Friday, November 18, 2016

ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး ဘုရားေျမာက္ေစာင္းတန္းရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ား စနစ္တက်ရွိေစေရး ဘုရားေဂါပကလူၾကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေန ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)

Leave a Commentေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး ဘုရားေျမာက္ေစာင္းတန္းရွိ ေစ်းဆိုင္မ်ား
စနစ္တက်ရွိေစေရး ဘုရားေဂါပကလူၾကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိေန

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ျပည္ခရိုင္ ၊ျပည္ျမိဳ႕ရွိ က်က္သေရေဆာင္
ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီး၏ (၂၆၀၅)
ႏွစ္ျပည္႔ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္ႏွင္႔(၁၁၇)ၾကိမ္ေျမာက္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္
ေတာ္ဖြင္႔လွစ္အပူေဇာ္ခံပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ ျပီးစီး
ခဲ႔လို႔ ျပည္ျမိဳ႕သားတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔လြန္စြာမွဝမ္းသာမဆုံး
ျဖစ္ရပါတယ္။

သို႔ပါေသာ္လည္း ေရႊဆံေတာ္ေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးအား ဖူးေမွ်ာ္
ၾကည္ညိဳရန္သြားလာရာ ေျမာက္ေစာင္းတန္းလမ္းရွိ ေစ်းဆိုင္
မ်ားသည္ ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာ
မိမိတို႔ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေစာင္းတန္းလမ္းထိ
ခင္းက်င္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား လမ္းႏွင္႔လြတ္ကင္း
ေအာင္ထားရွိျခင္းမရွိဘဲ ဘုရားဖူးမ်ားသြားလာရာလမ္းထိ ေရာက္
ရွိေနျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ဘုရားဖူးမ်ားသည္ မလြတ္မလပ္က်ဥ္းေျမာင္း
ေသာလမ္းကိုျဖတ္သြားေနရျပီး ေစ်းဆိုင္ရွိခင္းက်င္းေရာင္းခ်ထားေ
သာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို နင္းမိသည္႔အခါ ဘုရားဖူးမ်ားအား ေအာ္ဟစ္
ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ၊ေစ်းဆိုင္ခင္းထားသည္႔ေရွ႕သို႔ ခုန္မ်ားထုတ္ထိုင္ကာ
လမ္းနဲ႔မလြတ္မလပ္ျဖစ္ေနသည္႔အတြက္ ဘုရားဖူးမ်ားစိတ္အေႏွာက္
အယွက္ျဖစ္ေနတာကိုေရာ ဘုရားၾကီးေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားသိရွိပါသလား။

ထို႔အျပင္ ေစ်းဆိုင္မ်ားသည္ ဘုရား၏ပရဝဏ္အတြင္းေရာင္းခ်ေနေသာ
ေစ်းဆိုင္မ်ားျဖစ္သည္႔အလား ဘာသာ သာသနာနဲ႔ပတ္သက္ျပီးအသုံးအ
ေဆာင္ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ား ၊ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ေသာပစၥည္းမ်ား
ေရာင္းခ်ေနသည္႔ဆိုင္မ်ားျဖစ္သည္႔အတြက္ဝယ္သူမ်ားႏွင္႔ေျပာဆိုရာတြင္
ေသာ္လည္းေကာင္း ၊မိမိကုန္းပစၥည္းေရာင္းခ်ရေရးအတြက္ ေခၚယူရာတြင္
လည္းေကာင္း ယဥ္ေက်းေျပပစ္မႈရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။အခုေတာ႔အဲဒီလိုမရွိဘဲ
ဘုရားဖူးလာျပည္သူမ်ားႏွင္႔မၾကာခဏစကားမ်ားျခင္း၊ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အ
တင္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ဘုရားဖူးျပည္သူမ်ားက မိမိကုန္ပစၥည္းအား ကိုင္ၾကည္႔ျပီးမ
ဝယ္ျဖစ္လွ်င္ မေျခမငံေျပာဆိုျခင္းမ်ား ရွိေနတာကိုေရာ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႕မ်ား
သိရွိပါသလား။

အဆိုပါ ဆိုင္ခန္းမ်ားအား ဘုရားေဂါကအဖြဲ႕မွ ေရာင္းခ်စဥ္အခ်ိန္ထဲက ဘုရား
ေစာင္းတန္းဆိုင္ခန္း၌ ေစ်းဆိုင္ဖြင္႔မည္ဆိုလွ်င္ လိုက္နာရမည္႔စည္းကမ္းေတြရွိ
ပါတယ္။ဥပမာ ဆိုင္ခန္းေစ်းသည္မ်ားဟာ ဆိုင္ခန္းေရွ႕ႏွစ္ေပ
သာ မိမိကုန္ပစၥည္းေတြကိုခ်ေရာင္းရန္ စည္းကမ္းထုတ္ထားေသာ္လဲ လိုက္
နာျခင္းမရွိျခင္း ၊ေဘာပကအဖြဲ႕မ်ားမွ စနစ္တက် စီမံမႈမရွိျခင္းႏွင္႔ေစာင္းတန္း
မ်ားကိုစစ္ေဆးျခင္းမရွိတဲ႔အတြက္ အခုလိုဘုရားဖူးျပည္သူမ်ား စိတ္ညိဳညင္ဖြယ္
ရာျဖစ္လာရတာကို ဘုရားၾကီးေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားသိရွိပါသလား။

ေရႊဆံေတာ္ဘုရားၾကီးတြင္ ဓါတ္ေလွခါးႏွစ္စင္းရွိပါတယ္ဆိုတာျပည္ျမိဳ႕
ရွိ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ားႏွင္႔ရပ္ေဝးရပ္နီးမွျပည္သူမ်ားသိရွိျပီးျဖစ္ပါတ
ယ္။သို႔ပါေသာ္လည္း အဆိုပါဓါတ္ေလွကားႏွစ္စင္းအနက္မွ မူလပထမ
ဓါတ္ေလွကားအား ရံဖန္ရံခါမွသာ အသုံးျပဳျပီး ခြင္႔ထူးခံလူတန္းစားမ်ား
ဘဲလ္ႏွိပ္ေခၚမွအတက္အဆင္းလုပ္ေနတာကိုလဲ ျပည္သားတစ္ေယာက္
အေနနဲ႔ေတြ႕ျမင္ခံစားေနရတဲ႔ကိစၥတစ္ခုပါဘဲ။ဘုရားဖူးနဲလို႔ ပ်က္ဆီးမႈသ
က္သာေအာင္ ဓါတ္ေလွကားတစ္စင္းထဲအသုံးျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကို နား
လည္သေဘာေပါက္ပါေသာ္လည္း တခါတရံကိုယ္နဲ႔ၾကံဳလို႔ အေျပးအလႊား
ေလးလိုက္မယ္အလုပ္ “မရဘူး မရဘူး အ႔ဲဓါတ္ေလွကားက ဆင္းလို႔မရဘူး
တဲ႔”ဒါဆိုရင္ေရွ႕က ဆင္းတဲ႔ ဦးေလးၾကီးက တိုက္ပုံပါျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အျခား
ျပည္သူေတြကတိုက္ပုံ မပါလို႔လား ဆိုတာေမးစရာျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။  

၄င္းကဲ႔သို႔ေသာ ေဖာ္ျပရန္မသင္႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြကို ျပည္ျမိဳ႕
ေလးဆူဓါတ္ေပ်ာ္ေရႊဆံေတာ္ေစတီျမတ္ၾကီးတြင္ လက္ရွိေဂါပကတာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေဂါပကအဖြဲ႕မ်ားတြင္သာ တာဝန္အျပည္႔အဝရွိပါ
ေၾကာင္းႏွင္႔မိမိတို႔လက္ရွိတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ အပိုင္းအားတိတိ
က်က်ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သားတစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ အ
ျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔ကာ ေဝဖန္ေထာက္ျပေရးသားေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္။         ။အဆိုပါေရးသားထားေသာ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈႏွင္႔ပတ္
သက္၍ အျပည္႔အဝတာဝန္ယူပါေၾကာင္း ဝန္ခံကတိျပဳအပ္ပါသည္။

ျပည္႔သဲေမာင္(ျပည္)09-423671883

ျပည္ခရိုင္မႈခင္းႏွင္႔သတင္းစုံ

0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page