Sunday, August 30, 2015

(၂၉.၈.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ ျပည္သတင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦး၏တိုင္စာႏွင္႔ပတ္သက္၍ မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္စိုးမွအမ်ားသိေစရန္ တင္ျပျခင္း

Leave a Comment(၂၉.၈.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ ျပည္သတင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦး၏တိုင္စာႏွင္႔ပတ္သက္၍
မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း ဖခင္ျဖစ္သူ ဦးေအာင္စိုးမွအမ်ားသိေစရန္
တင္ျပျခင္း

(၂၉.၈.၂၀၁၅)ရက္ေန႔ ျပည္သတင္း အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦး၏တိုင္စာႏွင္႔ပတ္သက္၍
မွန္ကန္မႈမရွိေၾကာင္း၊၄င္းေကာင္းေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦးသည္
အရက္ေသစာေသာက္စားမူးယစ္ျပီး အရက္ေၾကာင္ေၾကာင္
ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ထိုေန႔က ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦးသည္
အရက္ေၾကာင္ေၾကာင္ျပီး လမ္းေပၚတြင္ ဆဲဆိုေနသည္႔
အတြက္ စခန္းမွဴး ရဲအုပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးမွ ရဲစခန္းသို႔
ေခၚယူထိန္းသိမ္းျပီး ကၽြန္ေတာ္႔အား ဖုန္းဆက္ေခၚ၍
ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္
၏သားျဖစ္သူ ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦးမွာ အလြန္ဆိုးဝါးလြန္းသည္႔
အတြက္ ကၽြန္ေတာ္မွ ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦးအား ရဲစခန္းသို႔
သြားေရာက္ေခၚယူျခင္းမျပဳပဲ ေနခဲ႔ရာ ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦး၏
အေဒၚျဖစ္သူ မခင္ခင္ညိဳ မွစခန္းမွဴး ေခၚယူထိန္းသိမ္းထား
ေသာ ကၽြန္ေတာ႔သား ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦးအား ျပန္လည္သြား
ေရာက္ ေခၚေဆာင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အင္းမနယ္ေျမရဲစခန္းမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးမွ ေစတနာျဖင္႔
ကၽြန္ေတာ္၏သား ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦးအား ျပႆနာ ျဖစ္မည္
စိုး၍ ေခၚယူထိန္းသိမ္းခဲ႔ျပီး တာဝန္ရွိသူထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံ
ေပးခဲ႔ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦး ထိုေန႔က
ကၽြန္ေတာ္အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္သည္႔အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတြင္
မည္သည္႔ထိုးၾကိတ္ ရိုက္ႏွက္ထားသည္႔ ဒဏ္ရာမွ် မရွိပါ။
ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦး အရက္ေၾကာင္ျပီး ေျပာေသာ စကား
မ်ားအား အေဒၚျဖစ္သူမွ အဟုတ္ထင္ကာ ထိုကဲ႔သို႔
တိုင္တန္းျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုင္ၾကားသူ
ေမာင္ဆန္းႏွစ္ဦး၏ ဖခင္ရင္းျဖစ္သူ ကၽြန္ေတာ္
ကိုေအာင္စိုးမွ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ရန္ တင္ျပ
လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
                                                
 ဦးေအာင္စိုး(ဘ)ဦးဘိုေက်း 
၇/သကန(ႏိုင္)၀၄၇၉၈၂
အင္းမေရျပာ
ပူးတြဲပါ ဖခင္၏မွတ္ပုံတင္၊ဓါတ္ပုံ ၊မူရင္းစာသားမ်ားအား
 ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားျပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္း
အရာႏွင္႔ပတ္သက္၍ ေနာင္ျဖစ္လာမည္႔ကိစၥအဝဝအား
အျပည္႔အဝတာဝန္ယူပါေၾကာင္း အျခားသက္ေသမ်ားေရွ႕
တြင္ေျပာခဲ႔သည္။      
     

Read More...

Thursday, August 27, 2015

ဒါကလဲ မေျပာပေလာက္ေပမဲ႔ ေစာဒကတတ္ရေလာက္တဲ႔ ပ်က္ဆီးေနတဲ႔လမ္းကိစၥ ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္) 09 - 423671883

Leave a Commentဒါကလဲ မေျပာပေလာက္ေပမဲ႔ ေစာဒကတတ္ရေလာက္တဲ႔ 
ပ်က္ဆီးေနတဲ႔လမ္းကိစၥ

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္) 09 - 423671883

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕ရွိ ျမိဳ႕တြင္းလမ္းမ်ားသည္သဘာဝေဘး
အႏၲရာယ္ေၾကာင္႔လည္းေကာင္း၊လမ္းခင္းရာတြင္သတ္မွတ္ စံခ်ိန္္စံညႊန္းအတိုင္း
ျပန္လည္မျပဳျပင္ပဲ ျမန္မာ႔နည္းျမန္မာ႔စတိုင္အတိုင္းဖာေထးေနသည္ကို ျပည္ျမိဳ႕
သူ ျပည္ျမိဳ႕သားမ်ားႏွင္႔ရပ္ေဝးရပ္နီးမွမိဘျပည္သူမ်ားအျမင္ အသိပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ႔သို႔လမ္းမ်ားပ်က္ဆီးေနသည္႔ ေနရာမ်ားအနက္မွအရမ္းဆိုးဝါးေနေသာလမ္း
အားစည္ပင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအးခ်ိဳက ယခုလိုေထာက္ျပေဝဖန္ထားကာ လမ္း
အားအျမန္ဆုံးျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၄င္းကဆိုသည္။

“စစ္ကဲလမ္းႏွင္႔လမ္းရွည္လမ္းေထာင္႔က လမ္းခ်ိဳင္႔ခြက္ကေတာ္ေတာ္ဆိုးပါတယ္။ဘာလို႔
လဲဆိုရင္ လမ္းေဘးပုခုံးသားကျမင္႔ျပီးလမ္းသားကနိမ္႔ေနတယ္။ေရဝပ္တယ္၊ခ်ိဳင္႔ျဖစ္ေန
တယ္။အဲလိုလမ္းကခ်ိဳင္႔ျဖစ္ေနလို႔ဒီဘက္ကပ္သြားမယ္ဆိုေတာ႔ တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာမွာ
အေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ႔ကားေတြနဲ႔ခ်ိဳင္႔ခြက္ေတြကရွိေနျပန္ေရာ၊ေက်ာင္းတက္ေက်ာင္း
ဆင္းခ်ိန္ဆိုပိုျပီး အခက္အခဲျဖစ္ရတယ္။ဒါေၾကာင္႔ ကတၲရာမ်ားမ်ားနဲ႕စနစ္တက်ျပန္လည္
ျပဳျပင္ေစခ်င္တယ္”ဟု စည္ပင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအးခ်ိဳကေျပာသည္။

အမွန္တကယ္တစ္ျမိဳ႕လုံးအတိုင္းအတာနဲ႔လုပ္မေပးႏိုင္ေတာင္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳသည္႔
လမ္းပိုင္းေတြ ျပည္သူမ်ားအခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ႔လမ္းပိုင္းေတြ ျပည္ျမိဳ႕၏အဓိကမိန္းလမ္း
ေတြကိုျပင္ေစခ်င္တယ္။မိုးရြာျပီဆိုရင္လဲျပည္ျမိဳ႕ေရႊဆံေတာ္ဘုရားေရွ႕လမ္းမေပၚမွာျမင္မ
ေကာင္းအမိႈက္မ်ားတင္ေနတာကို အမ်ားျပည္သူမ်ားျမင္ေတြ႕ေနရသည္မွာဘယ္လိုမွျငင္း
လို႔မရတဲ႔ ကိစၥေတြပါ။မိုးရာသီတစ္ႏွစ္ေရာက္ျပီဆိုတာနဲ႔ေျမာင္းေဖာ္ခေတြေပးရတာလဲရွိသ
လိုမေပးရတဲ႔ႏွစ္ေတြလဲရွိေကာင္းရွိမယ္။

ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ေရးဆိုျပီး သတင္းစာေတြမွာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျပေနတာကိုလဲဖတ္
ရပါတယ္။တကယ္တမ္းေျမျပင္မွာကေတာ႔မိုးနည္းနည္းမရြာလိုက္နဲ႔ လမ္းေပၚေရေက်ာ္လာျပီး
အမိႈက္ေတြက ထုနဲ႔ေထးနဲ႔ တက္လာေတာ႔တာပါပဲ။ဒီအခ်ိန္အေနကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူအ
မ်ား ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ႔ကိစၥမဟုတ္ပါလား ခင္ဗ်ာ… ဒါကလဲ မေျပာပေလာက္ေပမဲ႔ ေစာဒက
တတ္ရေလာက္တဲ႔ ကိစၥေတြပဲမဟုတ္ပါလား။

အခုေနာက္ပိုင္းမွာလမ္းပ်က္ရင္ျပဳျပင္တာနည္းပါးလာျပီး မ်ားေသာအားျဖင္႔ တခ်ိဳ႕လမ္းခ်ိဳင္႔ခြက္
ေတြကို ျမန္မာ႔နည္း ျမန္မာ႔စတိုင္အတိုင္း ဖာေထးေပး တာကိုေတြ႔လာရတယ္။ဒီလိုဆိုေတာ႔လဲ
အထူး ေက်းဇူးတင္ ရျပန္ပါေရာေပါ႔။ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမိဳ႕သည္ခရိုင္ျမိဳ႕ျဖစ္တာနဲ႔အညီ အနယ္နယ္
အရပ္ရပ္မွမိဘျပည္သူမ်ားအေရာက္အေပါက္မ်ားေသာ ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ဆိုရင္လဲမမွားပါဘူးခင္ဗ်ာ။
ထို႔ေၾကာင္႔ျပည္ျမိဳ႕သို႔လာေသာ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္မ်ားသလို၊လိုင္းကား ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားဟာ
လဲအေတာ္မ်ားလာတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။အဲဒီလိုမ်ားပါးေနတဲ႔ကားေတြကို ရပ္နားခြန္ဆိုျပီး စည္ပင္
သာယာယူနီေဖာင္းနဲ႔ျဖတ္ပိုင္းျဖတ္(၅၀၀)က်ပ္ဆိုတာကိုလဲ၊ကားပိုင္ရွင္မ်ား၊ယာဥ္ေမာင္းမ်ားက
ေပးေဆာင္ေနရတာကို အမ်ားျပည္သူမ်ားကိုေတြ႔ၾကဳံေနရတဲ႔ကိစၥပဲမဟုတ္ပါလား ခင္ဗ်ာ..ဒါကလဲ
မေျပာပေလာက္ေပမဲ႔ ေစာဒကတတ္ရေလာက္တဲ႔ ကိစၥပဲမဟုတ္ပါလား။
 
အဲဒီလိုတစ္ျမိဳ႕လုံးမွာရွိတဲ႔ကားၾကီး ကားငယ္အသြယ္သြယ္ကိုပိုက္ဆံေတာင္းျပီး ယာဥ္ေက်ာေတြ
ပိတ္ေတာ႔မသိက်ိဳးကၽြံျပဳေနတာကိုလဲအမ်ားျပည္သူမ်ားမသိတာမဟုတ္ပါဘူး။စည္ပင္ေျပာေတာ႔ ရင္ထိန္းရဲနဲ႔ဆိုင္သလိုလို၊ဟိုအဖြဲ႕ဒီအဖြဲ႕ ဟိုအေၾကာင္းဒီအေၾကာင္းနဲ႔တင္ျပီးသြားျပန္ပါေရာ။
အေျခခံလူတန္းစားေတြအမ်ားဆုံးစီးတဲ႔ ဆိုင္ကယ္က်ေတာ႔ စနစ္တက်အဖြဲ႕ ဖြဲ႕ျပီးယာဥ္စီးကမ္း
ထိန္းသိမ္းေရးဆိုကာ ေနရာမေရွာင္လမ္းလည္ေခါင္မွာဖမ္းတယ္။ေကာင္းပါတယ္ ျပည္သူေတြ
အသက္အႏၲရာယ္အတြက္ကာကြယ္တဲ႔အေနနဲ႔ဖမ္းတာ။ဒါဆိုရင္အမ်ားျပည္သူသြားလာေနတဲ႔
လမ္းေတြမွာ ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆို႔တာကေရာ အဲဒီအဖြဲ႕နဲ႔မဆိုင္ဘူးလား၊လုပ္မယ္ လုပ္မယ္နဲ႔ မလုပ္ေသးတာအခုထိပါပဲ ၊လမ္းမေတာ္လမ္းတေလွ်ာက္အဲဒီအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ယကက လူၾကီးလမ္းေလွ်ာက္ၾကည္႔ပါလား ကားေတြ ဘယ္လိုစည္းကမ္းမဲ႔ရပ္တယ္။ဌာနဆိုင္ရာ
တံဆိပ္တတ္ထားတဲ႔ ကားေတြဘယ္လိုလူပါးဝတယ္ဆိုတာ ပါေတြ႕ရ ပါလိမ္႔။ဒါကလဲ မေျပာပေလာက္ေပမဲ႔ ေစာဒကတတ္ရေလာက္တဲ႔ ကိစၥပဲမဟုတ္ပါလား။

ဒါတင္ပဲလားဆိုေတာ႔မဟုတ္ေသးပါဘူး ဆင္းရဲလို႔မွလမ္းေဘးမွာမရွက္မေၾကာက္ ေစ်းေရာင္းစားရတဲ႔
ေစ်းသယ္ဆီက နားျမဳတ္ေအာင္ႏႈိက္ေသးတယ္။ကၽြန္ေတာ႔ဆရာကဆုံးမဘူးတယ္ အခြင္႔အေရးကို
လက္တစ္ဆုံးပဲႏႈိက္တဲ႔ နားျမဳတ္ေအာင္မႏိႈက္နဲ႔တဲ႔ အေျခခံလူတန္းစားေရာင္းတဲ႔ မုန္႔ပ်စ္စလက္၊
အသုပ္အစရွိတဲ႔ဆိုင္ေတြဆိုတာမနက္(သို႔)ညေနပိုင္းေလာက္သာဖြင္႔တာပဲ၊အဲဒီဆိုင္ေတြဆို ေစ်း
ေကာက္က(၃၀၀)က်ပ္ေပးရျပီးေတာ႔၊ပလက္ေဖာင္းေပၚကဆိုင္ဆိုရင္ ပလက္ေဖာင္းအသုံးျပဳခ တစ္လ
(၁၀၀၀၀)က်ပ္ေပးရျပန္ေသးတယ္။ဒီလိုဆိုရင္လုပ္ငန္းၾကီးလုပ္ျပီးအမ်ားျပည္သူပလက္ေဖာင္းေပၚမွာ
အမ်ားျပည္သူသြားမရေအာင္မိမိဆိုင္အမည္ပါတဲ႔ဗင္ႏိုင္းေတြေထာင္၊သံဖရိန္နဲ႔ဆိုင္းဘုတ္ေတြေထာင္ျပီး အမ်ားျပည္သူျဖတ္သန္းသြားလာလို႔မရလုပ္ထားတာေတြကို စည္ပင္ကအရာရွိမ်ား ေျမျပင္မွာဆင္းျပီး ေတာ႔ပိုက္ဆံေကာက္ေနတဲ႔ဝန္ထမ္းေတြမျမင္တာလားမျမင္ခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနက်တာလားဆိုတာ
ျပည္သူေတြဘက္ကေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ရပ္ကြက္လမ္းၾကားထဲမွာမဂၤလာေဆာင္ဖို႔ ေျပာေတာ႔
ဟိုအဖြဲ႕ခြင္႔ျပဳမိန္႔ ဒီအဖြဲ႕ခြင္႔ျပဳမိန္နဲ႔မဆိုင္တဲ႔အဖြဲ႕ေတြကိုေထာက္ခံစာယူခိုင္းေသးတယ္။မိန္းလမ္းမ
ေတြမွာ ယာဥ္အသြားအလာမ်ားတဲ႔လမ္းေတြမွာ ကက်ခုန္က် တာေတာ႔လမ္းပိတ္တာမပိတ္တာဂရု
မစိုက္ဘူးေပါ႔ ၊ျပည္သူျခင္းအတူတူအခြင္႔အေရးဆိုတာလဲ အတူတူျဖစ္ရင္ဘယ္ေလာက္ ေကင္းလိုက္
မလဲဗ်ာ.. ဒါကလဲ မေျပာပေလာက္ေပမဲ႔ ေစာဒကတတ္ရေလာက္တဲ႔ ကိစၥပဲမဟုတ္ပါလား။

မွတ္ခ်က္။   ။ ျပည္သူမ်ား၏အသံ အမွန္တရားမ်ားကိုးခ်ျပေရးသားထားပါသျဖင္႔ မိမိတို႔ဌာနအေန
ျဖင္႔မေကာင္းတာဖယ္ ေကာင္းတာလြယ္ျပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ရည္ရႊယ္ေရးသားေဖာ္ျပ
အပ္ပါသည္။


 ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္) 09 - 423671883

Read More...

Monday, August 24, 2015

ညိႈႏႈိင္းေစ်းျဖင္႔ေရာင္းရန္ရွိသည္

Leave a Comment

ညိႈႏႈိင္းေစ်းျဖင္႔ေရာင္းရန္ရွိသည္
 
20x42 တစ္ကြက္ 32x26 တစ္ကြက္ အား
ညိႈႏႈိင္းေစ်းျဖင္႔ေရာင္းရန္ရွိပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္........
ကိုးေသာင္းပေဒသာရပ္ ရြာဘဲနယ္ေျမ ျပည္ျမိဳ႕
၀၉ ..၄၂၃၆ ၈၃၅၀၀၀Read More...

Sunday, August 23, 2015

ျပည္ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ား အလွဴခံစာရင္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

Leave a Comment


ျပည္ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ား အလွဴခံစာရင္း ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း


 ျပည္ျမိဳ႕သူ/သားမ်ားႏွင့္ျပည္ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ားအလွဴခံရရွိထားသည့္အလွဴေငြမ်ားႏွင့္အ၀တ္အထည္မ်ားအား ျပည္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေသာ ေရေဘးသင့္ခ်ိန္က အလွဴရွင္နည္းပါးေသာေက်းရြာ ျပန္လည္ထူေရးအတြက္အထူးလိုအပ္ေနသည့္ေက်းရြာျဖစ္ေသာ ျမရြာႏွင့္ ကုန္းသလင္းေက်းရြာအနီး ရွိ သဲျဖဴေက်းရြာမွာ ၾသဂုတ္လ ၁၆-ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ျမိဳ႕ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္းမွဆရာၾကီးမ်ားမွ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။


ၾသဂုတ္လ(၁)ရက္ေန႔ မွ ၾသဂုတ္လ(၁၅)ရက္ေန႔အထိ ျပည္ျမိဳ႕ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ားအလွဴခံရရွိထားေသာ ျပည္ျမိဳ႔နယ္ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ပါ၀င္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္အလွဴရွင္မ်ားစာရင္းမ်ား အစ…အဆံုး။


၁။ဦးျမင့္ေအး(တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္) = ၅၀၀၀ က်ပ္ ၂။ဦးညြန္႔ႏိုင္(ဆံေတာ္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) = ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၃။Rev ဆရာဦးဘက်င္လွ(ပထမျမန္မာႏွစ္ခ်င္းအသင္းေတာ္) = ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၄။မ၀င္း၀င္းခိုင္(Lucky Drangon Hotal)မိသားစု =၃၀၀၀၀၀ က်ပ္ ၅။ကိုေဇာ္မင္းထိုက္(7 Days သတင္းေထာက္) = ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ၆။ရဲအုပ္ဇင္မင္းဦး(ဒု-စခန္းမွဴး-ျမိဳ႔မရဲတပ္ဖြဲ႔) = ၅၀၀၀ က်ပ္ ၇။ရဲမွဴးမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ ျမိဳ႔မရဲစခန္းမိသားစု = ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ၈။ျပည္ျမိဳ႔၊ဧ၀ံေဂလိ ယံုၾကည္ျခင္းအသင္းေတာ္ (AG) =၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ ၉။ဦးစိန္ေ႒း(ေႏြးေထြးရိပ္ ဧည့္စံအိမ္)မိသားစု = ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၁၀။ဦးထိုင္ထိုင္မိသားစု = ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ၁၁။ကိုျဖိဳးဆက္လင္း+မခင္ေ၀လိႈင္ျဖိဳး = ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ၁၂။ေဒၚသန္းႏြဲ႔ႏွင့္ ေဒၚခင္ညိဳ၀င္းမိသားစု = ၁၅၀၀၀ က်ပ္ ၁၃။နဗိၺႏၵဆရာေတာ္ႏွင့္ ဆရာၾကီးဆရာေလးမ်ား ေကာင္းမႈ =၂၃၀၀၀၀ က်ပ္ ၁၄။ေဒါက္တာယဥ္ေ၀လြင္(ျပည္ျမိဳ႔နယ္ စာေရးဆရာအသင္းဥကၠ႒)(ဦးစိန္ခို တိုင္းရင္းေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးမိသားစု) =၁၀၀၀၀၀ က်ပ္ ၁၅။ဦးေအာင္ျမင့္(ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း ပဲခူးတိုင္း ဒုဥကၠ႒ = ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ၁၆။ဦးေမာင္ျမင့္(Rinnai) ဂက္စ္္မီးဖို၊ဂက္စ္အိုးႏွင့္ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးအေရာင္းဆိုင္ = ၁၅၀၀၀ က်ပ္ ၁၇။ဦးရဲေက်ာ္သူ+ေဒၚနန္းျငိမ္းျငိမ္းေထြး (သမီး)နန္းျခဴးျမတ္ႏိုး မိသားစု မ်ဳိးသုခေဆးရုံ = ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ၁၈။ဦးေမာင္ေမာင္+သီရိသုဓမၼာသိဂႌေဒၚလွျမိဳင္ (မ်ဳိးသုခေဆးရုံ၊စိန္ရတနာ ေဆးဆုိင္ႏွင့္ ရတီပိုးထည္တိုက္ မိသားစု =၅၀၀၀၀ က်ပ္ ၁၉။ဦးဥာဏ္ဥိး၊ေဒၚခင္ေဆြဦး(မ်ဳိးသုခေဆးရုံ မန္ေနဂ်ာ) =၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၂၀။ကိုေဇာ္မင္းထြန္း+ေဒၚၾကဴၾကဴသင္း မိသားစု = ၁၅၀၀၀ က်ပ္ ၂၁။ေဒၚနီနီခိုင္(ျပည္ျမိဳ႔ ပညာေရးေကာလိပ္) = ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ၂၂။ဦးစိန္လွေမာင္(ျပည္ျမိဳ႔ ပညာေရးေကာလိပ္) = ၂၀၀၀ က်ပ္ ၂၃။ေဒၚသန္းျမင့္မိသားစု (စက္မႈကြက္သစ္ ဦးတိုးလမ္း) = ၁၅၀၀၀ က်ပ္ ၂၄။ဦးျမင့္သိန္း+ေဒၚစန္းစန္းမိသားစု(စက္မႈကြက္သစ္ဦးတိုးလမ္း) = ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ၂၅။ကိုေဇာ္လင္း+မေကေက မိသားစု(စက္မႈကြက္သစ္ဦးတိုးလမ္း) =၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၂၆။ဦးေလးၾကီးလက္ဖက္ရည္ဆိုင္မိသားစု(ျပည္ျမိဳ႔ တာဂြ) = ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ၂၇။ျပည္ျမိဳ႔နယ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား = ၅၀၀၀ က်ပ္ ၂၈။ကိုသီဟ+မထက္ထက္(သေျပ အထည္ဆိုင္၊ေရႊတေခ်ာင္းလမ္း၊ ျပည္တကၠသိုလ္ သိပၸံေဆာင္ေရွ႔ = ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ၂၉။ကိုျပည့္ျဖိဳးမင္း+မလင္းလင္းၾကိဳင္ (သမီးႏွင့္သားသား) န၀င္းကြက္သစ္(၉)လမ္း = ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ၃၀။ရဲအုပ္စံေရႊျမင့္ (န၀ေဒးတံတား) =၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၃၁။ကိုေ႒း+မသင္းသင္းညြန္႔(အလင္းသစ္ စားေသာက္ဆိုင္) ရြာဘဲရပ္ကြက္ =၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၃၂။ကိုျပည့္စုံေအာင္+မအိသႏၱာထြန္း(စြမ္းထက္စတိုးဆိုင္-တီတြဒ္ စံျပ) =၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၃၃။ကိုေဇာ္လြင္ႏွင့္ဇနီး(ျမိဳ႔သစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)ျမိဳ႔သစ္(၂)လမ္း = ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၃၄။ေဒါက္တာတင္သိန္း+ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း မိသားစု = ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ၃၅။ရတနာျမင့္မိုရ္ စိန္ႏွင့္ပလက္တီနမ္ဆိုင္(အမွတ္ ၂၀၅ ကမ္းနားလမ္း၊ျပည္ျမိဳ႔ = ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ၃၆။ကိုညီညီေဇာ္+မသင္းသင္းေဇာ္ ဂႏၶမာစက္မႈကြက္သစ္၊ကေနာင္မင္းသားၾကီးလမ္း= ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၃၇။ဦးထိန္လင္း+ေဒၚသန္းသန္းေအး(မိဘေမတၱာမိသားစု၊ရြာဘဲရပ္ကြက္) = ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ၃၈။သတင္းစာဆရာၾကီးဦးျမေရႊ(ျပည္ျမိဳ႔နယ္စာေရးဆရာအသင္းနာယက) = ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ၃၉။ဦးက်င္စိန္+ေဒၚျမင့္ျမင့္ေမာ္(ၾကယ္မင္းသားဖိနပ္ဆိုင္-ေခတၱရာျမိဳ႔သစ္) = ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၄၀။ဦးေစာအိုစိုင္း+ေဒၚမူမူ(ေမ့လက္ရာကဖီး-ေခတၱရာျမိဳ႔သစ္) = ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ၄၁။ဦးေစာေအာင္ျမင့္ (ေရႊလက္ရာေခါင္ရည္မိသားစု -ေခတၱရာျမိဳ႔သစ္) = ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ၄၂။သပြတ္ေထာင္ေက်းရြာသူ/ရြာသားမ်ားေကာင္းမႈ =၁၀၃၆၀၀ က်ပ္ ၄၃။မခင္စန္းမီးႏွင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ား (အ၀တ္အစားတစ္ထုပ္)+ = ၃၀၀၀၀ က်ပ္ ၄၄။ ဦးခင္ေဇာ္+ေဒၚ၀င္းျမင့္ (အ.ထ.က ၅) = ၂၀၀၀၀ က်ပ္ ၄၅။ေဒၚေအမီေဆြ (အ.ထ.က ၅) =၅၀၀၀ က်ပ္ ၄၆။ေဒၚမာမာေအး(အ.ထ.က.၅) = ၅၀၀၀ က်ပ္ ၄၇။ မသိရိေရႊစင္ ၊ မေမာင္ဇဲြလင္းထက္ ပထမတန္း (အ.ထ.က၅) =၃၀၀၀ က်ပ္ ၄၈။မေခ်ာစုေ၀ ပထမတန္း (အ.ထ.က၅) =၂၀၀၀ က်ပ္ ၄၉။မၾကယ္စင္လင္းထက္ ပထမတန္း (အ.ထ.က၅) =၂၀၀၀က်ပ္ ၅၀။မသာယာလျပည့္၀န္း ပထမတန္း (အ.ထ.က၅) =၂၀၀၀က်ပ္ ၅၁။မယြန္းရတီေမာင္ ပထမတန္း (အ.ထ.က၅) =၂၀၀၀က်ပ္ ၅၂။မခ်စ္စုသြယ္ ပထမတန္း (အ.ထ.က၅) =၁၀၀၀ က်ပ္ ၅၃။ မဆုျမတ္စံ ပထမတန္း (အ.ထ.က၅) =၁၀၀၀ က်ပ္ ၅၄။ေမာင္ေစာေ၀လင္း ပထမတန္း (အ.ထ.က၅) =၁၀၀၀ က်ပ္ ၅၅။စာေရးဆရာ သရ၀ဏ္(ျပည္)မိသားစု = ၄၀၀၀၀ိ(ေလးေသာင္းက်ပ္) ၅၆။ကိုစံထြန္း+ဆရာမေဒၚသိဂီၤျမင့္ မိသားစု = အ၀တ္အထည္(၅၀)ထည္ ႏွင့္ ဖူဂ်ီဆပ္ျပာထုတ္(၁၆၁)ထုတ္ ၅၇။ကိုမင္းညိဳ(DVB)သတင္းေထာက္ မိသားစု အ၀တ္အထည္(၇၀)ထည္ လွဴဒါန္းသြားၾကပါသည္။


မွတ္ခ်က္။ ။အလွဴေငြစုစုေပါင္း=၁၇,၅၄၆၀၀ိ-က်ပ္(တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္း ငါးေသာင္း ေလးေထာင္ ေျခာက္ရာက်ပ္တိတိႏွင့္အ၀တ္အစားမ်ား၊ဆပ္ျပာထုတ္မ်ား လက္ခံရရွိထားခဲ့ပါတယ္။


 ***ယခုရရွိထားေသာ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ အ၀တ္အစားမ်ား၊ဆပ္ျပာထုတ္မ်ားအား ျပည္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိေသာ ေရေဘးသင့္ခ်ိန္က အလွဴရွင္နည္းပါးေသာေက်းရြာ ျပန္လည္ထူေရးအတြက္အထူးလိုအပ္ေနသည့္ေက်းရြာျဖစ္ေသာ ျမရြာႏွင့္ ကုန္းသလင္းေက်းရြာအနီး ရွိ သဲျဖဴေက်းရြာမွာ ျပည္ျမိဳ႕သူ/ျမိဳ႕သားမ်ား ႏွင့္ ျပည္ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ားအပါ၀င္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္းတို႔မွ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆-ရက္ေန႔တြင္ သဲျဖဴေက်းရြာတစ္ရြာလံုး အိမ္ေျခေပါင္း(၁၆၁)အိမ္အား ….. တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္။ ။ေငြသား(တစ္ေသာင္းက်ပ္)၊ဆီသြပ္ဗူး(ငါးေသတၱာ) တစ္ဗူး၊ဖေယာင္းတိုင္(ၾကီး)တစ္ထုပ္၊အ၀တ္အထည္၊ဖူဂ်ီဆပ္ျပာမ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။


စုစုေပါင္းစာရင္းရွင္းတမ္းမွာ..

ဗီႏိုင္း။ ။ G4-3×6 = 5600-က်ပ္ ပီနံအိတ္×ပတ္လစတစ္ၾကိဳးေခြ။ ။ 2000-က်ပ္ ပစၥည္း၀ယ္သယ္ယူစရိတ္။ ။ 20000-က်ပ္ ငါးေသတၱာဗူး (၁၆၁)ဗူး။ (၃၁၀-ႏူန္း)။ ။ 49910-က်ပ္ ဖေယာင္းတိုင္ (၁၆၁) တစ္ထုပ္ (၆-တိုင္ပါ-တစ္ထုပ္-235-က်ပ္ႏူန္း)။ ။ 37835-က်ပ္ စာအိတ္အေခ်ာအရွည္ (၄-ထုပ္ တစ္ထုပ္-800-က်ပ္ႏူန္း)။ ။ 3200-က်ပ္ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္ႏွင့္ေရသန္႔ ။ ။ 4500-က်ပ္ သဲျဖဴေက်းရြာ ၁၆၁-အိမ္ရွိရာ တစ္အိမ္လွ်င္ေငြသား (တစ္ေသာင္း)ႏူန္းျဖင့္ ။ 16.10000-က်ပ္ သတင္းေထာက္ ျပည့္သဲေမာင္(ျပည္) ေခ်ာင္းနားတန္း၊ဖိုးေခါင္၊န၀င္းေရေဘးအလွဴအတြက္ အားလံုးကိုယ္စား ။ ။ 20000-က်ပ္ပါ၀င္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။


စုစုေပါင္း အလွဴခံရရွိေငြမွာ ။ ။ 17.54600-က်ပ္(တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းေလးေထာင္ေျခာက္ရာ)က်ပ္


စုစုေပါင္္း ကုန္က်ေငြေပါင္း။ ။ 17.53045-က်ပ္(တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းသံုးေထာင္ေလးဆယ့္ငါးက်ပ္)ကုန္က်ခဲ့သည္။


က်န္ပိုေငြ။ ။ 1555-က်ပ္ပိုခဲ့ပါသည္။


ထိုပိုေငြကို လမ္းသြားလမ္းလာၾကံဳဆံုမည့္ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္မ်ားထံ အားလံုးကိုယ္စားထပ္မံလွဴဒါန္းသြားပါမည္။


အထူး(အထူး)ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း….


 ျပည္ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ပါ၀င္ပႈးေပါင္းလွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ေစတနာရွင္မ်ား ၊ စက္ေလွကူညီပံ့ပိုေပးခဲ့သည့္ မိုးေမတၱာနာေရးကူညီမႈအသင္း(ျပည္) မွအဖြဲ႔သူ/သားမ်ား ၊ စက္ေလွဆီဖိုးေငြ ပါ၀င္ကူညီခဲ့သည့္ ျပည္ျမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္း မွ ဦးေအာင္ျမင့္(ေအာင္-ဓာတု) ၊ ျပည္ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ား ျမိဳ႕တြင္း ျမိဳ႕ျပင္ အလွဴရွင္မ်ားထံသို႔ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သြားေရာက္အလွဴခံခဲ့ရာမွာ ကိုယ္ပိုင္ကားျဖင့္ ကူညီပံ့ပိုး မနားတမ္းလိုက္လံပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ 7-Day သတင္းေထာက္ ကိုေဇာ္မင္းထိုက္ ႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္သူမ်ား အားလံုးကို ျပည္ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ား မွ အထူး(အထူး)ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ ျပည္ေဒသခံသတင္းေထာက္မ်ား
Read More...

Friday, August 21, 2015

အဂၤလိပ္စာ အေရး ၊အဖတ္၊အေျပာ၊အၾကား အတြက္အတန္းခြဲသစ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ(၃)ေန႔ တြင္စတင္ဖြင္႔လွစ္မည္။

Leave a Comment

အဂၤလိပ္စာ အေရး ၊အဖတ္၊အေျပာ၊အၾကား အတြက္အတန္းခြဲသစ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ(၃)ေန႔ တြင္စတင္ဖြင္႔လွစ္မည္။
အဂၤလိပ္စာ အေရး ၊အဖတ္၊အေျပာ၊အၾကား က်ြမ္းက်င္လိုသူမ်ားဆရာဦးေက်ာ္ဆန္း အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းတြင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ

  November (3)ရက္ေန႔ Mon to Thur (6:30)မွ(8:00)ညေန 
November (7)ရက္ေန႔  Sut to Sun (8:00)မွ(9:30)မနက္ 
အတန္းခြဲသစ္မ်ားစတင္ဖြင္႔လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္။

အဂၤလိပ္စာ အေရး ၊အဖတ္၊အေျပာ၊အၾကား က်ြမ္းက်င္လိုသူမ်ားဆရာဦးေက်ာ္ဆန္း အဂၤလိပ္စာဘာသာစကားသင္တန္းေက်ာင္းတြင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါျပီ.........


 ႏိုင္ငံေက်ာ္အဂၤလိပ္ဆရာၾကီးမ်ားျဖစ္က်ေသာ ဦးခင္ေမာင္လတ္
ဆရာၾကီး ဦးသိန္းေမာင္(ထင္လင္း)တို႔၏တပည္႔ ဆရာၾကီး ဦးျမၾကိဳင္
ထံတြင္(၉)ႏွစ္တိုင္တိုင္ ပညာႏို႕ရည္ေသာက္ခဲ႔သူ ဦးေက်ာ္ဆန္း B.A
(Psy),TKT(UK),Dip.In English(YUFL)မွENGLISH PROFICIENCY CLASSES
READING
WRITING
LISTENING
SPEAKING FOUR SKILLS လုံးသင္ၾကားေပးေနပါသည္။
Basic ,Intermediate,Advanced Level
Basic Level (၃) လ
Intermediate Level (၃) လ
တစ္တန္းအတြက္လစဥ္ လခ(၇၀၀၀)က်ပ္ ေပးရုံျဖင္႔က်န္အတန္းမ်ားကို
အခမဲ႔တက္ေရာက္ခြင္႔ရွိသည္။ေက်ာင္းသားမ်ား အခ်ိန္မေရြးဆက္သြယ္ႏိုင္
ရန္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ပတ္လည္စနစ္ျဖင္႔စီစဥ္ထားပါသည္။သီးသန္႔၀ိုင္းမ်ား
ကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
သင္တန္းအားတက္ေရာက္လိုပါက
Monday to Thursday
Reading (1)7:00 to 8:00 am
Basic Leveel (2)8:00 to 9:30 am 
(3)3:00 to  4:30   pm
(4)5;00 to6;30 pm 
(5)6;30 to8;00 pm

Intermediate Level(1)9;30 to11;00 am
General English(1)12;30 to1;30 pm
Senior Reading
(1)1;30 to2;30 pm

Saturday to Sunday 
Basic Leveel (1)8;00 to9;30 am  
(2)9;30 to11;00 am
(3)4;30 to6;00 pm

Intermediate Leveel(1)2;30 to4;00 pm

Advanced Level(1)12;30 to1;30 pm

Senior Reading(1)1;30 to2;30 pm
 ျဖစ္ျပီးသင္တန္းတည္ေနရာမွ..................

အမွတ္(၁၂/၈၃)၊ရတနာလမ္း /(၄)လမ္း၊န၀င္းကြက္သစ္၊ျပည္ျမိဳ႕၊ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ 09 43131 214 /09 973626165

Read More...

Wednesday, August 19, 2015

အမည္မွားယြင္းေဖာ္ျပခဲ႔ပါသျဖင္႔ျပန္လည္ျပဳ ျပင္ေဖာ္ျပပါသည္။ သရက္ေတာရက္ကြက္ ေက်ာင္းကုန္း မင္းတဲလမ္းတြင္ ေက်ာက္ဒိုင္မ်ားေၾကာင္႔ လမ္းမ်ားပ်က္ဆီးေနဟုေဒသခံ ကဆို ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

Leave a Comment

သရက္ေတာရက္ကြက္ ေက်ာင္းကုန္း မင္းတဲလမ္းတြင္
ေက်ာက္ဒိုင္မ်ားေၾကာင္႔ လမ္းမ်ားပ်က္ဆီးေနဟုေဒသခံ
ကဆို
ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းကုန္း
မင္းတဲလမ္းတြင္ ေက်ာက္ဒိုင္သို႔ကားမ်ားဝင္ထြက္သြားလာျခင္း
ေၾကာင္႔လမ္းမ်ား ပ်က္ဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေဒသခံကဆိုသည္။

အဆိုပါမင္းလမ္းသည္ ျပီးခဲ႔သည္႔ျမစ္ေရျမင္႔တက္တုန္းက ေရမ်ား
လမ္းကိုဖုံးလႊမ္းျပီးေရက်၍ေက်ာက္ဒိုင္မ်ားလုပ္ငန္းျပန္လုပ္ခ်ိန္တြင္
ေက်ာက္ဒိုင္သို႔ကားမ်ား ဝင္ထြက္ျခင္းေၾကာင္႔လမ္းပ်က္ဆီးရေၾကာင္း
ေဒသခံကေျပာသည္။

“ေရက်တဲ႔အခ်ိန္က သိပ္မၾကာေသးေတာ႔လမ္းေတြကအသား
မက်ေသးဘူး။အဲလိုအသားမက်တဲ႔အခ်ိန္မွာေက်ာက္ဒိုင္ကို
ေက်ာက္သယ္ရန္ဆယ႔္ႏွစ္ဘီကားေတြ တစ္ေန႔ႏွစ္စီးေလာက္
အနည္းဆုံးျဖတ္တယ္။ေဖာကားေတြကေတာ႔အမ်ားၾကီးပါပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကားေတြဝင္ထြက္ ျဖတ္သန္းတာကို မေျပာ
လိုပါဘူး၊ဒါေပမဲ႔အဲဒီကားေတြေၾကာင္႔အခုဆိုရင္လမ္းက
အရမ္းပ်က္ဆီးသြားတယ္”ဟု ရပ္ကြက္ေန ျပည္သူတစ္ဦး
ျျဖစ္တဲ႔ဦးသိန္းေဖ ကေျပာသည္။

လမ္းေတြပ်က္ဆီးလို႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ကိုျမင္႔ခ်ိဳကို
အၾကိမ္ၾကိမ္သြားေျပာေတာ႔ကၽြန္ေတာ္လဲတားလို႔မရဘူး၊
ကားေတြဝင္တဲ႔ဓါတ္ပုံကိုရုိက္ျပီးတင္ခိုင္းတယ္၊သူကမွတဆင္႔
ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုဆက္ျပီးတင္ေပး မယ္ေျပာတယ္။
ဆယ္အိမ္မႈး ေသာင္းမင္းဦး ကကမ္းနားလမ္းပဲ ဘြတ္လည္မွာ
ေပါ႔ဘြတ္မလည္ေစျခင္ရင္ကတၱရာခင္းလိုက္လို႕ကၽြန္ေတာ္႔
ကိုေျပာတယ္။(၁၇)ရက္ေန႔က ဆယ္႔ႏွစ္ဘီးကား လမ္းမွာနစ္ေန
တယ္ သူတို႔ေျပာသလိုဓါတ္ပုံေတာ႔မရိုက္ထားဘူး၊ဗီဒီယိုရိုက္
ျပီးမွတ္တမ္းတင္ထားတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္ကြက္ထဲကျပည္
သူေတြကလမ္းေတြပ်က္ဆီးေနတာကိုေတာ႔မလိုလားက်ဘူး
ဒါေပမဲ႔မေျပာရဲက်ဘူးအေၾကာက္တရားကရွိေနတယ္ ဒါေၾကာင္႔
ကၽြန္ေတာ္အခုလို ေျပာရတာပါဟု ဦးသိန္းေဖ ကဆက္လက္ေျပာ
ေျေျေေေသည္။

ဧရာဝတီျမစ္မွရရွိေသာ ျမစ္သဲ ၊ေက်ာက္မ်ားကို စုပုံျပီး
ကားၾကီးကားငယ္မ်ားျဖင္႔အျခားေနရာမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်သည္႔
အတြက္ ေက်ာင္းကုန္းမင္းတဲလမ္းကိုအသုံးျပဳေနတာျဖစ္ျပီး
အဆိုပါလမ္းပ်က္ဆီးရသည္႔အတြက္ ျပဳျပင္ေပးျခင္းရွိမရွိ
ေမးျမန္းရာ”အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာက္ၾကီးေတြမွာထား
ပါတယ္ ၊လမ္းကိုေတာ႔ျပင္ေပးမွာပါျပင္ေနရင္းကုန္
ကိုလဲထုတ္မွာပါ။ေက်ာက္ဒိုင္က တစ္ဒိုင္ထဲမဟုတ္
ဘူး၊အျခားဒိုင္ေတြနဲ႕လည္းညႈိႏိႈင္းေနပါတယ္ဟု"ပာု
ကိုျဖိဳးေလး ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ျမစ္ထဲတြင္ေက်ာက္စုတ္ျခင္း၊ေက်ာက္ဒိုင္မ်ားေရာင္း
ခ်ျခင္းမ်ားအား ျပည္ခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္
လုပ္ငန္းလိုင္စင္၊ဂရပ္မ်ားေတာင္းယူျပီးခြင္႔ျပဳမိန္႔ၾကမွလုပ္ငန္းမ်ား
လည္ပတ္ရတာျဖစ္ျပီး ေက်ာက္စုတ္စက္ေလွမ်ား၊ေက်ာက္ဒိုင္မ်ား
တြင္လဲ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အဆင္႔ ဆင္႔ အုပ္စုအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းလဲသိရသည္။

သရက္ေတာရပ္ကြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအားေမးျမန္းရာ”
မေန႔က လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ႏွစ္ဦးကို လမ္း
ေတြကိုျပဳျပင္ဖို႔ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအစီအမံနဲ႔ရပ္ကြက္ကပူး
ေပါင္းျပီးလက္ရွိေက်ာက္ၾကီးေတြခ်ေနျပီ၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပင္ေနျပီ
ဒီေန႔လဲဆက္ျပင္မွာပါ၊မေန႔ကေက်ာက္ၾကီးသုံးက်င္းနဲ႔ေျမနီနဲ႔ခ်
ထားျပီးျပီ၊အသြားအလာအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ရပ္ကြက္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆိုဒ္ကလဲဖိဖိဆည္းဆည္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေန
ပါတယ္။
မေန႔ကအထိတဝက္ေက်ာ္ေလာက္ျပီးေနပါျပီ။ဒီေန႔လဲရာသီဥတု
ေကာင္းရင္ေက်ာက္ၾကီးခ်ျပီး ေျမနီထပ္ဖို႔မွာပါ၊ကုန္ထုတ္မႈနဲ႔ပတ္
သက္လို႔ ဟိုဘက္ေက်ာက္ဒိုင္ကိုအခုယာယီပိတ္ထားပါတယ္။
ဒီဘက္ေက်ာက္ဒိုင္ကိုေတာ႔ဒီေန႔(၁၉)ရက္ေန႔ေန႔ခင္း ညေန
ေလာက္လုပ္ငန္းယာယီပိတ္ခိုင္းထားမွာပါ”ဟု သရက္ေတာ
ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးျမင္႔ခ်ိဳ ကေျပာသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883


Read More...

ေက်ာင္းအတြင္း၌သမီးျဖစ္သူအားထမင္းေကၽြးျပီးအျပန္ ဇတ္ေသာ႔ခတ္ထားတဲ႔ဆိုင္ကယ္အားမေတြ႔သျဖင္႔ရဲတိုင္ထား ျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

Leave a Commentေက်ာင္းအတြင္း၌သမီးျဖစ္သူအားထမင္းေကၽြးျပီးအျပန္
ဇတ္ေသာ႔ခတ္ထားတဲ႔ဆိုင္ကယ္အားမေတြ႔သျဖင္႔ရဲတိုင္ထား

ျပည္႕သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းအတြင္း၌
သမီးျဖစ္သူအားထမင္းေကၽြးျပီးျပန္ထြက္လာေတာ႔ ေက်ာင္းေရွ႕
လမ္းတြင္ဇတ္ေသာ႔ခတ္ထားတဲ႔ဆိုင္ကယ္ မေတြ႕ေတာ႔သျဖင္႔
ရဲစခန္းတိုင္ၾကားအမႈဖြင္႔ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁၁း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔
ျပည္ျမိဳ႕ ေရႊကူရပ္ကြက္ ပန္းဘဲတန္း(အ.မ.က)ေက်ာင္းတြင္
ေက်ာင္းတက္ေနေသာ သမီးျဖစ္သူအား ထမင္းေကၽြးရန္
မေဌးေဌးႏိုင္(၃၆)ႏွစ္ (ဘ)ဦးလွျမင္႔ အုန္းေတာလမ္းတို၊
တရုတ္စုရပ္ ၊ျပည္ျမိဳ႕ေနသူမွ ၂၉ယ/၄၂၄၅၂ Honda
Wave (အနက္ေရာင္)၊လိုင္စင္ ရွိဆိုင္ကယ္အားေက်ာင္း
ေရွ႕လမ္းတြင္း၌ ဇတ္ေသာ႔ခတ္လွ်က္ထားရွိျပီး ေက်ာင္း
အတြင္းသို႔သမီးျဖစ္သူအား ထမင္းေကၽြးအျပီး ျန္ထြက္လာ
စဥ္ ဆိုင္ကယ္ထားရွိေသာေနရာတြင္ မရွိေတာ႔ဘဲေပ်ာက္
ဆုံးေနသည္ဟုရဲမွတ္တမ္းအရသိရသည္။

ထိုသို႔ ဆိုင္ကယ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားသျဖင္႔ မိမိဆိုင္ကယ္အား
လိုက္လံရွာေဖြေသာ္လည္း ေတြ႕ရွိျခင္းမရွိသျဖင္႔ ဆိုင္ကယ္
ခိုးသူအားစုံစမ္းေပးပါရန္ မေဌးေဌးႏိုင္မွၾသဂုတ္(၁၈)ရက္ေန႔
တြင္ ျပည္အမွတ္(၁)ရဲစခန္းသို႕တရားလိုျပဳလုပ္တိုင္တန္းခဲ႔
သျဖင္႔ ျပည္အမွတ္(၁)နယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၂၂၀/၂၀၁၅၊ျပစ္မႈ
ပုဒ္မ ၃၇၉(ဆက)ျဖင္႔ အမႈေရးဖြင္႔ကာ အမႈအား ဒုရဲအုပ္မ်ိဳးသိန္း
မွလက္ခံစစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

မွတ္ခ်က္။      ။အဆိုပါသတင္းအားဖတ္ျပီး ေက်ာင္းသား/
ေက်ာင္းသူမ်ား၏ မိဘမ်ား မိမိဆိုင္ကယ္၊စက္ဘီးမ်ားကို
ဂရုစိုက္ၾကပါရန္……….ရည္ျပီးေဖာ္ျပပါသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

Read More...

Facebook Like Page