိ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။

ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား Ovaltine Malted Milk တစ္ဘူးျဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့ၿပီး အခန္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364


Read More...

Saturday, December 28, 2013

အိေရႊရည္ (ရတနာေရႊဆိုင္)

Leave a Comment


အိေရႊရည္ (ရတနာေရႊဆိုင္)ကို 28.12.2013 တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါသည္။ အမွတ္ (144-ခ)၊ ပြဲစားလမ္း၊ ေရႊကူရပ္၊ ျပည္ျမိဳ႕။
053-26198၊ 09-5311911

28.12.2013 ေစ်းႏႈန္းမွာ

15 ပဲရည္ - 620000
14 ပဲရည္ - 580000

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews
ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

ေခတၱရာစြယ္ေတာ္ဦး (လူမႈ/က်န္းမာေရး) အဖြဲ႕ အလွမယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲက်င္ပ

Leave a Comment

28.12.2013 (စေနေန႔) ညေန (၄) နာရီမွ ည (၁၁) နာရီအထိ၊ ယဥ္ေက်းမႈျပဇာတ္ရံု၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ေခတၱရာစြယ္ေတာ္ဦး (လူမႈ/က်န္းမာေရး) အဖြဲ႕ အလွမယ္ေရြးခ်ယ္ပြဲက်င္ပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါပြဲက်င္းပရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာ HIV / AIDS ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတ အသိပညာမ်ားကို ျပည္သူလူထုအတြင္း ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္၊ HIV / AIDS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကူးစက္မႈ၊ ေသဆံုးမႈ၊ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ား ေလွ်ာ့ပါးလာေစရန္ႏွင့္ MSM မ်ား၏ အလွဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သူ MISS မ်ားမွာ (27) ဦးရွိၿပီး ျပည္ခရိုင္၊ သာယာ၀တီ၊ ကံမ တို႔မွ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ Miss မ်ားကိုလည္း က်န္းမာေရးေမးခြန္း (၂၀)၊ MSM မ်ား၏ ဘ၀ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာေမးခြန္း (၁၀) မ်ိဳးတို႔ကို ေမးျမန္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ လာေရာက္ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ားအား က်န္းမာေရးအသိပညာျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားမွာ
(1) HIV ႏွင့္ AIDS ဘယ္လုိကြားျခားပါသလဲ။
(2) HIV ပိုးသည္ လူ႔ခႏၵာကိုယ္ရွိ ဘယ္အရာကို တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးသနည္း။
(3) လူတစ္ေယာက္တြင္ HIV ပိုး ကူးစက္ခံရျခင္း ရွိ/မရွိ မည္သို႔သိႏိုင္ပါသလဲ။
(4) VCCT ျပဳလုပ္ျခင္းကို ဗမာလို ဘယ္လုိေခၚသလဲ။
(5) HIV ပိုး ရွိ/မရွိ စစ္ရာတြင္ လူ႕ေသြးမွ မည္သည့္အရာကို စစ္ေဆးပါသလဲ။
(6) HIV ပိုးသည္ ျခင္ကိုက္ျခင္းျဖင့္ ကူးစက္ႏိုင္ပါသလား။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။
(7) HIV ပိုးစက္နည္း အဓိက (၂) မ်ိဳးကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပပါ။
(8) AIDS ေရာဂါ၏ လကၡဏာမ်ားကို ေဖာ္ျပပါ။
(9) လူ႕ကိုယ္ခႏၵာအတြင္း HIV ပိုးရွင္သန္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္း ၄ မ်ိဳးကိုေဖာ္ျပပါ။
(10) လူ႕ကိုယ္ခႏၵာအတြင္း HIV ပိုးရွိသူေတြ ေဆးကုသမႈမခံရရင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲ။
(11) STI ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလုိတာလဲ။
(12) လူသိမ်ားေသာ ကာလသားေရာဂါ ၃ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပပါ။
(13) ကာလသားေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကုသႏိုင္ပါသလား။
(14) ကာလသားေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ မကုသႏိုင္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကား ဘာလဲ။
(15) ကာလသားေရာဂါ (သို႔) HIV ပိုး မကူးဆက္ေအာင္ ဘယ္လုိကာကြယ္ႏိုင္သလဲ။
(16) အမ်ိဳးသားသံုးကြန္ဒံုးကို ဘာနဲ႔ျပဳလုပ္ထားသလဲ။
(17) အမ်ိဳးသားသံုးကြန္ဒံုးကို မည္သည့္အနံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသလဲ။
(18) တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ကန္ဒံုးႏွစ္ထပ္စြပ္လွ်င္ အႏၱရယ္ပိုကင္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္မွာ မွန္ပါသလား၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ေျဖပါ။
(19) ကြန္ဒံုးႏွင့္တြဲသံုးရေသာေခ်ာဆီသည္ ဘာကိုအေျခခံၿပီး လုပ္ထားသလဲ။
(20) ေခ်ာဆီ အဆင္သင့္မရွိလွ်င္ အုန္းဆီ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအဆီမ်ားကို အစားထိုးအသံုးျပဳႏိုင္ပါသလား။
စသည္တို႔ကို ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖဆိုျခင္းမ်ားျဖင့္ ပြဲတက္ေရာက္သူမ်ားအား က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket
ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ
https://www.facebook.com/groups/670687089615364


Read More...

ကရုဏာလက္မ်ား ကြန္ရက္ (ျပည္) မွ ဒုတိယေျမာက္အလွဴခံပံုးခ်ထားျခင္း

Leave a Comment


ဒုတိယေျမာက္အလွဴခံပံုးကို ( 28.12.2013 ) ယေန႔ မနက္ (10) နာရီတြင္ ျမိဳ႕မေစ်းၾကီး (ျပည္) ေစ်းထိပ္တြင္ထပ္မံခ်ထားအလွဴခံခဲ့ပါသည္။ ယခင္အလွဴခံပံုးသည္ အလ်ား ၂.၅ ေပx အနံ ၂.၅ ေပx အျမင့္ ၄ ေပ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၇၅၀၀၀ိ/က်ပ္ ကုန္က်ၿပီး ယခုအလွဴခံပံုးသည္ အလ်ား ၃ ေပx အနံ ၃ ေပx အျမင့္ ၅ ေပျဖစ္ပါတယ္။ အရြယ္အစားႀကီးၿပီး ျမင္သာထင္ရွား သတိထားမိေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး လူစည္ကားရာေနရာျဖစ္သလို ျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ၿမိဳ႕မ်ားမွလည္း လာေရာက္ေစ်း၀ယ္ၾကတဲ့ ေစ်းႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အလွဴခံပံုးမ်ားလည္း ထပ္မံျပဳလုပ္ေနၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခ်ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရရွိရွိပါသည္။
ယခုအလွဴခံပံုး၏ အလွဴရွင္ကေတာ့ မစႏၵာသိမ့္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊ ရန္ကုန္)ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အလွဴခံပုံးလွဴဒါန္းျခင္းသည္ အလွဴခံပုံးအတြင္း စြန္႔ပစ္လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားမွ ေငြေၾကးအစဥ္ရရွိသျဖင့္ ထာ၀ရ ပေဒသပင္စိုက္ထူလွဴဒါန္းထားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ကရုဏာလက္မ်ားကြန္ယက္ (ျပည္) မွ ဦးပုညမွ ျပည္သတင္းသို႔ေျပာၾကားသြားပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပထမ အလွဴခံပံုးထားရွိရာ ဂိတ္ၾကီး၀င္းရွိ အလွဴခံပံုးသုိ႔ သြားေရာက္ဖြင့္ၾကည့္ရာ ႏွစ္ရက္အတြင္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအလွဴမ်ား ပံုးအတြင္း ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး အဆိုပါ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်လွ်င္ က်ပ္ ၄၅၀၀ိ/ မွ ၅၀၀၀ိ/ အထိ္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုလို စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမွတဆင့္ အလွဴခံျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ျမိဳ႕ ဂရုဏာလက္မ်ား ကြန္ယက္မွ ပထမဆံုး စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားျမိဳ႕မ်ားမွလည္း အထူးစိတ္၀င္စားကာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္းကိုလည္း ဦးပုညမွ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

အလွဴခံပံုးလွဴဒါန္းသူမ်ားမွာ-
၁။ မစႏၵာသိမ့္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း၊ ရန္ကုန္) ၁၀၀၀၀၀ိ/- က်ပ္
၂။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ပရဟိတသမားမ်ားကြန္ရက္ (ရန္ကုန္) ၈၀၀၀၀ိ/- က်ပ္
၃။ မေကြးတကၠသိုလ္ပရဟိတအဖဲြ႔ ၇၅၀၀၀ိ/- က်ပ္
၄။ မေကြးတကၠသိုလ္ပရဟိတအဖဲြ႔ ၁၀၀၀၀၀ိ/- က်ပ္
၅။ အမည္မသိရေသး ၇၅၀၀၀ိ/- က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္မံလွဴဒါန္းရန္ ဆက္သြယ္ထားသူမ်ားလည္း ရိွေနၿပီး တိက်ေသခ်ာလွ်င္ ေဖာ္ျပသြားပါဦးမည္။ လွဴဒါန္းမႈအေပၚမူတည္၍ ႏွစ္ဦးစပ္တူ၊ သံုးဦးစပ္တူ ေပါင္းစပ္ၿပီး အလွဴခံပံုးမ်ားလည္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မထားပဲ တတ္ႏိုင္သေလာက္ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားကိုလည္း မခဲြျခားပဲ လက္ခံပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေမးျမန္း လွဴဒါန္းလိုပါက -
0943156603၊ 09423747505၊ 09423671143၊ 09423734704၊ 09423707470 တို႔ကို ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364


Read More...

Friday, December 27, 2013

ေရာင္းမည္

Leave a Comment
Aser Aspire 4752Z
Intel B960 Processor
2G DDR3
LED LCD - 14
HDD - 750
6 Cell Li-ion battery

ေရာင္းမည္ - ၂၂၀၀၀၀ိ/

ဆက္သြယ္ရန္ - 09-428003527, 09-423683863

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

ထံုးစဥ္လာ ဦးတိုက္ၾက ေစတီယ ဒီငါးဆူ

Leave a Comment
ေခတၱရာလူငယ္မ်ား သာေရးနာေရးကူညီမႈအသင္း

ျပည္ၿမိဳ႕က နာေရးမ်ားကို သုႆန္သို႔ပို႔ေဆာင္ရာမွာ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွရိွတဲ့ ေစတီတစ္ဆူဆူမွာ ရုပ္ကလာပ္ျဖင့္ ဦးတိုက္ေလ့ရိွပါတယ္။ ဘယ္အရပ္ကထံုးစံအစမွန္းမသိေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မေမြးခင္ကပင္ရိွတဲ့ အရပ္ထံုးစံမို႔ အသင္းမွ အကူအညီေပးတဲ့အခါ ထံုးစံအတိုင္း လမ္းေၾကာင္းက ေစတီတစ္ဆူဆူမွာ ဦးတိုက္ေပးတာမို႔ ျပည္ၿမိဳ႕မွာ ထံုးစဥ္လာအရ (၁)ေရႊဆံေတာ္ေစတီ(၂)ေအာင္ခ်မ္းသာေစတီ(ဖေရႀကီးဘုရား)(၃)ေရႊလင္ပန္းေစတီ(ၿမိဳ႕သစ္)(၄)ေရႊပလႅင္ေမွာ္ေစတီ(န၀င္း) (၅)ေဖါင္ေတာ္ဦးေစတီ(န၀င္း) ဒီေစတီငါးဆူကို သူ႔အပိုင္းအလိုက္ အစဥ္အလာအတိုင္း ဦးတိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သုႆန္အေရႊ႕အေျပာင္းမွာ န၀ေဒးလမ္းဆံုက သိမ္ေတာင္ေစတီ တစ္ဆူတိုးၿပီး လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေစတီေတာ္ျမတ္ကို ဦးတိုက္အရိုအေသျပဳၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ နာေရးရွင္ဆႏၵရိွရင္ ဦးတိုက္ခ်င္တဲ့ မိမိတို႔ရပ္ကြက္အတြင္းမွ ေစတီကို ဦးတိုက္ေပးပါတယ္။ နာေရးကားဦးထိုးရာအရပ္မွာ လူေနအိမ္ေတာ့ မရိွဖို႔လိုပါတယ္။ အယူရိွသူ အခ်ိဳ႔အိမ္ရွင္မ်ားက မႏွစ္သက္ရင္ ျပႆနာျဖစ္မွာစိုးလို႔ပါ။ ေနာက္တစ္ဆူ ဦးတိုက္မ်ားတဲ့ေစတီက ေက်ာက္ေတာ္ႀကီးဘုရားျဖစ္ပါေၾကာင္း
ဗဟုသုတအျဖစ္ မွတ္ဖြယ္တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေခတၱရာလူငယ္မ်ား သာေရးနာေရးကူညီမႈအသင္း

ကူညီပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ေသာကမီးကုိ ေျပျငိမ္းေစအံ့
Read More...

ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဥယ်ာဥ္ေက်းရြာ ေရႊအုိး စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္

Leave a Comment
ေရႊေတာင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အသိပညာဗဟုသုတတုိးပြားေရး၊ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ခ႐ိုင္ ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ထန္ကုန္းအုပ္စု ဥယ်ာဥ္ေက်းရြာ ေရႊအုိးစာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက အဆုိပါ ကုိယ့္အားကိုယ္ကုိးစာၾကည့္တုိက္၌ က်င္းပသည္။ ဖြင့္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚေအးေအးဆင့္က စာၾကည့္တိုက္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဟာေျပာသည္။ ယင္းစာၾကည့္တုိက္မွာ အလ်ား ၁၈ ေပ၊ အနံ ၉ ေပ၊ အျမင့္ ၉ေပရွိ သြပ္မုိး၊ အုတ္ကာ၊ အုတ္ခင္းျဖစ္ၿပီး သုတ၊ ရသစာအုပ္စာေစာင္ ၃၀၀၊ ဗီ႐ုိတစ္လံုး၊ စာအုပ္စင္တစ္ခု၊ စားပြဲတစ္လံုး၊ ဖုိင္ဘာခံု ေလးလံုးတုိ႔ပါ၀င္ၿပီး ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား၏ လွဳဴဒါန္းေငြက်ပ္ ရွစ္သိန္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

KM2712
Read More...

ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရး လံႈ႔ေဆာ္မႈ ဆိုင္းဘုတ္တင္

Leave a Comment

ျပည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆

ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး(အေနာက္ပိုင္း)တိုင္းခြဲက ႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရး လံႈ႔ေဆာ္မႈဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီက ျပည္ဘူတာေရွ႕၌ က်င္းပသည္။ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရးအသင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း) ဥကၠ႒ ရဲမွဴးႀကီးျမင့္စိုး(ၿငိမ္း)ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္ခ႐ိုင္ႏွင့္ သာယာ၀တီခ႐ိုင္ ဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အလုပ္အမေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ပညာေရးဌာနမွ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ လံႈ႔ေဆာ္မႈဆိုင္းဘုတ္မ်ားကုိ ျပည္ ဘူတာေရွ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ အမွတ္(၂)ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေခတၱရာၿမိဳ႕သစ္၊ အေ၀းေျပးကားဂိတ္အနီးတြင္လည္းေကာင္း စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ စိုက္ထူခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္ေရးအသင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး (အေနာက္ပိုင္း)သည္ ဗဟိုအသင္းႀကီးက ခ်မွတ္ထားေသာစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အသင္းတိုးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ လူငယ္ထုအတြင္း မူးယစ္ ေဆး၀ါးကင္းစင္ေစ၍ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ HIV/AIDS ေရာဂါမ်ား ကူးစက္မႈ မျဖစ္ပြားေရးတုိ႔ကုိ အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ တစ္တပ္တစ္အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေရႊ၀င္း(ျပည္)
Read More...

Thursday, December 26, 2013

The Lady ဂ်ာနယ္ႏွင့္ လယ္သိမ္းခံေတာင္သူမ်ား အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရ

Leave a Comment
ပဲခူးတိုင္း(အေနာက္ပိုင္း) ေဒသႀကီး သဲကုန္းၿမဳိ႕နယ္ အင္းမတိုက္နယ္ တံခြန္တိုင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ အျငင္းပြားေနေသာ လယ္ေျမ ၃ ဒသမ ၇ ဧက ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ The Lady ဂ်ာနယ္မွ သတင္း ေရးသားသူ၊ သတင္း အယ္ဒီတာႏွင့္ အသိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ားကို အၿငိမ္းစား ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး တစ္ဦးက သဲကုန္းၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးတြင္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲ ထားေၾကာင္း တရားစြဲ ခံရသူမ်ားထံမွ သိရသည္။
The Lady ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၁) အမွတ္(၈၁)၊ အတြဲ(၁) အမွတ္ (၈၉)တြင္ လယ္ယာေျမ အသိမ္းခံရမႈတြင္ မိမိက သိမ္းယူသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆို ေရးသားခဲ့ သည့္အတြက္ မဟုတ္မမွန္ လုပ္ႀကံေျပာသည့္ လယ္သမား ဦးၿပံဳးခ်ဳိ၊ အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ျဖစ္သည့္ The Lady ဂ်ာနယ္၏ နယ္ေျမခံ သတင္းေထာက္ ဦးရဲထြဋ္ဝင္းႏွင့္ သတင္း အယ္ဒီတာ ဦးစိုင္းစိုင္းတို႔ကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တရားလို အၿငိမ္းစား ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
"ဒီေျမက သိမ္းခဲ့တာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ေဈးေဆာက္ဖို႔၊ ေလယာဥ္ကြင္း ေဆာက္ဖို႔ သိမ္းယူခဲ့တာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ လက္ရွိ အဲဒီေျမကလည္း ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသမီး အမည္ေပါက္ေနတာပါ။ကြၽန္ေတာ္ မက်ဴးလြန္လို႔ သတင္းအယ္ဒီတာ၊ သတင္းေထာက္နဲ႔ သတင္းကို ေျပာတဲ့ လယ္သမားေတြကို တရားျပန္ စြဲတာပါ" ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။

The Lady ဂ်ာနယ္၏ သတင္း အယ္ဒီတာကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္ "တရား႐ုံးက လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဘာမွ မၾကားရေသးဘူး။ ပုဒ္မ ၅၀၀ နဲ႔ စြဲထားတယ္ ဆိုတာလည္း မသိေသးဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သူ႔ကို အသေရ ပ်က္ရေလာက္ေအာင္ လူကိုလည္း မေတြ႔ဖူး မျမင္ဖူးဘူး။ မီဒီယာ တာဝန္နဲ႔ သတင္းကို ေဖာ္ျပေပးတာက တာဝန္ရွိသူေတြ သိေစခ်င္တယ္။ တရား႐ုံးက အေၾကာင္းၾကားစာ ရလာရင္ေတာ့ ဥပေဒ အတိုင္း ရင္ဆိုင္သြားမွာပါ" ဟု ဆိုသည္။

မိမိတို႔လယ္ေျမ အသိမ္းခံရမႈ အတြက္ တိုင္ၾကားစာကို ၾသဂုတ္လ အတြင္းက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ တိုင္ၾကားျခင္းသာ ျဖစ္ကာ လက္ရွိလည္း အသိမ္းခံ ရသည့္ေျမကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူမွာ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းသာ ျဖစ္ေနၿပီး ေျမစာရင္း အမည္ေပါက္သည့္ ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း ဆိုသူမွာ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း၏ အမ်ဳိးသမီးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း တရားစြဲဆိုခံရသူ လယ္ ကိုးဧကပိုင္သူ လယ္သမား ဦးၿပံဳးခ်ဳိက ေျပာၾကားသည္။
အဆိုပါ အမႈကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ေန႔တြင္ ပထမဆုံး႐ုံးခ်ိန္းကို စတင္ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သဲကုန္းၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးက သိရသည္။

The Voice
Read More...

အခမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း

Leave a Comment

ျပည္ျမိဳ႕၊ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ မဟာေဇယ်ံဳ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ Great White IT Training Center အမည္ျဖင့္ အခမဲ့ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းကို 1.1.2014 တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ Basic ကို စတင္သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းမွ က်င္းပေသာ စာေမးပြဲအား ေျဖဆိုေအာင္ျမင္လွ်င္ Certificate ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မဟာေဇယ်ံဳဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းႏွင့္ Feature Life Computer Center တြင္ အခမဲ့ေတာင္းယူ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါၿပီ။

Great White IT Training Center
မဟာေဇယ်ံဳေက်ာင္းတိုက္

သင္တန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေလွ်ာ္ညီေသာ အ၀တ္အစားမ်ားကိုသာ ၀တ္ဆင္တက္ေရာက္ရန္။
၂။ သင္တန္းႏွင့္ မပက္သက္ေသာ အျခား program မ်ား အသံုးမျပဳရန္။
၃။ ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ျခင္းမျပဳရန္။ သင္တန္းပ်က္ကြက္လိုပါက သင္တန္းမႈးအား ႀကိဳတင္တိုင္ၾကားရန္။
၃။ သင္တန္းမွ က်င္းပေသာ စာေမးပြဲအား ေျဖဆိုေအာင္ျမင္မွသာ Certificate ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္

မဟာေဇယ်ံဳဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၊ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္တကၠသိုလ္ေဘး၊ ျပည္ျမိဳ႕။
Feature Life Computer Center ၊ ေရႊတစ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္ျမိဳ႕။

09-5311132, 09-428003527, 09-423683863


ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364
Read More...

Tuesday, December 24, 2013

Luck Asia အဆင့္ျမင့္အေအးခန္း ဧည့္ရိပ္သာ

Leave a Comment
Luck Asia
အဆင့္ျမင့္အေအးခန္း ဧည့္ရိပ္သာ...ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ေစတနာအရင္းခံဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။


(၁) ျမန္မာအစားအစာ တရုတ္အစားအစာမ်ားအား မွာယူစားေသာက္ႏိုင္ျခင္း
(၂) လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ကားပါကင္ရွိျခင္း
(၃) မိသားစုမ်ား တိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္းစြာ တည္းခိုႏိုင္ျခင္း
(၄) Room Facilities (၀န္ေဆာင္မႈ)
- PBX-Phone call
- TV (6) chanals
- Air Condittion
- In roon mini bar
- Internet, Free Wireless Internet
- 24 hours room service
- Launorly Service
- large car parking area
ေကာင္းမြန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ခ်ိဳသာေသာ ေစ်းႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ေစတနာအရင္းခံဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

Luck Asia
အဆင့္ျမင့္အေအးခန္း ဧည့္ရိပ္သာ
053-27 438
ေအာင္ဆန္း အပိုင္း(၃)၊ (၁၁)လမ္း၊ ျပည္သာယာရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။
Read More...

သူရိယေန၀န္း(သတင္းစုေဆာင္းေရး ႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရးရံုး) ျပည္ျမိဳ႕နယ္တြင္ဖြင့္လွစ္

Leave a Commentသူရိယေန၀န္း(သတင္းစုေဆာင္းေရး ႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရးရံုး) ျပည္ျမိဳ႕နယ္တြင္ဖြင့္လွစ္
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(ေနာက္)ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ယေန႔(၂၅.၁၂.၂၀၁၃)ရက္ေန႔ မနက္(၅း၄၀)မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ျပည္ျမိဳ႕ ဆံေတာ္နယ္ေျမ၊ေျမာက္ေစာင္းတန္းလမ္း၊ ျမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ရံုးအနီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။  အဆိုပါ ရံုးခန္းသစ္ဖြင့္ပြဲသို႔ ျပည္ျမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ား၊NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊မိုးေမတၱာနာေရးကူညီမႈအသင္း၊အျခားအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊(၈၈..မ်ဳိးဆက္လူငယ္မ်ား)၊အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ပါတီ၀င္မ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၅၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အဆိုပါရံုးခန္းသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔မနက္(၉း၀၀)နာရီအခ်ိန္မွာပဲ ျပီးဆံုးသြားေၾကာင္း သူရိယေန၀န္း(သတင္းစုေဆာင္းေရး ႏွင့္ လူထုဆက္ဆံေရးရံုးတာ၀န္ခံ ဦးမင္းလြင္..(ABSDF)..(ႏိုင္/က်ဥ္းေဟာင္း) မွ ျပည္သတင္းသို႔ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။..

ျပည္သတင္း

https://www.facebook.com/pyaynews

ျပည္အေရာင္းအ၀ယ္

https://www.facebook.com/groups/pyaymarket

ျပည္သတင္းမ်ား ဆံုဆည္းရာ

https://www.facebook.com/groups/670687089615364

 
Read More...

Facebook Like Page