Wednesday, June 29, 2016

(၂၉.၆.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ေန႔လယ္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔ “ျပည္သား’’(အေကာင္႔)ျဖင္႔ ျပည္ဟစ္တိုင္(အထူး)တြင္ တင္ထားေသာ Post ေခါင္းစဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ေမာင္ႏွင္႔ ႏွမ သားႏွင္႔အမိ မၾကားဝံ႔မနာသာေသာ ရိုင္းျပစြာေရးသား ထားေသာအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ေခါင္းစဥ္တပ္ေဖာ္ျပခဲ႔ျခင္း အား ျပည္ျမိဳ႕ေက်ာင္းၾကီးရပ္(မူလြန္)မွေက်ာင္းအုပ္ဆရာ ၾကီးႏွင္႔ဆရာ/ဆရာမ(၂၀)ဦး အျပင္ေက်ာင္း အက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္အဖြဲ႕(၁၆)ဦးတို႔မွကန္႔ကြက္ ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုး၍ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္တင္ျပအပ္ပါသည္။ ေက်ာင္းၾကီးရပ္(မူလြန္)ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင္႔ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕၊ျပည္ျမိဳ႕။

Leave a Comment(၂၉.၆.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ ေန႔လယ္(၁၁း၃၀)နာရီအခ်ိန္ခန္႔
“ျပည္သား’’(အေကာင္႔)ျဖင္႔ ျပည္ဟစ္တိုင္(အထူး)တြင္
တင္ထားေသာ Post ေခါင္းစဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ေမာင္ႏွင္႔
ႏွမ သားႏွင္႔အမိ မၾကားဝံ႔မနာသာေသာ ရိုင္းျပစြာေရးသား
ထားေသာအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ေခါင္းစဥ္တပ္ေဖာ္ျပခဲ႔ျခင္း
အား ျပည္ျမိဳ႕ေက်ာင္းၾကီးရပ္(မူလြန္)မွေက်ာင္းအုပ္ဆရာ
ၾကီးႏွင္႔ဆရာ/ဆရာမ(၂၀)ဦး အျပင္ေက်ာင္း အက်ိဳးေတာ္
ေဆာင္အဖြဲ႕(၁၆)ဦးတို႔မွကန္႔ကြက္ ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္း လက္မွတ္
ေရးထိုး၍ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေက်ာင္းၾကီးရပ္(မူလြန္)ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင္႔
ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕၊ျပည္ျမိဳ႕။


Read More...

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ ယကက - ျပည္ …….

Leave a Comment


ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီ ယကက - ျပည္ …….

ျပည္ ဇြန္ (၂၉)ရက္ေန႔
ယေန႔ ေခတ္အစိုးရလက္ထပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကီး ေျပာင္းလဲလာေအာင္
အဖက္ဖက္မွေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ေခတ္အဆက္ဆက္ကသံ
ေခ်းတတ္လာသမွ် ဒီအစိုးရလက္ထပ္မွာမနဲခြာခ်ေနရတာလဲ မိဘျပည္
သူမ်ား အျမင္အသိအၾကားေတြပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမဲ႔အေပၚအစိုးရဌာ
နဘယ္လိုပဲေျပာင္းေအာက္ေခ်မွာမေျပာင္းတာေတြကိုလဲထည္႔သြင္းစဥ္း
စားစရာေတြျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ၏ ပုပၸလိကယာဥ္မ်ား စနစ္တက်
ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒပုဒ္မ(၄၁)ပုဒ္မခဲြ(က)အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္
ခြင္႔ကိုက်င္႔သုံး၍နည္းဥပေဒ(၅)အရ ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္
မတီကို ခရိုင္/တိုင္းေဒသၾကီးပို႔ဆက္ရဲ႕ဦးေဆာင္ၾကပ္မတ္မွဴ႕နဲ႔ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕
စည္းခဲ႔ပါတယ္။ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ဖြဲကစည္းရာတြင္ နည္းဥပေဒ(၂)ပုဒ္မခဲြ(ဆ)
ပါေကာ္မတီၾကီးၾကပ္မွဴ႕ေအာက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာယာဥ္ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ရွိသည္႔
ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားပါဝင္ဆႏၵျပဳေရြးခ်ယ္ခြင္႔ရွိသည္။

ထိုအခ်ိန္က ယာဥ္ပိုင္ရွင္မဟုတ္သူမ်ားဝင္ေရာက္အေရြးခံေသာ္လည္းေကာ္
မတီဖြဲ႕မည္႔အင္အားျပည္႔မွီေစရန္ပို႕/ဆက္ႏွင္႔နားလည္မႈယူျပီး လိုက္ပါလာ
ေသာလူအားလုံး ေကာ္မတီခဲ႔ၾကပါသည္။

နည္းဥပေဒ(၉)ပုဒ္မခြဲ(ခ)ပါျပဌာန္းခ်က္အရ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မဟုတ္ေတာ႔ဘဲ
အခ်ိန္ကာလ(၆)လ သက္တမ္းျပတ္ေသာအခါ တာဝန္မွရပ္စဲ၍ အစားထိုး
ေရြးခ်ယ္ရမည္ဟုေဖာ္ျပပါရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ျမိဳ႕နယ္ /ခရိုင္ယာဥ္ၾကီးၾကပ္ေရး
ေကာ္မတီအဖြဲ႕လူၾကီးကိုယ္တိုင္နည္းဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင္႔မကိုက္ညီ
ေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္တဲ႔ ၄င္း၏ကား...............သည္ေကာ္မတီစတင္အေရြး
ခံစဥ္ကပင္ အစားထိုးယာဥ္လိုင္းအျဖစ္ အသင္းဝင္ယာဥ္ စာရင္းျပျပီး ယ
ေန႔အထိ နံပါတ္အနက္ျဖင္႔ ခရီးသည္တင္ေဆာင္ေျပးဆြဲေနျခင္း၊နည္းဥ
ပေဒ(၂)အပုဒ္ခြဲ(ဆ)ပါ ျပဌာန္းခ်က္အရယာဥ္ပိုင္ရွင္မဟုတ္ေတာ႔ဘဲ(၆)
လမက သက္တမ္း(၃)ႏွစ္ေက်ာ္ျပတ္ေတာက္ေနျခင္း၊ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ေပး
သြင္းရန္ အခြန္ေရွာင္ရွားျခင္း၊လမ္းသစ္ဂိတ္တြင္ တရားဝင္အခြန္ေဆာ
င္ေျပးဆြဲေနေသာ ကားေရွ႕မွာပင္ဂိတ္ထိုး၍ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခရီး
သည္မ်ားေခၚယူတင္ေဆာင္ျခင္း၊လူၾကီးကိုယ္တိုင္ကယာဥ္စည္းၾကပ္ခမ
ေပးေဆာင္သည္႔အျပင္ ၄င္းႏွင္႔ပတ္သက္တဲ႔ယာဥ္မ်ားကိုလည္း ေပးေ
ဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းခံပါက သူ႔အမည္ေျပာသြားရန္မွာၾကားထား
ျခင္းကို ခရိုင္/တိုင္းအဆင္႔ဆင္႔မွာရွိတဲ႔လူၾကီးေတြမသိတဲ႔အတြက္လား
ဆိုတာစဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါတယ္။

အမွန္တကယ္လိုင္စင္ အနက္နံပါတ္ျပားတတ္ထားတဲ႔ယာဥ္ေတြဟာ မိမိအိမ္တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စီးပြားေရးလုပ္ရန္သာျဖစ္ျပီး ခရီးသည္တင္ေ
ဆာင္ခြင္႔ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခ်ေပးမထားပါဘူး။လိုင္စင္အနက္ႏွင္႔ခရီး
သည္တင္ေဆာင္သည္႔ ယာဥ္၏သက္မွတ္ကာလသည္(၆)လသာျဖစ္
ျပီး(၆)လေက်ာ္လြန္လာပါက ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္ေဆာင္ျပီး လုပ္ငန္းလိုင္
စင္နံပါတ္ျပားအနီသို႔ေျပာင္းလဲရမည္ဟု ေကာ္မတီ၏ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္
မ်ားလည္းရွိပါသည္။

သို႔ပါေသာေၾကာင္႔ “မေျပာမျပီး မတီးမျမည္ဆိုတဲ႔စကားအတိုင္း”ေဆာင္
ရြက္ရမည္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးရမယ္ဆိုရင္ျဖင္႔ ျပည္ျမိဳ႕က ယက
ကေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အားနည္းမႈ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဥ
ကၠဌရဲ႕နည္းလမ္းမမွန္မႈေတြေၾကာင္႔ ယခုဆိုရင္ျပည္ျမိဳ႕တြင္ လိုင္စင္အန
က္ျဖင္႔ ခရီးသည္တင္ေျပးဆြဲေနေသာ ယာဥ္မ်ား၊ယာဥ္လိုင္စင္အနက္အား 
အနီအျဖစ္သို႔ေျပာင္းလဲ၍ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အျဖစ္ေျပးဆြဲေနသည္ကိုေ
တြ႕ျမင္ေနရပါသည္။နီနီနက္နက္ ငါးရာတစ္ေထာင္ေတာင္းေနရုံေလာက္
နဲ႔ေတာ႔ ယကကျပည္၏တာဝန္ေတြေက်ျပြန္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ျပည္ျမိဳ႕
တြင္းလမ္းေတြမွာ ယာဥ္ေတြစည္းကမ္းမဲ႔ရပ္နားခဲ႔သျဖင္႔ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေ
တြျဖစ္ေနပါတာေတြကိုလဲ လုပ္သင္႔ပါတယ္။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ထဲေဆာင္ရါက္မဲ႔
အစား သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံစုေပါင္းအားနဲ႔ ညီညီညြတ္ညြတ္
ဆိုင္ကယ္ဖမ္းတုန္းကသကဲ႔သို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ယာဥ္ေမာင္းေတြလဲ
စည္းကမ္းရွိ လမ္းသြားလမ္းလာေတြအတြက္လဲ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္ပါသည္ ။အေျခခံလူတန္းစားစီးတဲ႔ဆိုင္ကယ္ကိုမွ ဦးထုပ္မပါလို႔၊ လိုင္စင္နံပါတ္ျပားမ
တတ္လို႔ဆိုျပီး ဖမ္းခဲ႔သလို ယခုလဲစည္းကမ္းမဲ႔ယာဥ္ ၊ အခြန္ ေရွာင္အခြန္မ
ေဆာင္ျခင္ေသာ ယာဥ္ေတြကိုလဲ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္နဲ႔ 
တိတိ က်က်မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေလး“ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ျပီယက
ကျပည္”ေရ……..

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
Read More...

Tuesday, June 28, 2016

ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ျပည္လူရႊင္ေတာ္အသင္းဖြဲ႕စည္းျပီးစီးေၾကာင္းသိရ

Leave a Comment

ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ျပည္လူရႊင္ေတာ္အသင္းဖြဲ႕စည္းျပီးစီးေၾကာင္းသိရ

ျပည္ ဇြန္လ(၂၉)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ခရိုင္ ၊ ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ျပည္လူရႊင္ေတာ္အသင္းကို
ဇြန္လ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ေၾကာင္းသိရျပီးအဆိုပါျပည္လူရႊင္ေတာ္
အသင္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္(၅)ခ်က္ျဖင္႔ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ျပည္လူရႊင္ေတာ္အသင္းသည္ သက္ၾကီးလူရႊင္ေတာ္မ်ား၏ သမား
စဥ္မ်ားႏွင္႔လူရႊင္ေတာ္အတတ္ပညာမ်ားအား မ်ိဳးဆက္သစ္လူရႊင္ေတာ္မ်ား
မွ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ရန္ ၊ သက္ၾကီးလူရႊင္ေတာ္မ်ားအား ရိုေသကိုင္း
ရိႈင္းတတ္ျပီး လုပ္ေကၽြးျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ရန္ ၊ ဟာသလူရႊင္ေတာ္အခ်င္း
ခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီေစာင္႔ေရွာက္ရန္ ၊ လူရႊင္ေတာ္တို႔၏ ပညာရပ္မ်ားကို 
တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦးႏွီးေႏွာဖလွယ္ရန္ ၊ လူရႊင္ေတာ္အသင္းသားမ်ားအခ်င္း
ခ်င္း ညီးရင္းအစ္ကိုပမာမိသားစုစိတ္ဓာတ္ထားရွိရန္စသည္႔ရည္ရြယ္အ
ခ်က္(၅)ခ်က္ျဖင္႔ဖြဲ႕စည္းခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္လူရႊင္ေတာ္အသင္းမွဦးစြာပထမဇြန္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္လူရႊင္ေတာ္ၾကီး
ဦးေသာၾကာ က်န္းမာေရးမေကာင္းသျဖင္႔ ေငြ(၅)ေသာင္းေထာက္ပံ႔ေပးအပ္
ခဲ႔ျပီး ျပည္လူရႊင္ေတာ္အသင္း စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္႔ေန႔တြင္ ရတနာမဥၨရီပရဟိ
တေဂဟာ၌ စိတ္ဓာတ္ျမွင္႔တင္ေရးဂီတေဖ်ာ္ေျဖကိုလဲ ကေလးေတြအတြက္
က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ႔သည္။ထို႔အျပင္ ျပည္ျမိဳ႕ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစ
တီျမတ္ၾကီးတြင္ရင္ျပင္ေတာ္သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ရြက္ကာ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕
သို႔တံျမက္စီးအေခ်ာင္း(၂၀)လွဴဒါန္းခဲ႔သည္။

ဆက္လက္၍ ဇြန္လ(၂၇)ရက္ ေန႔လည္(၁)နာရီတြင္ ျပည္လူရႊင္ေတာ္
အသင္းဖြဲ႕စည္းျပီးစီးျခင္းႏွင္႔ရန္ကုန္လူရႊင္ေတာ္အသင္းမွနာယကလူ
ၾကီးမင္းမ်ား အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ဆုံမၾသဝါဒခံယူပြဲႏွင္႔ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပး
အပ္ပြဲအခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ


Read More...

ကာတြန္း ဆရာတာတီးျပည္၏လက္ရာေလးပါ။

Leave a Comment

ကာတြန္း ဆရာတာတီးျပည္၏လက္ရာေလးပါ။


Read More...

Sunday, June 26, 2016

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား မွ်ေ၀ျခင္း-စီမံခ်က္အရ စာေရးကရိယာမ်ားေပးအပ္

Leave a Commentႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား မွ်ေ၀ျခင္း-စီမံခ်က္အရ စာေရးကရိယာမ်ားေပးအပ္

 

ျပည္၊ဇြန္၊၂၆

 

 

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား မွ်ေ၀ျခင္း-စီမံခ်က္အရ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕ေပၚရွိ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္အတြင္းမွာ ဇြန္-၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ဆင္းရဲသားေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား စာေရးကရိယာမ်ား မွ်ေ၀ျခင္းအစီစဥ္အား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

အဆိုပါ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မွ်ေ၀ျခင္း-စီမံခ်က္အရ ရပ္/ေက်း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ား၊ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႔မ်ား၊ေစတနာရွင္ျပည္သူမ်ားပႈးေပါင္းျပီး  စာေရးကရိယာမ်ားအား လွဴဒါန္းေပးအပ္ျခင္းအခမ္းအနားအား ဇြန္-၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈နာရီမွာစတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

“ခုလိုစာေရးကရိယာေတြအခမဲ့ရလို႔ ၀မ္းသာပါတယ္။ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။စာအုပ္၀ယ္ဖို႔အခက္အခဲမရွိေပမယ့္ အခုလို စာေရးကရိယာအစံုရေတာ့ပိုျပီးအဆင္ေျပတာေပါ့။ေနာက္ေနာင္မ်ားမွာဒီလိုစနစ္ေလးေတြဆက္လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ ဆင္းရဲတဲ့ ကၽြန္မတို႔ျပည္သူေတြအတြက္ တစ္ဘက္တစ္လွမ္းက ကူညီမႈရေတာ့ ပိုအဆင္ေျပတာေပါ့။”ဟု စာေရးကရိယာမ်ား လာေရာက္ထုတ္ယူသူ ေက်ာင္းသားမိဘ မစန္းစန္း၀င္း-ကေျပာသည္။

 

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ျမိဳ႕နယ္ရံုးမွ ဆံေတာ္နယ္ေျမအတြင္းမွာရွိသည့္ ဆင္းရဲ ခ်ဳိ႕တဲ့ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ဗလာစာအုပ္ ၁-အုပ္၊ေဘာလ္ပင္ ၁-ေခ်ာင္း၊ခဲတံ ၁-ေခ်ာင္းႏႈန္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားဦးရည္ ၂၀၀-ေက်ာ္ စာရင္းေကာက္ယူထားျပီး ျပန္လည္မွ်ေ၀သြားမွာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားေပါင္း သံုးရာခန္႔အတြက္လံုေလာက္မႈမရွိ၍ ရပ္/ေက်းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေစတနာရွင္မ်ားျဖင့္ပႈးေပါင္းကာလွဴဒါန္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

“ျမိဳ႕နယ္ကခ်ေပးတဲ့ စာေရးကရိယာကမလံုေလာက္ဘူး။ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔တိုင္ပင္ျပီး ဆံေတာ္ရပ္ကြက္အတြင္းက ေစတနာရွင္ေတြေပါင္းျဖည့္စြပ္ျပီးလွဴဒါန္းမွ်ေ၀ေပးခဲ့တာ။အခုတစ္ေခါက္မွာမပါတဲ့သူေတြ ေနာက္တစ္ေခါက္ၾကရင္ ဦးစားေပးစနစ္နဲ႔ထပ္မံမွ်ေ၀ေပးအပ္သြားအံုးမွာပါ။ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္အတြင္းက ေစတနာရွင္တစ္ခ်ဳိ႕လွဴဒါန္းထားတဲ့ စာအုပ္အေဟာင္ေတြနဲ႔စာေရးကရိယာတစ္ခ်ဳိ႔ကို မိဘမဲ့ေက်ာင္းေတြမွာထပ္မံလွဴဒါန္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဆံေတာ္ရပ္ကြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးစီစဥ္သူ ကိုမင္းမင္းထြန္း-ကေျပာသည္။

 

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ဆံေတာ္ရပ္ကြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၊ဆံေတာ္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႔၊တို႔မွျဖည့္စြပ္အလွဴေငြမ်ားထည့္၀င္ခဲ့၍ေစတနာရွင္ေတြျဖစ္သည့္ ဦးဇင္ကို မိသားစုမွ ကြန္ပါဗူး-အလံုး ၆၀-၊ဦးေက်ာ္ကိုကိုမိသားစုမွ အလွဴေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္၊ဦးေအး၀င္းထြန္း ႏွင့္ ဦးထြန္းလင္းေအာင္ မိသားစုတို႔မွ အလွဴေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္ျဖည့္စြပ္လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး ဆံေတာ္ရပ္ကြက္အတြင္းမွာရွိသည့္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေက်ာင္းသားေပါင္း ၃၀၀-ေက်ာ္အား ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ဗလာစာအုပ္ ၆-အုပ္၊ကြန္ပါဗူး ၁-ဗူး၊ေကာ္လက္ရွင္ဘယ္ ၁-ဗူး၊ခဲတံ၊ေပတံ၊ခဲခၽြန္စက္ ႏွင့္ ေဘာလ္ပင္မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေ၀လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရျပီး ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္မရွိေသးတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္တြင္ ထပ္မံ၍ ဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ လွဴဒါန္းရန္ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

 

ဒီမိုကေရစီတူေဒးသတင္းစာ-K3(pyay)

ျပည္သတင္းလူငယ္-ျပည္သတင္း(၀၉-၂၅၃၃၁၁၀၁၉)

 

 
Read More...

Saturday, June 25, 2016

ေနအိမ္ျခံဝန္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ကာခြင္႔ျပဳခ်က္ မေတာင္းဘဲဓါတ္ပုံရိုက္သူႏွင္႔ရာအိမ္မွဴးအားအမႈ ဖြင္႔တိုင္ၾကားထားေၾကာင္းသိရ ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

Leave a Comment

ေနအိမ္ျခံဝန္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ကာခြင္႔ျပဳခ်က္
မေတာင္းဘဲဓါတ္ပုံရိုက္သူႏွင္႔ရာအိမ္မွဴးအားအမႈ
ဖြင္႔တိုင္ၾကားထားေၾကာင္းသိရ

ျပည္ ဇြန္လ(၂၆)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕ ၊နဝေဒးရပ္ကြက္တြင္
ေနအိမ္ျခံဝန္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ကာခြင္႔ျပဳခ်က္မေတာင္ဘဲ ဓါတ္ပုံရိုက္သူႏွင္႔ရာအိမ္မွဴးအား ေနအိမ္ပိုင္ရွင္မွ ရဲစခန္းသို႔တိုင္
တန္းအမႈဖြင္႔ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္ျမိဳ႕၊နဝေဒးရပ္ကြက္၊ေျမပေဒသာရပ္ေန မတင္
တင္မူ(၃၉)ႏွစ္၊ေစ်းေရာင္းသူသည္ဇြန္လ(၂၃)ရက္ေန႔နံနက္
(၁၁)နာရီခန္႔ ၄င္းေနအိမ္တြင္ရွိေနစဥ္ ၄င္းထံတစ္စုံတစ္ရာ
ခြင္႔ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ ၄င္းႏွင္႔ျခံျခင္းကပ္ေန ဦးစိုးျမင္႔
ႏွင္႔နဝေဒးရပ္ကြက္၊သဇင္လွရပ္ေန ရာအိမ္မွဴး ဦးေက်ာ္သက္
တို႔မွာ မတင္တင္မူတို႔ အိမ္ျခံေျမအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာၾက
ကာ မတင္တင္မူ၏ေနအိမ္အား ဓါတ္ပုံရိုက္ ေၾကာင္း၊မတင္တင္
မူ၏အိမ္ျခံေျမမွာဝါးတိုင္စိုက္ျပီးဝါးတန္းျဖင္႔ကာရံထားျခင္းျဖစ္ေ
ၾကာင္းႏွင္႔လူဝင္ထြက္၍ ရေၾကာင္း၊မည္သည္႔အတြက္ အိမ္ျခံ ေျမ
အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ျပီး ေနအိမ္အား ဓါတ္ပုံရိုက္သည္ကိုမသိရ
ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ေၾကင္႔ျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ မတင္တင္မူမွ ဦးစိုးျမင္႔ႏွင္႔ဦးေက်ာ္
သက္တို႔အား အေရးယူေပးပါရန္ ဇြန္လ(၂၄)ရက္ေန႔ ရဲစခန္းသို႔လာ
ေရာက္တိုင္တန္းခဲ႔သျဖင္႔ ျပည္ျမိဳ႕မရဲစခန္း(ပ)၇၂၆/၂၀၁၆၊ရာဇသတ္
ၾကီးပုဒ္မ-၄၄၇ အရ အမႈဖြင္႔ေဆာင္ရြက္ကာ အမႈအား ဒုရဲအုပ္ လိႈင္မိုး
ေဝမွလက္ခံစစ္ေဆးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
Read More...

ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေျခေထာက္ေက်းရြာရွိအေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲတြင္ဆရာ/ဆရာမဦးေရနည္းပါးသျဖင္႔ ပညာသင္ၾကားေရးအခက္အခဲရွိေန ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

Leave a Comment

ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ေျခေထာက္ေက်းရြာရွိအေျခခံပညာ
အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲတြင္ဆရာ/ဆရာမဦးေရနည္းပါးသျဖင္႔
ပညာသင္ၾကားေရးအခက္အခဲရွိေန

ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ဇြန္လ(၂၅)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ခရိုင္ ၊ပန္းေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ၊ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕ ၊
ေညာင္ေျခေထာက္ေက်းရြာရွိအေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ
တြင္ ဆရာ/ဆရာမဦးေရ နည္းပါးသျဖင္႔ ပညာသင္ၾကားေရး အခက္
အခဲရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

“ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမက ေက်ာင္းအုပ္အပါဝင္ (၁၁)ဦးပဲရွိတယ္။
သူငယ္တန္းမွာသင္ၾကားမႈအတြက္လက္ရွိ(၂)ေယာက္ပဲရွိတယ္။
တကယ္လိုအပ္တာက (၃)ေယာက္လိုတာ။ထိုနည္းတူပဲ ပထမ
တန္းမွာ(၁)ေယာက္ထဲသင္ေနရတယ္။လိုတာကႏွစ္ေယာက္လို
ေနတာပါ။ဒုတိယတန္းမွာဆို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူက(၆၀)
ေယာက္ရွိတယ္။သင္ေနတဲ႔ဆရာက (၁)ေယာက္ထဲရွိတယ္”ဟု
ေညာင္ေျခေထာက္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးဝင္းကေလး ကေျပာသည္။
အဆိုပါေက်ာင္းတြင္ ဆရာ/ဆရာမလိုအပ္ခ်က္ေၾကာင္႔ ၂၀၁၅/
၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရုံးကို တင္ျပစာ
တင္ေတာင္ခံခဲ႔ေသာ္လည္းမရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ၊မူလတန္းမွာ (၃၆၃)
ေယာက္ အလယ္တန္းမွာ(၁၃၈)ေယာက္ရွိျပီး ဆရာ/ဆရာမ
လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင္႔ တတိယတန္းကေလးေတြကို သင္ျပရန္
ေက်းရြာထဲက ေစတနာရွင္ဆရာတစ္ဦးကိုေခၚထားရေၾကာင္း
ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး ဦးဝင္းကေလး ကဆက္လက္ေျပာ
သည္။

“ရြာကလဲ က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။လုပ္ငန္းနဲ႔ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ႔သူေတြ
လဲမ်ားလာေတာ႔ ေက်ာင္းသားဦးေရကလဲမ်ား လာတယ္။ေက်ာင္း
သားဦးေရမ်ားလာတဲ႔အတြက္ စာသင္ေဆာင္မလုံေလာက္တာေတြ ၊
ဆရာ/ဆရာမ ဦး ေရမလုံ ေလာက္တာေတြရွိတယ္။ဒါေၾကာင္႔သင္ၾကား
ရတဲ႔ေနရာမွာ ဆရာ/ဆရာမေတြဘက္ကလဲ အခက္အခဲ ရွိသလိုသင္
ၾကားခံရတဲ႔ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြဘက္ကလဲ စာသင္ၾကားရာမွာ
ထိေရာက္မႈနည္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေက်းရြာအတြက္ ဆရာ/ဆရာမဦး
ေရထပ္တိုးေပးဖို႔လို အပ္တယ္”ဟုေညာင္ေျခေထာက္ ေက်းရြာ အေျခခံ
ပညာအလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ မိဘဆရာအသင္း အတြင္းေရးမွဴးက ေျပာ
သည္။

ဆရာ/ဆရာမဦးေရကနည္းေတာ႔ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေရးသင္ၾကားရာမွာ
ထိေရာက္မႈနည္းတဲ႔အတြက္ (၄) တန္းေအာင္ေတာင္ ပညာေရးအဆင္႔မမီွ
ေၾကာင္း ၊ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြကလဲ ရြာကကိုယ္ထူကိုယ္ထနဲ႔ေဆာက္ လုပ္
ထားရေၾကာင္း၊အရင္အစိုးရလက္မွာေရာ အခုအစိုးရလက္ထက္မွာေရာအခု
အခ်ိန္အထိဘာတစ္ခုမွမရေသး ေၾကာင္း၊ဒါေပမဲ႔လဲ ေက်းရြာကဝိုင္းဝန္း
ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင္႔အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲအဆင္႔အေန အလယ္
တန္းေက်ာင္းအဆင္႔ကိုတိုးျမွင္႔ခ်ထားေပးေစလိုေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္
ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူနည္းနည္းနဲ႔ဆိုေတာ႔ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းနဲ႔ထိထိေရာက္
မႈစြာသင္ၾကားႏိုင္မယ္။ပိုျပီးေတာ႔လဲဂရုစိုက္ႏိုင္မယ္။တစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕အ
ရည္အခ်င္းကိုလဲအကဲျဖတ္ေပးလို႔ရမယ္။ကိုယ္႔အသံကို အားလုံးၾကားတဲ႔
အတြက္ သင္ၾကားမႈလဲထိေရာက္သလိုရွိမယ္။Kg မွာေက်ာင္းသားေက်ာင္း
သူ (၁၂၂)ေယာက္ရွိတယ္။သင္တဲ႔ဆရာက (၂)ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိတယ္။အမွန္
တကယ္ေလးဆယ္ ေလးဆယ္ ဆိုရင္(၃)ေယာက္ရွိရမယ္ အခုေတာ႔(၂)
ေယာက္ထဲနဲ႔ပဲျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနရတယ္။ကေလးေတြက အေပါ႔အပါး
သြားတာကအစ ေနာက္ကလိုက္ၾကည္႔ေနရေတာ႔ အခက္အခဲေတာ႔ရွိတယ္
ဟုသူငယ္တန္းသင္ၾကားေနေသာ ဆရာမေဒၚနီနီေအာင္က ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ


Read More...

Friday, June 24, 2016

ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕ရွိ“ဘရဏီ’’ စတိုးဆိုင္အတြင္းမွပစၥည္းႏွင္႔ေငြမ်ားခိုးယူသူအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဟုဆိုင္ပိုင္ရွင္ကဆို

Leave a Comment

ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕ရွိ“ဘရဏီ’’ စတိုးဆိုင္အတြင္းမွပစၥည္းႏွင္႔ေငြမ်ားခိုးယူသူအား
ဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဟုဆိုင္ပိုင္ရွင္ကဆို

ဥသွ်စ္ပင္ ဇြန္(၂၅)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ခရိုင္ ၊ ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕ရွိ “ဘရဏီ”စတိုးဆိုင္အတြင္း
မွပစၥည္းႏွင္႔ေငြမ်ားခိုးယူသြားသူအား ယေန႔ထိဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း တရားလိုျဖစ္သူဆိုင္ပိုင္ရွင္ကေျပာသည္။

လြန္ခဲ႔ေသာ ဧျပီလ(၂၇)ရက္ေန႔ ည (၁၁) နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ပန္းေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊
ဥသွ်စ္ပင္နယ္ေျမရဲစခန္းအပိုင္ ျပည္-ေတာင္ကုတ္ကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္
(၂၀/၀)ႏွင္႔(၂၀/၁)အၾကား ၊ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕ျပည္ေတာ္သာရပ္ကြက္ရွိ“ဘရဏီ”
စတိုးဆိုင္ပိုင္ရွင္ ေဒၚစန္စန္း ေဌး(၄၂)ႏွစ္သည္ဆိုင္ပိတ္ထားခဲ႔ျပီးေနာက္တစ္
ေန႔နံနက္ (၅)နာရီ(၃၀)အခ်ိန္ခန္႔ ဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ မသီတာ၊မမိုးမိုး၊
မေလးျမတ္သူတို႔ႏွင္႔အတူ ဆိုင္ျပန္ဖြင္႔စဥ္ ေကာင္တာအတြင္းထည္႔ထားေသာ
MPT ေငြျဖည္႔ကဒ္မ်ိဳးစုံ(၁၂၀)ကဒ္တန္ဖိုး ၈၇၀၀၀၀ိ/က်ပ္ ၊CDMA ေငြျဖည္႔ကဒ္
(၃၂၅)ကဒ္ တန္ဖိုး ၅၂၅၀၀၀ိ/ က်ပ္၊TELENOR ေငြျဖည္႔ကဒ္(၆၆၀)ကဒ္ တန္
ဖိုး ၈၄၀၀၀၀ိ/က်ပ္ ၊GSM ဆင္းကဒ္(၂၀)ကဒ္ တန္ဖိုး၃၀၀၀၀ိ/က်ပ္၊ေငြစကၠဴေရာ
ရာ ၁၀၀၀၀၀၀ိ/က်ပ္ခန္႔၊စုစုေပါင္း၃၂၆၅၀၀၀ိ/က်ပ္ခန္႔ ေပ်ာက္ဆုံးေနသျဖင္႔ေစ်း
ဆိုင္အတြင္းမွပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ေငြမ်ားခိုးယူသူအား စုံစမ္းေဖၚထုတ္ေပးရန္ ဆိုင္ရွင္
ေဒၚစန္းစန္းေဌးမွတရားလိုျပဳလုပ္၍တိုင္ၾကားထားေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုသို႔တိုင္ၾကားခဲ႔သျဖင္႔ ဥသွ်စ္ပင္ရဲစခန္းမွ(ပ)၄၈/၂၀၁၆ ၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ -၃၈၀ ျဖင္႔
အမႈဖြင္႔ကာ အမႈအားဒုရဲအုပ္ေအာင္ေက်ာ္စိုးမွလက္ခံစစ္ေဆးေသာ္လည္းယေန႔
ထိျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူအားဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္းဆိုင္ရွင္ျဖစ္သူမစန္းစန္းေ
ဌးကေျပာသည္။

“အမႈဖြင္႔ထားတာႏွစ္လရွိေတာ႔မယ္ ဒီေန႔အထိဘာမွမထူးျခားေသးဘူး တရားခံ
ပုံကိုလဲ CCTVကပုံကူးေပးထားတယ္ ။သူေနတဲ႔ေနရာလဲ သိပါရဲ႕နဲ႔အခုအခ်ိန္
ထိမိေအာင္မဖမ္းႏိုင္ဘူး။ခိုးတဲ႔သူက ဒီေလာက္တံခါးေတြစနစ္တက်ပိတ္ထား
တာေတာင္ က်မတို႔ဆိုင္ထဲထိေအာင္ဝင္ခိုးတာ သူခိုးေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ က်မ ဒါမွမ
ဟုတ္ က်မတို႔မိသားစုထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္ကို အႏၲရာယ္ျပဳရင္ဘယ္လို 
လုပ္မလဲ ၊က်မတို႔ျမိဳ႕မွာဒီေလာက္ေတာင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကင္းမဲ႔ေနျပီလား။
အမႈအေၾကာင္းအရာ သိခ်င္လို႔ဖုန္းဆက္ေတာ႔လဲမကိုင္ အက်ိဳးအေၾကာင္းဘာမွ
လဲမသိရဘူး။ ဒီေလာက္ထိၾကာစရာအေၾကာင္းမရွိဘူး”ဟု ဆိုင္ပိုင္ရွင္တရား
လိုေဒၚစန္းစန္းေဌးကေျပာသည္။

အဆိုပါ “ဘရဏီ”စတိုးဆိုင္သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ (၁၉၉၅)ခုႏွစ္ေလာက္ကတစ္
ၾကိမ္ခိုးခံရဘူးေၾကာင္း၊အက်ီၤအဝတ္အထည္၊နာရီစသည္တို႔ခိုးခံရျပီး အဲဒီေခတ္
ကေငြတန္ဖိုး(၉)သိန္းဖိုးေလာက္ဆုံး ရႈံးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင္႔ဆိုင္တစ္ဆိုင္လုံး
နီးပါး လုံျခဳံေရးကင္မရာမ်ားတက္ဆင္ထားေၾကာင္း၊အျခားျမိဳ႕ေတြမွာဆို cctv ကင္မရာအေထာက္အကူနဲ႔တရားခံမ်ားမိခဲ႔ေသာ္ ဥသွ်စ္ပင္ျမိဳ႕တြင္ေတာ႔ ရဲတပ္
ဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအရမ္းအားနည္းေၾကာင္းႏွင္႔လိုအပ္လာပါ အထက္ဌာန 
မ်ားသို႔ တိုင္စာမ်ားေပးပို႔တိုင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာ
ၾကားသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔အမႈႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး ဥသွ်စ္ပင္ရဲစခန္းမွအမႈစစ္နယ္ထိန္းေခါင္းေ
ဆာင္ ကိုင္ေဆာင္ေသာဖုန္း၀၉ ၃၁၆၅ ၃၈၆၅ အား အၾကိမ္ၾကိမ္ဆက္သြယ္ေ
မးျမန္းခဲ႔ေသာ္လည္း ဆက္ပိတ္ထားေၾကာင္းသာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ႔သည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09-4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
Read More...

Facebook Like Page