Sunday, September 15, 2013

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ဂဏန္းေဗဒင္.....

Leave a Comment၁ ဂဏန္းသမားမ်ား

****************

မည္သည့္လတြင္မဆို ၁၊ ၁၀၊ ၁၉၊ ၂၈ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၁ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚပါ သည္။ ၁ ဂဏန္း ပိုင္ရွင္မ်ားက အခ်စ္ေမတၲာဟူသည္ႏွလံုးသားႏွင့္ဦးေႏွာက္ ေပါင္းစပ္ ဆံုး ျဖတ္ရေသာ အခ်င္း အရာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾက သည္။ ဘဝအေဖၚကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ဦး ေႏွာက္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ကို ထည္႔သြင္း စဥ္းစားေလ့ ရိွသည္။ မိမိ အေပၚ နားလည္ ခြင့္လႊတ္၍ ပံ့ပိုးကူညီ ျခင္း ရိွသူကို ေရြးခ်ယ္တတ္သည္။ ကံေခသည္မွာ အခ်စ္ဆံုးႏွင့္ ေကြကြင္း ရတတ္ ၿပီး ခ်စ္သူက တစ္ေယာက္၊ လက္ထပ္ ရသူက တစ္ဦး ျဖစ္တတ္သည္။ အသက္ ၁၆ မွ ၂၂ ႏွစ္ၾကား ေမတၱာ ကံေခ ၍ ၂၂ ေက်ာ္မွ ရင့္က်က္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္ ခိုင္ၿမဲေသာ ခ်စ္ျခင္း ေမတၲာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရိွမည္။

၂ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္လတြင္မဆို ၂၊ ၁၁၊ ၂၀၊ ၂၉ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၂ ဂဏန္းသမား မ်ား ဟုေခၚသည္။ အခ်စ္ႏွင့္ အမုန္းၾကား နယ္နိမိတ္ သည္ မ်ဥ္းေၾကာင္း ငယ္ေလး မွ်သာျဖစ္မည္။ ခ်စ္မိ၊ တြယ္ တာ မိၿပီဆိုက အရာရာ ေပးဆပ္ တတ္ၿပီး မုန္းၿပီဆိုက လွည့္မၾကည့္။ အလြန္ခ်စ္တတ္သလို အၿငိဳးအေတး ႀကီးတတ္ သည္။ ေမတၱာ တရားႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းအေပၚ အေလးအနက္ ထား၍ ဘဝ အေဖၚ ေရြးခ်ယ္ လင့္ကစား ဂုဏ္၊ ေငြေၾကး တို႔ကို အဓိက ထားသည္ဟု အမ်ားမွ အထင္လြဲ ျခင္း ခံရတတ္သည္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မတိုင္မီ သူတစ္ပါး ကတိစကားမ်ား အေပၚ ယံုစား မိ၍ စိတ္ေသာက ခံစား ရတတ္ သည္။ အခ်စ္ဦးႏွင့္ ဆံုဆည္းကိန္း မရိွေသာ္လည္း အခ်စ္ဆံုးသူ ႏွင့္ လက္တြဲရမည္။

၃ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္လတြင္မဆို ၃၊ ၁၂၊ ၂၁၊ ၃၀ ရက္ ေမြးသူမ်ားကို ၃ ဂဏန္း သမားမ်ားဟု ေခၚပါ သည္။ မ်က္ႏွာပြင့္၍ လူခ်စ္လူခင္ ေပါမ်ား ပါမည္။ ခ်စ္သူ ရည္းစား တစ္ဦး မက ရိွမည္။ သူ တစ္ပါး အေပၚ အႏိုင္ယူ ဗိုလ္က်ရမွ ေက်နပ္သူမ်ား ျဖစ္ေပရာ အခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ခံယူမူမွာ ဆိုး ႏြဲ႔ သမွ်ကို နားလည္ ခြင့္လႊတ္ေသာ သူ၊ အႏိုင္ယူ ရမည္႔သူကို ေရြးခ်ယ္ တတ္ပါသည္။ ႏွလံုး သား ကို ဦးစားေပး၍ ဆံုးျဖတ္ၿပီး မွ မွားယြင္း သလို ျပန္ခံစား တတ္သည္။ ေနာက္ဆံုး တြင္ကား အရင္ဆံုး ခ်စ္သူ အေပၚ စိတ္ျပန္လည္ သြားပါမည္။ တစ္ဦး ကို အသည္းႏွလံုး ပံုေပး၍ ခ်စ္ တတ္ သလို တစ္ျပိဳင္တည္း အျခားသူ တစ္ဦး အေပၚ ခ်စ္ႏိုင္စြမ္း ရိွပါသည္။ ႏွလံုးသား အေပၚ ဦးစားေပး လြန္းသူ ျဖစ္သည္။

၄ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္လတြင္မဆို ၄၊ ၁၃၊ ၂၂၊ ၃၁ ရက္ေန႔ ေမြးသူမ်ားကို ၄ ကဏန္း သမားမ်ား ဟု ေခၚ သည္။ အစြဲ အလမ္း ႀကီးျခင္း၊ တစ္ဖက္ စြန္း က်လြန္းျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုး သားေရးရာ မွာ စိတ္ ေသာက ႀကံဳ ရ တတ္သည္။ ဂုဏ္ အနိမ္႔အျမင့္ မတူသူ မ်ား အနက္ နိမ္႔က်သူ ကို ဦးစားေပး ေရြး ခ်ယ္၍ အလို လိုက္ အႀကိဳက္ေဆာင္ ကာ ဘ၀ျမွင့္ တင္ေပး ကာမွ မိမိ၏ အသည္းကို ခြဲသြားျခင္း ခံရ တတ္ သည္။ စိတ္ လွဳပ္ရွား မူႏွင့္ ဆန္းသစ္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားကို လိုလားေသာ ႏွလံုး သားကို ပိုင္ ဆိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ႏွလံုးသားအၾကား အၿမဲေတြေဝ ဒြိဟျဖစ္ကာ ေမတၲာေရးရာ တြင္ စိတ္ဓါတ္ တက္လြယ္၊ က်လြယ္ပါသည္။ ေျဖာင့္မွန္ရိုးသာ၍ မိမိေၾကာင့္ တစ္ပါးသူ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ ေ အး ခ်မ္းရျခင္းကို လိုလားသူျဖစ္သည္။ ေပးဆပ္ အနစ္နာ ခံသည္။

၅ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္ လတြင္ မဆို ၅၊ ၁၄၊ ၂၃ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၅ ဂဏန္း သမားမ်ား ဟုေခၚပါသည္။ ေတြေဝ ဒြိဟ ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာ သဘာဝ ရိွေသာ္လည္း စိတ္ဓါတ္ အလြန္ခိုင္ၿမဲသည္။ အလြယ္တကူ ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ေလ့ မရိွ။ မိမိအေပၚ တေလးတစားႏွင့္ တန္ဖိုးထားသူ၊ တစ္ စံုတစ္ရာ အေထာက္ အကူျပဳ ပံ့ပိုးႏိုင္ သူကို ေရြးခ်ယ္ တတ္သည္။ အေရြးရ ခက္ေအာင္ အခြင့္ အေရး ႏွစ္မ်ိဳး ႀကံဳလာပါ က ႏွ လံုးသား၏ ေတာင္းဆိုမူအေပၚ ရဲဝံ့ျပတ္သားစြာအေလး ေပး မည့္သူျဖစ္သည္။ မိမိႏွင့္ အသ က္ အရြယ္၊ ဝန္းက်င္ဇာတိ သဘာဝမတူ ကြာျခား သူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ် တတ္သည္။ ခ်စ္သူႏွင့္ ခြဲခြာ ရေလ သံေယာဇဥ္ ျပင္းထန္ေလျဖစ္သည္။ အလြန္ စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္ေသာ ႏွလံုးသားျဖစ္သည္။

၆ ဂဏန္း သမားမ်ား

မည္သည့္ လ တြင္မဆို ၆၊ ၁၅၊ ၂၄ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၆ ဂဏန္း သမားမ်ားဟု ေခၚပါသည္။ သံေ ယာ ဇဥ္ ႀကီး၍ ခိုင္မာေသာ ေမတၲာတရားႏွင့္ မိမိက ခ်စ္ရသူအေပၚ၌ အၿမဲစိတ္ခ်မ္း သာ ေအာင္ ျဖ ည္႔ ဆည္း ေပးရမည္ ဟူေသာ အယူအဆ ရိွသည္။ ခ်စ္ခဲ၍ အခ်စ္ၿမဲသည္။ မိသားစု အသိုင္းအဝိုင္း မတူညီသူကို ေရြးခ်ယ္၍ အားလံုးႏွင့္ဆန္႔က်င္ရန္ ဝန္မေလး၊အေပ်ာ္သေဘာ စိတ္ကစားျခင္းမ်ိဳး မရိွဘဲ သစၥာတရားရိွမွ အခ်စ္ေမတၲာသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟု ယူဆထား သူျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါးအေပၚ မိမိ ေပးဆပ္သေလာက္ ထပ္တူ ျပန္ေကာင္းသူ ရရန္ ခဲယဥ္းေပသည္။ အခ်စ္၊ ေမ တၲာထက္ တစ္စတစ္စ ရစ္ႏြယ္ လာေသာ သံေယာဇဥ္ကို ႏွစ္သက္သူ ျဖစ္သည္။

၇ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္လတြင္မဆို ၇၊ ၁၆၊ ၂၅ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၇ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚပါသည္။ အခိုင္အ မာ ဆံုးျဖတ္၍ ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္တတ္သည့္ အလြန္ေအးခ်မ္း ျမင့္ျမတ္ေသာ ေမတၱာ ပိုင္ ရွင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူအေပၚ လြန္လြန္ကဲကဲ စာနာ၊ နားလည္ တတ္သည္။ အ ခ်စ္ အတြက္ အ ရာ ရာ ရင္ဆိုင္ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္ရန္ ဝန္မေလး ေသာ္လည္း အခ်စ္ကို ဖြင့္ ဟ ေျပာဆိုရန္ အလြန္ ရွက္သျဖင့္ မခ်စ္တတ္ေသာသူဟူ၍ အထင္မွားျခင္း ခံရတတ္သည္။ မိမိအား နားလည္မူ ရိွသူကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။ အလြန္စန္းပြင့္ ေသာ္လည္း ခ်စ္သူမ်ားရန္ ဝန္ေလးသည္။ ဘဝ လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေမြးရပ္၊ ဘာသာ၊ ဓေလ႔ ထံုးစံ မတူ သူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ် ရတတ္သည္။

၈ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည့္လတြင္မဆို ၈၊ ၁၇၊ ၂၆ ရက္ေမြးသူမ်ားကို ၈ ဂဏန္းသမားမ်ားဟု ေခၚပါသည္။ အရာရာ တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ေသာ စိတ္ရိွသေလာက္ ေမတၲာတရားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မ ရိွ။ ခ်စ္သူကို အလိုလိုက္လြန္း၊ ဦးစား ေပးလြန္းသျဖင့္ စိတ္ေသာက ခံစားရတတ္သည္။ ခ်စ္ သူကို အရာရာ ျပည့္ စံု ေစလိုသျဖင့္ ေပးဆပ္ တတ္ေသာ သဘာဝေၾကာင့္ မိမိႏွလံုးသားကို ခုတံုးလုပ္ျခင္းမ်ိဳးပင္ ခံရ တတ္ သည္။ သီးသန္႔ ေအးခ်မ္းစြာ ေနတတ္ၿပီး မနာလို ဝန္တိုျခင္း ကင္းေသာ ႀကီးျမတ္ သည့္ ႏွ လံုးသား အား ပိုင္ဆိုင္ ပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ အထီးက်န္ဆန္ကာ အားငယ္ ေနတတ္ေသာ ခံစား ခ်က္ မ်ိဳး ရိွပါသည္။ သူတစ္ပါး ပစ္ပယ္ထားသူကို စာနာစိတ္ အျပည့္ႏွင့္ ေမတၲာ ထားတတ္သည္။

၉ ဂဏန္းသမားမ်ား

မည္သည္႔လ တြင္မဆို ၉၊ ၁၈၊ ၂၇ ရက္ေမြးသူ မ်ား ကို ၉ ဂဏန္း သမားမ်ားဟု ေခၚပါသည္။ အ လြန္ အခ်စ္ ခံလို သည္။ မိမိ အေပၚ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔ ႏူးညံ့စြာ အေလး ေပး ဆက္ ဆံသူ အား လိုလား ပါသည္။ အခ်စ္ အတြက္ဆို ဘာမဆို ေပးဆပ္ ရဲသည္။ အလြန္ မ်က္ႏွာမ်ား၍ ရည္းစား မိွဳလို ေပါက္ေအာင္ အၿပိဳင္ထားလင့္ကစား အိမ္ေထာင္ေရးရာတြင္ အခ်စ္ဆံုးႏွင့္ လြဲေခ်ာ္၍ နီးစပ္ မူ အရိွဆံုးသူႏွင့္ ဆံုဆည္း ရတတ္ပါသည္။ မည္မွ်ဆိုးေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္ျဖစ္ေစ အိ မ္ေ ထာင္ တစ္ ဆက္တည္း ၿမဲေစရန္ အစဥ္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ ရိွသည္။ အျပင္ပန္းအရ ၾကမ္းတမ္း ခက္ ထန္ သည္ဟု ထင္ ရလင့္ ကစား အတြင္းစိတ္ ႏူးညံ့၍ အေပး သမား သာ ျဖစ္သည္။
**********************************************************************************

0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page