Saturday, January 28, 2017

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အသက္(၆၀)ေက်ာ္ ဝန္ထမ္းမိဘမ်ားႏွင္႔အျငိမ္းစား(ပင္စင္စား) မ်ားအား ဂါရဝျပဴအခမ္းအနား က်င္းပ

Leave a Comment

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမွ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္
အသက္(၆၀)ေက်ာ္ ဝန္ထမ္းမိဘမ်ားႏွင္႔အျငိမ္းစား(ပင္စင္စား)
မ်ားအား ဂါရဝျပဴအခမ္းအနား က်င္းပ

ျပည္ ဇန္နဝါရီ(၂၈)ရက္ေန႔
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္း ၊ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး(အေနာက္ပိုင္း)
ျပည္ျမိဳ႕၊တိုင္းေဒသၾကီးလွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရုံးႏွင္႔ျပည္ခရိုင္ရုံးရွိဝန္ထမ္း
မ်ားမွအသက္(၆၀)ေက်ာ္ ဝန္ထမ္းမိဘမ်ားႏွင္႔အျငိမ္းစား(ပင္စင္စား) မ်ား
အားဂါရဝျပဴအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ(၂၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္
တြင္တိုင္းအင္ဂ်င္နီယာရုံး၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဝန္ထမ္းေဟာင္းႏွင္႔တိုင္း/ခရိုင္/ျမိဳ႕နယ္/လိုင္းရုံးရွိ
အသက္(၆၀)ျပည္႔ မိဘမ်ားအား ဂါရဝျပဳကန္ေတာ႔ျခင္း၊ကြယ္လြန္ျပီး
ေသာ ဝန္ထမ္းမိဘမ်ား/ဝန္ထမ္းမ်ား/အျငိမ္းစား/ပင္စင္စား ဝန္ထမ္း
မ်ားအား ဆုေတာင္းျခင္းေခတၱတိုင္းအင္ဂ်င္နီယာႏွင္႔ဝန္ထမ္းမ်ားမွဂါ
ရဝျပဳျခင္းအား ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပႏိုင္ရန္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ခရိုင္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမွ 
ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား ဂါရဝျပဳျခင္း ျပဳလုပ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္အား ရွင္း
လင္းေျပာၾကားျခင္း၊တိုင္းလွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးမွၾသဝါဒဆုံး
မစကားေျပာၾကားျခင္းႏွင္႔အျငိမ္းစား/ဝန္ထမ္းေဟာင္း ကူညီေစာင္႔ေ
ရွာက္ေရးအသင္းပုံစံမ်ားျဖင္႔အသင္းဝင္ျခင္းကိစၥမ်ား ေျပာၾကားျခင္း
တို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကျပီး ဂါရဝျပဳလက္ေဆာင္ပစၥည္မ်ားေပးအပ္ျခင္း
တို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသည္ (၃)ၾကိမ္ေျမာက္ျပဳလုပ္သည္႔ အခမ္းအ
နားျဖစ္ျပီးယခင္က တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
မိမိတို႔၏ေရွ႕ဆရာမ်ားျဖစ္သလို ၊ပင္စင္နားျပီးေနာက္ပိုင္း လက္ရွိ
ဝန္ထမ္းမ်ား၏ မေလးမစားဆက္ဆံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင္႔ရိုေသ
ေလးစားမႈအျမဲရွိေစရန္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေဖးမကူညီျပီး စည္းစည္း
လုံးလုံးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ခရိုင္လွ်ပ္
စစ္အင္ဂ်င္နီယာကေျပာသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
Read More...

Friday, January 27, 2017

ျပည္သူ႔ေအာ္သံ

Leave a Comment
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး
ျပည္ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံး
ျပည္ျမိဳ႕

ရက္စြဲ ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီ(၂၆)ရက္ေန႔
အေၾကာင္းအရာ။      ။အႏွိပ္ခန္းဖြင္႔လွစ္ထားသည္႔ေနအိမ္အား တိုင္ၾကားျခင္း။

အထက္အေၾကာင္းအရာပါကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္၍ အမွတ္(၂၃)၊
ေဂါက္ကြင္းလမ္းသြယ္၊ ေခတၱရာၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ရတနာမာ
န္ေအာင္အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ
အႏွိပ္ခန္းဖြင့္လွစ္ထားသည့္ေနအိမ္အား တိုင္ၾကားရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ရပ္ကြက္သည္ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိအၿငိမ္း
စားမ်ား ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထုိင္ခ်င္ေသာမိသားစုမ်ား
အမ်ားစုတည္ရွိသည့္ လမ္းသြယ္္္္္္္္္္ျဖစ္ပါသည္။ထုိေနရာမိ်ဳး
တြင္မိမိတစ္ဦးတစ္ေယာက္အက်ိဳးစီးပြားအလုိ႕ငွာ ႏိုင္ငံေ
တာ္ျပဌာန္းဥပေဒကုိဆန္႔က်င္၍ ဥပေဒျပင္ပက ေငြရွာေဖြ
သည့္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ၄င္းအႏွိပ္ခန္းအား လူ
ၾကီးမင္းတို႕အေနျဖင့္ တည္ဆဲဥပေဒအရ ပိတ္သိမ္းေပး
ပါရန္ ဦးစြာပထမတိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ထုိသို႕ တိုင္ၾကားရျခင္းမွာ အဆိုပါအႏွိပ္ခန္းသုိ႕လာေရာ
က္သည့္ လူငယ္လူရြယ္၊ လူၾကီးလူလတ္မ်ားသည္ အရက္
ေသစာ မူးယစ္ေသာက္စားလာကာ လာေရာက္သည့္အ
တြက္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေနအိမ္မ်ား၏ လုံၿခံဳေရးအတြက္စိတ္
ပူပန္သည့္အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိရပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ
(၂၅)ရက္ေန႕ည (၁၁)နာရီအခ်ိန္ခန္႕ ၄င္းအႏွိပ္ခန္းသုိ႔လာ
ေရာက္သည့္ ဧည့္သည္တစ္ဦး၏ကားမွ ျပန္ေကြ႕ရန္ ေနာ
က္ဆုတ္စဥ္ ကၽြန္ေတာ္၏ေနအိမ္ ၀န္းတံခါးကုိတိုက္၍ ေန
အိမ္အ၀င္း၀ုိင္းထဲထိ ေရာက္ရွိလာသည့္ ျဖစ္စဥ္ကုိ ႀကံဳေတြ႕
လာရသည့္ အေျခအေနသုိ႕ ေရာက္ရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယခု
ကဲ့သုိ႕ ေဒသအာဏာပိုင္ လူႀကီးမင္းမ်ားထံ တိုင္ၾကားရျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာေအးေက်ာ္ (ဘ)  ဦးစိန္ျမ
(၁၂/စခန (ႏိုင္) ၀၄၀၅၇၁)
မ်က္စိမထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး
အမွတ္(၂၅)၊ ေဂါက္ကြင္းလမ္းသြယ္၊
ေခတၱရာၿမိဳ႕သစ္၊ ျပည္ၿမိဳ႕။

မွတ္ခ်က္။    ။အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴး ဦးေဇာ္လြင္ထံသို႔လိမ္မႈျပီး တိုင္ၾကားစာေပးပို႔ခဲ႔သည္႔
အတြက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ၄င္းအႏွိပ္ခန္းလုပ္စားေန
သည္႔ေနအိမ္အား ခ်က္ခ်င္းပိတ္ေပးရန္ေျပာခဲ႔သျဖင္႔ ယခုအ
ႏွိပ္ခန္းပိတ္ထားပါသည္။သို႔ပါေသာ္လဲခဏတာပိတ္ျပီးျပန္လ
ည္ဖြင္႔လွစ္မည္စိုးရိမ္သျဖင္႔သက္ဆိုင္ရာအဆင္႔ဆင္႔ထံ ထပ္
မံတိုင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာၾကီး ဦးေက်ာ္ေအးက
ေျပာသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

Read More...

ကားေရွ႕ဘီးေပါက္၍ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ျမိဳ႕ဝင္ဆိုင္းဘုတ္အားဝင္တိုက္

Leave a Comment
ကားေရွ႕ဘီးေပါက္၍ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ျမိဳ႕ဝင္ဆိုင္းဘုတ္အားဝင္တိုက္

သတင္းတို ဇန္နဝါရီ(၂၇)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခရိုင္ သဲကုန္းျမိဳ႕နယ္ႏွင့္
ေပါင္းတည္ျမိဳ႕နယ္အၾကားတြင္ ဇန္နဝါရီ(၂၇)ရက္
ေန႔လည္(၃)နာရီအခ်ိန္ခန္႔ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္
ပြားေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္ျမိဳ႕ဘက္မွ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕ဘက္သို႔
ဆိုင္ကယ္မ်ားတင္ေဆာင္ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ကန္
ဒါအျဖဴေရာင္ယာဥ္သည္ ေရွ႕ဘီးေပါက္၍ အလား
တူအရပ္ဘက္ေရွ႕မွေမာင္းႏွင္ေန ေသာ ဆိုင္ကယ္
အား ေနာက္မွဝင္တိုက္ျပီး ထပ္မံကာ ေပါင္းတည္ျမိဳ႕
ၾကိဳဆိုပါ၏ဆိုင္းဘုတ္အားဝင္ေရာက္တိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ႔
ေၾကာင္း ကနဦးသတင္းရရွိသည္။

ျပည့္သဲေမာင္(ျပည္)094236 71883

ဓါတ္ပုံ အင္းမဦးေလးအဖြဲ႕

Read More...

Monday, January 23, 2017

DATA Store

Leave a Comment

DATA Store 

@@Ebook နံမည္ၾကီးစာေရးဆရာမ်ား၏ သုတ ရသ ကဗ်ာ
ေဆာင္းပါးမ်ား နည္းပညာေလ႔လာရန္စာေပမ်ား ဘာသာေရး
စာေပမ်ားအား ရသစုံလင္စြာ အလြယ္တကူ ဖုန္းထဲသုိ႔ ထည့္ 
သြင္းဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

@@Mp3 သီခ်င္းအမ်ိဳးအစားစုံလင္စြာ ဖုန္းထဲထည့္သြင္းနားေထာင္
ႏိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

@@Movie ျမန္မာစာတမ္းထိုး ႏိုင္ငံျခားဇတ္လမ္း အမ်ိဳးေပါင္း ၁၅၀၀
ေက်ာ္ရွိျပီး ကိုရီးယားဇတ္လမ္းလမ္းတြဲမ်ားႏွင့္အႏု အရြ အၾကမ္းစသည့္
ေနာက္ဆုံးထြက္ CD ရုပ္ရွင္မ်ား ဖုန္းထဲတြင္အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

## မိတ္ေဆြတို႔ဖုန္းထဲမွာ အလြယ္တကူအသုံးျပဳခ်င္တယ္ဆိုလ်ွင္ DATA
သို႔အေရာက္လာခဲ႔ပါေနာ္%%%
&& အမွတ္(12)  သေဘၤာဆိပ္လမ္း ဆင္စုရပ္ကြက္ ျပည္ျမိဳ႕
©© ဖုန္း 09-796303541Read More...

Sunday, January 22, 2017

လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ လူနာတင္ယာဥ္ႏွင္႔ေဆးပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း

Leave a Comment

လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ လူနာတင္ယာဥ္ႏွင္႔ေဆးပစၥည္းမ်ား
လွဴဒါန္း

ျပည္ ဇန္နဝါရီ(၂၂)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕တြင္ လူနာတင္ကားႏွင္႔ေဆးပစၥည္းမ်ား
လွဴဒါန္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းကို ဇန္နဝါရီ(၂၂)ရက္ေန႔ ၊နံနက္(၉)နာရီအခ်ိန္ခန္႔က
ျပည္ျမိဳ႕ ဆယ္ထပ္ၾကီးဘုရားအနီး ၊ ဆင္တဲေက်ာင္းဓမၼာရုံတြင္က်င္းပခဲ႔ေၾကာင္း
သိရသည္။

အဆိုပါ လူနာတင္ကားႏွင္႔ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားအား ျပည္ျမိဳ႕၊နဂါးလိန္လမ္းရွိ
ပရဟိတပရမီ(Rescue)လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔ လွဴဒါန္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္ျပီးအ
လွဴရွင္မိသားစုမွာ ဦးေအးေက်ာ္+ေဒၚသဲသဲ(ခ)ေဒၚစံပယ္(သား)ေမာင္ရန္ေ
အးေက်ာ္ (ခ)ဖီးဖီး မိသားစုမွလွဴဒါန္းခဲ႔ျခင္းသည္။

ထိုသို႔လွဴဒါန္းရျခင္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔ နံနက္(၅)
နာရီတြင္ ကြယ္လြန္သြားေသာ သားေလးေမာင္ဖီးဖီးသည္ ယာဥ္မေ
တာ္တဆမႈျဖစ္ခ်ိန္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိေသာ သားျဖစ္သူ၏ အသက္
ကိုကယ္တင္ရန္ၾကိဳးစားခဲ႔စဥ္က လိုအပ္ခ်က္ရွိခဲ႔ေသာအေထာက္အ
ကူျပဳပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ေဆးပစၥည္းမ်ားအားေရစက္သြန္းခ် အမွ်အတန္း
ေပး ေဝလွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ အဆိုပါ ပရဟိတပါရမီ(Rescue)လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕သို႔
Toyota AlphardAmbulance ကား(၁)စီး ၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ အိုး(၃)လုံး ၊
Stretcher ခုံ (၁)ခု ၊လူနာတင္ကဒ္(၁)ခု ၊ကယ္ဆယ္ေရးသုံး ဖိုက္ဘာဦး
ထုပ္+ေခါင္းမီးအပါ(၅)လုံး ၊ကယ္ဆယ္ေရးသုံး ဝတ္စကုတ္(၈)စုံ ၊ေျခက်ိဳး
/လက္က်ိဳး/ခါးက်ိဳး လူနာအတြက္အသုံးျပဳသည္႔ပစၥည္း (၁)စုံ ၊Dvcေဘာလုံး
(၂)လုံး ၊လည္ေထာက္ size အစုံ(၃)စုံ ၊ေသြးခုန္ႏႈန္းတိုင္း ကိရိယာ (၁)ခု ၊
ေဆးအိပ္(၂)လုံး ၊မီးသတ္ေဆးဗူးေသး(၁)ဗူး ၊Battery Power Bank (၁)
လုံး ၊ေဆးပစၥည္း အစုံ၊ပစၥည္းအစုံထည္႔ဖိုက္ဘာဗုံး(၃)ဗုံး ၊ ကားအတြက္ဂြင္း
ဂြ အစုံ ၊အေရးေပၚ အခ်က္ျပ မီးေခ်ာင္း(၂)ေခ်ာင္း စသည္႔ပစၥည္းမ်ားကိုလွဴဒါန္း
ခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္) 09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ


Read More...

Thursday, January 19, 2017

“ဝင္းမိဘေမတၱာ” စိန္ေရႊရတနာဆိုင္ႏွင္႔ ေရႊပန္းတိမ္လုပ္ငန္းမွ တတိယအၾကိမ္ကံ စမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္

Leave a Comment
“ဝင္းမိဘေမတၱာ” စိန္ေရႊရတနာဆိုင္ႏွင္႔ ေရႊပန္းတိမ္လုပ္ငန္းမွ
တတိယအၾကိမ္ကံ စမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္

“ဝင္းမိဘေမတၱာ” စိန္ေရႊရတနာဆိုင္ႏွင္႔
ေရႊပန္းတိမ္လုပ္ငန္းမွတတိယအၾကိမ္ကံ
စမ္းမဲေဖာက္ေပးမည္

ကၽြန္ေတာ္ ကၽြန္မတို႔၏ “ဝင္းမိဘေမတၱာ”
စိန္ေရႊရတနာဆိုင္မွ အရည္အေသြးျပည္႔ဝျပီး

ေသသပ္ခန္႔ညားလွပေသာ စိန္ေရႊရတနာ ပစၥည္းမ်ား
ကို အေလးခ်ိန္ မွန္ကန္ တိက်စြာ အေလ်ာ႔တြက္အ
သက္သာဆုံးႏႈန္းထားျဖင္႔ အစဥ္ထာဝရ ေရာင္းခ်ေပး
ေနျပီျဖစ္ျပီး (7.10.2016)မွ(7.2.2017)အထိအား
ေပးေသာ မိတ္ေဟာင္း၊မိတ္သစ္မ်ားအား ေက်းဇူး
တုန္႔ျပန္ေသာအေနျဖင္႔ တတိယအၾကိမ္းကံစမ္းမဲ
ကို (12.2.2017)ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္မဲ
ႏိႈက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

မဲေဖာက္ေပးမည္႔ပစၥည္းမ်ားကေတာ႔ (လိုင္စင္ပါ)
Smash ပုံေျပာင္း ၂၀၁၆ YUNDE (၁)စီး၊လွ်ပ္စစ္
ထမင္းေပါင္းအိုး (၁)လုံး၊တိုင္ကပ္နာရီ(၉)လုံး တို႔
ကိုေမတၱာလက္ေဆာင္ခ်ီးျမွင္႔ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

“ဝင္းမိဘေမတၱာ” စိန္ေရႊရတနာဆိုင္သစ္ႏွင္႔ေရႊပန္း
တိမ္လုပ္ငန္း (2) အမွတ္(၈၃) ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ သရက္
ေတာေပါက္ ၊ကားမွတ္တိုင္အနီး၊ျပည္ျမိဳ႕။

Ph…053 -27969 / 09 – 531 2524 /
09 – 78531 2524


“ဝင္းမိဘေမတၱာ” စိန္ေရႊရတနာဆိုင္သစ္ႏွင္႔ေရႊပန္းတိမ္
လုပ္ငန္း (1)ေလးမ်က္ႏွာဘုရားေရွ႕ ၊ ျပည္-ေတာင္ငူလမ္း၊
ေပါက္ေခါင္းျမိဳ႕။
Ph… 053 -45315 / 09 -5312524 / 09 – 78531 2524
 

Read More...

Wednesday, January 18, 2017

အစားအေသာက္ႏွင္႔ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ရုံးသစ္ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

Leave a Comment

အစားအေသာက္ႏွင္႔ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန
ရုံးသစ္ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

ျပည္ ဇန္နဝါရီ (၁၈)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္း၊ေဒသၾကီး၊ျပည္ခရိုင္၊ျပည္ျမိဳ႕တြင္ ျပည္ခရိုင္
အစားအေသာက္ႏွင္႔ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနရုံး
သစ္ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ(၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္
(၉)နာရီအခ်ိန္ခန္႔ အမွတ္(၃၅၁)၊ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္္း၊မူယာ
ပင္ပန္းျခံေရွ႕၊ရြာဘဲရပ္ကြက္၊ရုံးခန္းသစ္ေနရာတြင္ က်င္း
ပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အခမ္းအနား အစီအစဥ္အရ  ျပည္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ
အဖြင္႔အမွာစကားေျပာာကားျခင္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး အ
စားအေသာက္ႏွင္႔ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ
ေဒၚနီနီေအးက အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း၊ျပည္ခရိုင္ အ
စားအေသာက္ႏွင္႔ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွတာဝန္ခံ
ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာ စိုးသက္ေနာင္က ေက်းဇူးတင္စက
ားေျပာၾကားျခင္း၊ျပည္ခရိုင္အစားအေသာက္ႏွင္႔ေဆးဝါးကြပ္
ကဲေရးဦးစီးဌာန ရုံသစ္အား ဖဲၾကိဳးျဖတ္ဖြင္ပလွစ္ျခင္းတို႔ေဆာင္
ရြက္ခဲ႔ၾကသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ျပည္ခရိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ျပည္ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ျပည္ျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္
သာယာေရးဦးစီးမွဴး၊ျပည္ခရိုင္ဒုတိယရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး၊က်န္းမာေရးဝန္
ထမ္းမ်ားႏွင္႔သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင္႔အဖြဲ႕
ဝင္မ်ား ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔ေ
ၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ

Read More...

မိုနာလီဇာ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ဆံထုံးမိတ္ကပ္အတြက္ သင္တန္းဖြင္႔လွစ္မည္

Leave a Comment

မိုနာလီဇာ အမ်ိဳးသမီးသီးသန္႔ ဆံထုံးမိတ္ကပ္အတြက္
သင္တန္းဖြင္႔လွစ္မည္

မိတ္ကပ္ ေအာင္ေအာင္ေတာင္ၾကီး၏တပည္႔ ဖြင္႔လွစ္ထားေသာ
မိုနာလီဇာ ဆံပင္မိတ္ကပ္ အလွျပဳျပင္ေရးဆိုင္မွ ဘြဲ႕ယူမည္႔သူေ
လးမ်ားအတြက္ လွပေက်ာ႔ရွင္းေသာ မ်က္ႏွာေလးပိုင္ဆိုင္ရေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါျပီ။ ဘြဲ႕မယူခင္ တစ္ရက္ႏွင္႔ဘြဲ႕ယူသည္႔ေန႔ရက္
ႏွစ္လုံးကို တာဝန္ယူကာ အလွျပဳျပင္ေပးေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဆံထုံးမိတ္ကပ္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ သင္ယူတတ္ေျမာက္
လိုပါက မိုနာလီဇာသို႔ လာေရာက္သင္ယူႏိုင္ေၾကာင္းသတင္းေကာင္း
ပါးအပ္ပါသည္။နယ္မွလာေရာက္ သင္တန္းတက္လိုသူမ်ားအတြက္ကို
ေနေရး စားေရးစီစဥ္ေပးျပီး ဆ့ထုံးမိတ္ကပ္ (ရက္တို)သင္တန္းေၾကးမွာ
(၁၅၀၀၀၀ိ/)က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။

ရက္တိုဆိုေပမဲ႔ သင္တန္းသူမ်ားအား လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို လာေရာက္
ေမးျမန္းသင္ၾကားႏိုင္ျပီး မိမိလုပ္ငန္းခြဲလုပ္ကိုင္သည္႔ေနရာတြင္ အခက္အ
ခဲရွိပါက အခ်ိန္မေရြး သင္တန္းသို႔ျပန္လာ၍ ပညာေလ႔လာဆည္းပူးသင္ယူ
ႏိုင္ေၾကာင္းကိုလဲ ထပ္မံသင္းေကာင္းပါးအပ္ပါတယ္ ရွင္.....

မိုနာလီဇာ အလွျပဳျပင္ေရးဆိုင္
တိုက္ခန္းအမွတ္(၃) ျမိဳ႕သစ္ကားာကီးဝန္းအနီး
ျမိဳ႕သစ္(၁)လမ္းႏွင္႔(၂)လမ္းအၾကား၊ဘုရင္႔ေနာင္လမ္းမေပၚ
ph...09455978939


Read More...

Tuesday, January 17, 2017

စစ္ကားတစ္စီး တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာသို႔ေရာက္ရွိ၍ ဆိုင္ကယ္အားတိုက္မိရာ တစ္ဦးေသ တစ္ဦးဒဏ္ရာရ

Leave a Comment
စစ္ကားတစ္စီး တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာသို႔ေရာက္ရွိ၍ ဆိုင္ကယ္အားတိုက္မိရာ

တစ္ဦးေသ တစ္ဦးဒဏ္ရာရ
 
ေရႊေတာင္ ဇန္နဝါရီ (၁၈)ရက္ေန႔
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ျပည္ခရိုင္၊ေရႊေတာင္ျမိဳ႕နယ္တြင္
စစ္ကားတစ္စီးမွတစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာသို႔ေရာက္ရွိ၍ ေ
မာင္းႏွင္လာေသာဆိုင္ကယ္အားႏြားမယံအုပ္စု၊ရြာကု
တင္(၁၀၀)ေဆးရံုေရွ႕တြင္ဇန္နဝါရီ(၁၆)ရက္ေန႔ေန႔လ
ည္(၁း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ဝင္ေရာက္တိုက္မိခဲ႔ေၾကာင္းသိ
ရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ရန္ကုန္-ျပည္ ကားလမ္း မိုင္တိုင္အမွတ္ ၁၇၄/၂ ႏွင့္
၁၇၄/၃အၾကားတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ႏြားမယံအုပ္စုစာေရး ဦး
သိန္းေဇာ္၏ေျပာျပခ်က္အရ ျပည္ဘက္မွရန္ကုန္သို႔ တသ သန္း
ျမတ္စိုး (ခလရ-၈၀) အင္းမၿမိဳ႕ေနသူ ေမာင္းႏွင္ၿပီး ေဘးမွ ဗိုလ္
မွဴးေအာင္ေဇာ္ထိုက္ ပါလာေသာၾကယ္…..(မ) GRAND TIGER
စစ္စိမ္းေရာင္ယာဥ္မွာ တစ္ဖက္ယာဥ္ေၾကာသို႔ ေရာက္ရွိကာ ရန္
ကုန္ဘက္မွ ျပည္ဘက္ေသာ ေမာင္းႏွင္လာေသာ ၿဖိဳးႀကီးပန္းရံလုပ္
၊ေရႊေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေနသူ ေမာင္းႏွင္၍ေနာက္မွ ကိုေဇာ္မ်ိဳးဦး(၄၀)
ႏွစ္ (ဘ)ဦးလွေရႊ၊ပန္းရံလုပ္၊အင္းမၿမိဳ႕ ၊ကူႀကီးရပ္ကြက္ေနသူတို႔စီး
နင္းလိုက္ပါလာေသာ ၃-ယ………. KANBO အနက္/ျပာေရာင္ဆို
င္ကယ္အား ၀င္ေရာက္တုိက္မိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာျပသိရွိရ။

ထိုသို႔ ကားျဖင္႔တိုက္မိခဲ႔သျဖင္႔ ဆိုင္ကယ္ေမာင္းႏွင္သူ ၿဖိဳးႀကီးမွာ
ယာမ်က္ခံုးကြဲ၊ ႏွာေခါင္းေသြးထြက္၊ ပါးစပ္ေသြးထြက္၊၀မ္းဗိုက္ပြန္း
ျပဲ၊ ၀ဲေျခေထာက္ပြန္းၿပဲဒဏ္ရာရရွိခဲ႔ျပီး ဆိုင္ကယ္ေနာက္မွစီးႏွင္း
လုိက္ပါလာသူ ကိုေဇာ္မ်ိဳးဦးမွာ ၀ဲေျခေထာက္က်ိဳး၊သတိလစ္၊ ၀ဲမ်က္
ခံုးခံြ ပြန္းၿပဲဒဏ္ရာမ်ားရရွိ၍ ျပည္ၿမိဳ႕ အေထြေထြကုေရာဂါကု ပို႔ေ
ဆာင္ရာလမ္းတြင္ ၿဖိဳးႀကီးမွာ ေသဆံုးသြားၿပီး ေဇာ္မ်ိဳးဦးမွာ ျပည္
ၿမိဳ႕ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီးတြင္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆး
ကုသမႈ ခံယူလွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင္႔ ၃ယ/…..KANBO အနက္/ျပာေရာင္
ဆိုင္ကယ္မွာ ေရွ႕ဘီးျပဳတ္ထြက္၊ ေရွ႕မ႑တိုင္ျပတ္ေရွ႕/ေနာက္မီး
အုံျပဳတ္ထြက္၊ ၀ဲ/ယာဒူးကာေၾကမြ၊ ဖင္ထိုင္ခံု ျပဳတ္ထြက္ ဆံုးရံႈးမႈတ
န္ဖိုးေငြ တစ္သိန္းခြဲခန္႔၊ ယာဥ္/ယာဥ္ေမာင္းၾကယ္………-မ KANB
O စစ္စိမ္းေရာင္ယာဥ္မွာ ေရွ႕မွန္ကြဲ၊ ဘန္ဘာပိန္ခ်ိဳင့္ ၊ဘယ္ဘက္ေ
ရွ႕ဘီးေပါက္ ဆံုးရံႈးမႈတန္ဖိုးေငြ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ အသီးသီးဆုံးရႈံးမႈျဖစ္
ပြားခဲ႔သည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဒုရဲအုပ္ေနေဇာ္မွ တစ္ဖက္ယဥ္
ၾကာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဆိုင္ကယ္အားဝင္ေရာက္တိုက္မိကာ လူေသ
ဆံုးသြားသျဖင္႔ယာဥ္ေမာင္းႏွင္သူတပ္သားသန္းျမတ္စိုးအား ဥပ
ေဒအရအေရးယူ ေပးပါရန္တိုင္စာေပးပို႔တိုင္တန္းသျဖင့္ ေရႊေတာ
င္ျမိဳ႕မရဲစခန္းယာဥ္ (ပ)၂/၁၇၊ ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ- ၃၀၄-က/၃၃၈
ျဖင့္ အမႈဖြင့္၍ အမႈအား ဒုရဲအုပ္ေနေဇာ္မွစစ္ေဆးလွ်က္ရွိၿပီး စစ္
ကားေမာင္းႏွင္သူသန္းျမတ္စိုးမွာ စစ္သည္ျဖစ္၍ စစ္ေဆးႏိုင္ေရး
သက္ဆိုင္ရာတပ္သို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား ေဆာင္ရြက္လွ်က္
ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ

ဓါတ္ပုံ .....ေရႊေတာင္ ပရဟိတနာေရးကူညီမႈအသင္း


Read More...

Monday, January 16, 2017

အိမ္ေရာင္းမည္

Leave a Comment
အိမ္ေရာင္းမည္
*ေနထိုင္စီးပြားေရးလုပ္ရန္ေနရာေကာင္း
*အေဝးေျပးကားဂိတ္၊ေက်ာင္း၊ေစ်းအနီး
*ေပ(၃၀)×ေပ(၄၀) RC+BN ၃-ထပ္
*ေရ၊မီး၊**အိမ္ဂရံႏွင္႔ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားအျပည့္အစံုရွိ

&&& PRICE 2300 LKS &&&

%% ဆက္သြယ္စံုစမ္းရန္......%%

##အိမ္အမွတ္-၂၈၃၃၊ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး နွင့္ ေခတၲရာၿမိဳ႕သစ္
(၃)လမ္းေထာင့္၊ျပည္ၿမိဳ႕။

!!Ph;09-252209943-သို႔ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

Read More...

Wednesday, January 11, 2017

ဆရာေနမင္း ဦးစီးေသာ ေစတနာ ႏွင့္ ဝါသနာကို အဓိကအရင္းခံသည့္ ```ေနမင္းစၾက္ာ ရာထူး၀င္သင္တန္းႀကီး´´´

Leave a Comment

ဆရာေနမင္း ဦးစီးေသာ

ေစတနာ ႏွင့္ ဝါသနာကို အဓိကအရင္းခံသည့္

```ေနမင္းစၾက္ာ ရာထူး၀င္သင္တန္းႀကီး´´´


*PPTT ၀င္ခြင့္သင္တန္း*

- ရန္ကုန္မွ လာေရာက္ဖြင့္လွစ္သည္။

- မွတ္စုမ်ား၊ေမးခြန္းေဟာင္းမ်ား ျပည့္စံုေစရမည္။

- သင့္ထံမွ ႀကိဳးစားမႈယူလာခဲ့ပါ။

- ဘာသာရပ္အလိုက္ ဆရာမ်ားသင္ၾကားေပးပါမည္။

သင္တန္းအား 17.1.2017 ရက္ေန႔ နံနက္{ ၉း၀၀ }
နာရီတြင္ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ပါမည္။

```သင္တန္းေနရာ´´´

(၄/၈)လမ္း၊ေခတၱရာၿမိဳ႕သစ္၊ျပည္ၿမိဳ႕။


```ဆက္သြယ္ရန္´´´

ေနမင္းစၾက္ာမိတၱဴ ဆိုင္၊အုန္းေတာလမ္း၊ျပည္ၿမိဳ႕။

09.791177858

09.452373785 သို႔ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

*မွတ္စု မွတ္တမ္းတြင္ အားလံုးထက္ ပိုမိုျပည့္စံုေစရမည္ဟု အာမခံသည္*
Read More...

Tuesday, January 10, 2017

“ေခတ္ ….. အဲဒါ …… ဒီေခတ္ ……’’

Leave a Comment

“ေခတ္ …..  အဲဒါ …… ဒီေခတ္ ……’’

“ငါ႔ မိန္းမက အိမ္ေထာင္သည္ပါကြာဆိုျပီး……
စိတ္ခ်ထားလို႔မရတဲ႔ ေခတ္……. အဲဒါ……. ဒီေခတ္…..”


“ငါ႔ သမီးကအရြယ္မေရာက္ေသးပါဘူး ငယ္ပါေသးတယ္ဆိုျပီး….
စိတ္ခ်ထားလို႔မရတဲ႔ ေခတ္…… အဲဒါ……. ဒီေခတ္…..”


“ငါ႔ သမီးကစြံ႕အနားမၾကား မသန္စြမ္းေလးပါဆိုျပီး……
စိတ္ခ်ထားလို႔မရတဲ႔ ေခတ္…… အဲဒါ……… ဒီေခတ္…..”


“သန္သန္မာမာ ေယာက်ာ္းခ်င္းေတာင္……
မေတာ္မတရား ၾကံစည္တဲ႔ ေခတ္……… အဲဒါ…..   ဒီေခတ္…..”


“ညဘက္ ဗိုက္ဆာလို႔မွ…..
လမ္းေပၚတက္ ေစ်းဝယ္မထြက္ရဲတဲ႔  ေခတ္….. အဲဒါ…..   ဒီေခတ္…..”


“လမ္းေပၚက စိတ္ေဝဒနာခံစားေနရတဲ႔ အရႈးမေတာင္…..
ခ်မ္းသာမေပးတဲ႔ ေခတ္…..  အဲဒါ……  ဒီေခတ္….”


“စိတ္ပုတီးလည္မွာဆြဲ ဘုရားစဥ္ေရွ႕မွာ သံကုန္ခဲေနသူက…..
မေတာ္မတရားၾကံတဲ႔ ေခတ္……. အဲဒါ……  ဒီေခတ္……. ”


“သက္ငယ္မုဒိမ္းကို အဖက္ဆည္ကာ …..
ထိန္းေပးတဲ႔ ေခတ္…..  အဲဒါ…… ဒီေခတ္……”


“ေအာ္……  ေခတ္………   ေခတ္…….  ေခတ္……”


မွတ္ခ်က္။          ။ေရးတတ္သလိုေရးသားထားပါသျဖင္႔ အမွားပါရင္
ခြင္႔လြတ္ေစခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်……..။


ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09 4236 71883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ
Read More...

Friday, January 6, 2017

''မဂၤလာပါ'' "မင္ၾကိဳက္"အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္ရဲ႕(9-1-2017) ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္မဲ႔ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အ ခမ္းအနားမွာ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရင္း ေစ်းဝယ္ယူႏိုင္ဖို႔မိတ္ ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ား အားလုံးကိုရင္းႏွီးလိႈက္လဲစြာ ဖိတ္မႏၲကျပဳပါရေစ။

Leave a Comment

''မဂၤလာပါ''
"မင္ၾကိဳက္"အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္ရဲ႕(9-1-2017)
ရက္ေန႔မွာျပဳလုပ္မဲ႔ တစ္ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အ
ခမ္းအနားမွာ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရင္း ေစ်းဝယ္ယူႏိုင္ဖို႔မိတ္
ေဟာင္းမိတ္သစ္မ်ား အားလုံးကိုရင္းႏွီးလိႈက္လဲစြာ
ဖိတ္မႏၲကျပဳပါရေစ။
"မင္းၾကိဳက္"ဆိုတဲ႔အမည္တစ္ခုနဲ႔ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္
အစဥ္အျမဲအားေပးခဲ႔ၾကတဲ႔ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေက်းဇူး
တုံ႔ျပန္လိုေသာ ဆႏၵမြန္ျဖင့္လည္းေကာင္း"မင္းၾကိဳက္"
ရဲ႕မိတ္ေဆြသစ္မ်ားတိုးပြားမ်ားျပားလိုေသာ ဆႏၵမြန္ျဖင့္
လည္းေကာင္း "မင္ၾကိဳက္"အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္မွေရာင္း
ခ်ေပးေသာ ပစၥည္းမ်ားအားလုံး(All items)ကို 20% Disc
ont ျဖင့္ ေစတနာေတြပါထည့္ေပါင္းျပီး ေရာင္ခ်ေပးမွာျဖစ္
ပါတယ္။

မိတ္ေဆြတို ့ရဲ႕ အားေပးဝယ္ယူမႈေတြ႕နဲ႔ " မင္းျကိဳက္ "
ဆိုင္ရဲ႕ ေႏြးေထြးတဲ႔ ဆက္ဆံမႈ အေကာင္းဆုးံေသာဝန္
ေဆာင္မႈ စစ္မွန္တဲ႔ေစတနာေတြေပါင္းျပီး တစ္နွစ္ျပည့္
နွစ္ပတ္လည္မွသည္ေနာင္နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဆက္လက္
ခ်ီတက္သြားမွာပါ။


မိတ္ေဆြတို ့ေရ (9-1-2017)ရက္ေန ့"မင္းျကိဳက္"ရဲ႕
"Happy Anniver sary"မွာေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမးစြာေစ်း
ဝယ္ယူနိုင္ျကဖို ့ ေမ်ာ္လင့္ရင္း႕႕႕႕႕႕႕

Big Sale All Items (20%)Discount(9-1-2017)
တစ္ရက္တည္းေနာ္႕႕႕႕႕
စိတ္ခ်မ္းေျမ  ့ေက်နပ္စြာဝယ္ယူနိုင္မည့္။
                                                "မင္းျကိဳက္"
အခန္း(13)မီးရထားတိုက္တန္း တစ္လမ္းေမာင္းေကြ႕
တပ္လမ္း ဆံေတာ္ရပ္ကြက္ျပည္ျမိဳ႕။

Read More...

Facebook Like Page